In Lukas 22:20 lezen we: “Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” Wat betekent dit? Wat is dit nieuwe verbond in het bloed dat Hij aan het kruis vergoot?

In Lukas 22:20 lezen we: “Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” Wat betekent dit? Wat is dit nieuwe verbond in het bloed dat Hij aan het kruis vergoot?


Eerder hebben we er over nagedacht hoe Jezus stierf aan het kruis en de straf droeg die wij verdienen. Dat Hij onze zonden op zich nam en Gods heilige woede daarover in onze plaats opving. Maar wat heeft Jezus nu eigenlijk bereikt door zo te lijden en Zijn bloed te vergieten?

God had een verbond gesloten met mensen. We zien dit verschillende keren in het eerste gedeelte van de Bijbel. We zien bijvoorbeeld hoe God afspraken maakt met Adam, Abraham en door Mozes met het hele volk Israel. Hij ging een verbond met hen aan, een overeenkomst. “Als jullie dit doen, doe Ik dat.” Deze verbonden bevatten glimpen van het Nieuwe Verbond waarin al deze eerdere verbonden tot vervulling komen.

Het oude verbond, Gods overeenkomst met Zijn volk in de wet van Mozes, was echter niet onberispelijk (Hebreeën 8:7). Door deze afspraken te houden om te geven en te offeren, door de wet te volgen, kon de mens niet geheiligd worden (9:9). De wet die God gegeven had, het bloedvergieten, al die regeltjes, brachten ons niet tot volmaaktheid (7:19).

Dit komt omdat de wetten en de offers alleen maar een zinnebeeld, een schaduw of een afbeelding waren van het betere verbond, de betere overeenkomst, de betere afspraak.

De schatkist van het nieuwe verbond

Dat is wat God beloofde, een nieuw en beter verbond met betere beloften. En dit is de inhoud van de schatkist van het nieuwe verbond: “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.” (8:10-12).

  • Hoewel de wet eerst op stenen tafelen geschreven stond, de tafelen van het verbond (9:4), en van buitenaf tot ons kwam zal God die nu in ons hart schrijven zodat die ons van binnenuit zal aandrijven om heilig te leven.
  • Hoewel we Hem verlaten hebben, zal Hij ons tot een God zijn en zullen wij Zijn volk zijn.
  • We zullen elkaar niet meer aan hoeven sporen om de Heere te kennen want we zullen Hem kennen. Iedereen die opgenomen is in dat verbond zal God kennen, van de kleinen tot de groten.

Hoe kan dat? Hoe gaat God deze belofte houden? Wij kunnen dit niet bewerkstelligen. Wij kunnen als onvolmaakte en zondige mensen in deze overeenkomst niets betekenen. Zoals we geboren zijn met een neiging tot zonde, als overtreders van de wet en onheilig zouden we deze overeenkomst nooit kunnen houden.

De sleutel tot het nieuwe verbond

Maar dan volgt het laatste gedeelte van de overeenkomst. Dit is de sleutel die de schatkist van het nieuwe verbond zal openen. God zelf zal dit waarmaken, Hij zal deze afspraak nakomen omdat — en dit is de sleutel — Hij ons wat onze ongerechtigheden betreft genadig zal zijn en aan ons wetteloze gedrag beslist niet meer zal denken!

Door die genade, door dat vergeten van ons wetteloze gedrag kan die schatkist geopend worden, daardoor kunnen we van binnenuit aangedreven worden om heilig te leven, daardoor zal God onze God kunnen Zijn en wij Zijn volk en zullen we Hem kennen.

Maar gaat God ons dan zomaar vergeven, God had toch gezegd dat er zonder het vergieten van bloed geen vergeving plaats kon vinden? (9:22) En was die hele overeenkomst met al haar offers en menselijke inspanningen dan niets waard? Nee, ze wezen naar het betere verbond, maar dus ook naar een beter offer (9:13-14) en een betere Middelaar (8:6) en een blijvende Hogepriester (7:24) die de afspraken van God na kon komen en eeuwig voor Gods volk kan pleiten.

De Borg van het nieuwe verbond

Ja, Jezus Christus, de beloofde Messias, Gods Zoon, die zonder Gods wet te breken, zonder Gods verbond te breken geleefd heeft is borg geworden van dit zoveel betere verbond (7:22). Hij is het die als Borg onze plaats wilde innemen om alles te vervullen wat aan onze onderhouding van het eerdere verbond ontbrak.

Hij heeft heilig geleefd, als enige heeft Hij zich volmaakt aan de afspraken van het eerste verbond gehouden, maar ook wilde Hij als Borg in onze plek de gevolgen van ons verbreken van dat eerste verbond dragen. Wat een genade, wat een liefde! Hij wilde zichzelf offeren, Zijn bloed voor eens en altijd vergieten (9:13-14). Als ons, als een opstandige zondaar, wilde Hij Gods toorn dragen. En zo is Hij het smetteloze Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29).

Door te sterven in de plek van verbondsbrekers, wetsovertreders, en de afgesproken toorn van God over de zonde te dragen is Hij Middelaar geworden van het nieuwe verbond. Hij kan bemiddelen tussen ons en God “opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.” (9:15)

Jezus zelf staat er dus voor in dat de geroepenen de schatten van het nieuwe verbond ontvangen. Want door Jezus’ offer aan het kruis kunnen we rechtvaardige vergeving ontvangen. “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” (Efeze 1:7) En die vergeving was de nodige sleutel om de schatkist van het nieuwe verbond te openen.

Het onderpand van het nieuwe verbond

En Jezus wilde ons verzekeren van ons deel in het nieuwe verbod. Hij wil ons een onderpand geven, een garantiebewijs, dat we de schatten van het nieuwe verbond zullen ontvangen, die eeuwige erfenis. Dit onderpand is de Heilige Geest van Jezus in wie we de voorsmaak krijgen van al die heerlijke schatten die in de Hemel op ons wachten.

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:13)

Ja alles wat God belooft heeft is “in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.” (2 Korinthe 1:20-22)

Door die Geest die in ons woont en in ons wil overstromen als levend water (Johannes 7:38), groeien er van binnenuit vruchten in ons leven van heiligheid (Galaten 5:22, 1 Petrus 1:2), weten we dat we, hoewel we eerst vijanden waren, nu Zijn volk zijn en kinderen van de levende God genoemd worden (Romeinen 8:16, 9:26, Hosea 1:10). En die Geest zorgt er voor dat we Hem kennen (Efeze 1:17, overdenk ook Johannes 6:45 en 1 Johannes 5:20).

De zekerheid onder het nieuwe verbond

Dit verbond is zoveel beter en vaster dan het eerste verbond. Allereerst omdat het niet direct met ons, zondige mensen, is gemaakt, maar met Jezus, die zonder zonde is. Hij wilde in onze plek, als borg, alle afspraken nakomen. Hij staat er voor in dat deze afspraken, deze heerlijke beloften vervult kunnen worden. En Zijn dood aan het kruis, het bloed dat Hij daar vergoot, waardoor Hij vergeving verwierf, is de sleutel tot die schatkist van het nieuwe verbond.

Maar hoe komen we dan bij die schatkist? Waar liggen deze schatten begraven? Hoe kunnen we deze beloofde zegeningen ontvangen?

Onze afkomst of onze werken kunnen ons niet dichterbij die schatten brengen. Onder het eerste verbond moesten we deze schatten zelf opgraven, maar aan dat graven kwam nooit een einde.

Wat we ook gedaan hebben en wie we ook zijn, alleen door Jezus en wat Hij gedaan heeft kunnen we deze schatten in ontvangst nemen. Hij is diep afgedaald en heeft deze schatten zelf voor ons opgegraven. Dat maakt dit verbond zoveel beter, daarom is niemand uitgesloten. In Jezus is de toegang vrij voor Jood en heiden. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat ieder die wil hiervan kan genieten.

Door je met berouw af te keren van de zonde, te geloven in wat Jezus gedaan heeft en in Hem gedoopt te worden ontvangen we de vergeving, de sleutel waarmee de schatkist van het nieuwe verbond geopend wordt, en de Heilige Geest die het onderpand is van het nieuwe verbond, van de eeuwige erfenis die Jezus voor ons bewaard.

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38)

“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” (Handelingen 10:43)

Lees ook Galaten 2:3, 3:23-29.

Geniet van het nieuwe verbond

Hij heeft vergeving belooft waardoor we toegang krijgen tot die heerlijke verbondsschatten en niets wat wij doen kan Zijn verbondsliefde breken omdat die liefde veilig vast verzekerd ligt in wat Jezus heeft gedaan, niet in wat wij doen. Hij heeft dit verbond verzegeld met Zijn bloed en door het geloof in Hem mogen we genieten van die rijkdommen die Hij voor ons bewaard in de hemel.

Dit is wat Jezus kocht, dit is waarvoor Hij die brandende toorn van God in onze plek wilde dragen. “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden” (1 Johannes 4:9-10)

Zo is heiliging mogelijk, verandering van binnenuit. Zo kunnen we verenigd worden met God zodat we Zijn volk zijn en als Zijn kinderen aangenomen worden. Zo kunnen we Hem kennen Hem eeuwig zullen kennen zoals Hij ons gekend heeft.

Stop met graven. Rust in het volbrachte werk van Jezus en geniet van de schatten van het nieuwe verbond.

Eerder hebben we er over nagedacht hoe Jezus stierf aan het kruis en de straf droeg die wij verdienen. Dat Hij onze zonden op zich nam en Gods heilige woede daarover in onze plaats opving. Maar wat heeft Jezus nu eigenlijk bereikt door zo te lijden en Zijn bloed te vergieten?

God had een verbond gesloten met mensen. We zien dit verschillende keren in het eerste gedeelte van de Bijbel. We zien bijvoorbeeld hoe God afspraken maakt met Adam, Abraham en door Mozes met het hele volk Israel. Hij ging een verbond met hen aan, een overeenkomst. “Als jullie dit doen, doe Ik dat.” Deze verbonden bevatten glimpen van het Nieuwe Verbond waarin al deze eerdere verbonden tot vervulling komen.

Het oude verbond, Gods overeenkomst met Zijn volk in de wet van Mozes, was echter niet onberispelijk (Hebreeën 8:7). Door deze afspraken te houden om te geven en te offeren, door de wet te volgen, kon de mens niet geheiligd worden (9:9). De wet die God gegeven had, het bloedvergieten, al die regeltjes, brachten ons niet tot volmaaktheid (7:19).

Dit komt omdat de wetten en de offers alleen maar een zinnebeeld, een schaduw of een afbeelding waren van het betere verbond, de betere overeenkomst, de betere afspraak.

De schatkist van het nieuwe verbond

Dat is wat God beloofde, een nieuw en beter verbond met betere beloften. En dit is de inhoud van de schatkist van het nieuwe verbond: “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.” (8:10-12).

  • Hoewel de wet eerst op stenen tafelen geschreven stond, de tafelen van het verbond (9:4), en van buitenaf tot ons kwam zal God die nu in ons hart schrijven zodat die ons van binnenuit zal aandrijven om heilig te leven.
  • Hoewel we Hem verlaten hebben, zal Hij ons tot een God zijn en zullen wij Zijn volk zijn.
  • We zullen elkaar niet meer aan hoeven sporen om de Heere te kennen want we zullen Hem kennen. Iedereen die opgenomen is in dat verbond zal God kennen, van de kleinen tot de groten.

Hoe kan dat? Hoe gaat God deze belofte houden? Wij kunnen dit niet bewerkstelligen. Wij kunnen als onvolmaakte en zondige mensen in deze overeenkomst niets betekenen. Zoals we geboren zijn met een neiging tot zonde, als overtreders van de wet en onheilig zouden we deze overeenkomst nooit kunnen houden.

De sleutel tot het nieuwe verbond

Maar dan volgt het laatste gedeelte van de overeenkomst. Dit is de sleutel die de schatkist van het nieuwe verbond zal openen. God zelf zal dit waarmaken, Hij zal deze afspraak nakomen omdat — en dit is de sleutel — Hij ons wat onze ongerechtigheden betreft genadig zal zijn en aan ons wetteloze gedrag beslist niet meer zal denken!

Door die genade, door dat vergeten van ons wetteloze gedrag kan die schatkist geopend worden, daardoor kunnen we van binnenuit aangedreven worden om heilig te leven, daardoor zal God onze God kunnen Zijn en wij Zijn volk en zullen we Hem kennen.

Maar gaat God ons dan zomaar vergeven, God had toch gezegd dat er zonder het vergieten van bloed geen vergeving plaats kon vinden? (9:22) En was die hele overeenkomst met al haar offers en menselijke inspanningen dan niets waard? Nee, ze wezen naar het betere verbond, maar dus ook naar een beter offer (9:13-14) en een betere Middelaar (8:6) en een blijvende Hogepriester (7:24) die de afspraken van God na kon komen en eeuwig voor Gods volk kan pleiten.

De Borg van het nieuwe verbond

Ja, Jezus Christus, de beloofde Messias, Gods Zoon, die zonder Gods wet te breken, zonder Gods verbond te breken geleefd heeft is borg geworden van dit zoveel betere verbond (7:22). Hij is het die als Borg onze plaats wilde innemen om alles te vervullen wat aan onze onderhouding van het eerdere verbond ontbrak.

Hij heeft heilig geleefd, als enige heeft Hij zich volmaakt aan de afspraken van het eerste verbond gehouden, maar ook wilde Hij als Borg in onze plek de gevolgen van ons verbreken van dat eerste verbond dragen. Wat een genade, wat een liefde! Hij wilde zichzelf offeren, Zijn bloed voor eens en altijd vergieten (9:13-14). Als ons, als een opstandige zondaar, wilde Hij Gods toorn dragen. En zo is Hij het smetteloze Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29).

Door te sterven in de plek van verbondsbrekers, wetsovertreders, en de afgesproken toorn van God over de zonde te dragen is Hij Middelaar geworden van het nieuwe verbond. Hij kan bemiddelen tussen ons en God “opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.” (9:15)

Jezus zelf staat er dus voor in dat de geroepenen de schatten van het nieuwe verbond ontvangen. Want door Jezus’ offer aan het kruis kunnen we rechtvaardige vergeving ontvangen. “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” (Efeze 1:7) En die vergeving was de nodige sleutel om de schatkist van het nieuwe verbond te openen.

Het onderpand van het nieuwe verbond

En Jezus wilde ons verzekeren van ons deel in het nieuwe verbod. Hij wil ons een onderpand geven, een garantiebewijs, dat we de schatten van het nieuwe verbond zullen ontvangen, die eeuwige erfenis. Dit onderpand is de Heilige Geest van Jezus in wie we de voorsmaak krijgen van al die heerlijke schatten die in de Hemel op ons wachten.

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:13)

Ja alles wat God belooft heeft is “in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.” (2 Korinthe 1:20-22)

Door die Geest die in ons woont en in ons wil overstromen als levend water (Johannes 7:38), groeien er van binnenuit vruchten in ons leven van heiligheid (Galaten 5:22, 1 Petrus 1:2), weten we dat we, hoewel we eerst vijanden waren, nu Zijn volk zijn en kinderen van de levende God genoemd worden (Romeinen 8:16, 9:26, Hosea 1:10). En die Geest zorgt er voor dat we Hem kennen (Efeze 1:17, overdenk ook Johannes 6:45 en 1 Johannes 5:20).

De zekerheid onder het nieuwe verbond

Dit verbond is zoveel beter en vaster dan het eerste verbond. Allereerst omdat het niet direct met ons, zondige mensen, is gemaakt, maar met Jezus, die zonder zonde is. Hij wilde in onze plek, als borg, alle afspraken nakomen. Hij staat er voor in dat deze afspraken, deze heerlijke beloften vervult kunnen worden. En Zijn dood aan het kruis, het bloed dat Hij daar vergoot, waardoor Hij vergeving verwierf, is de sleutel tot die schatkist van het nieuwe verbond.

Maar hoe komen we dan bij die schatkist? Waar liggen deze schatten begraven? Hoe kunnen we deze beloofde zegeningen ontvangen?

Onze afkomst of onze werken kunnen ons niet dichterbij die schatten brengen. Onder het eerste verbond moesten we deze schatten zelf opgraven, maar aan dat graven kwam nooit een einde.

Wat we ook gedaan hebben en wie we ook zijn, alleen door Jezus en wat Hij gedaan heeft kunnen we deze schatten in ontvangst nemen. Hij is diep afgedaald en heeft deze schatten zelf voor ons opgegraven. Dat maakt dit verbond zoveel beter, daarom is niemand uitgesloten. In Jezus is de toegang vrij voor Jood en heiden. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat ieder die wil hiervan kan genieten.

Door je met berouw af te keren van de zonde, te geloven in wat Jezus gedaan heeft en in Hem gedoopt te worden ontvangen we de vergeving, de sleutel waarmee de schatkist van het nieuwe verbond geopend wordt, en de Heilige Geest die het onderpand is van het nieuwe verbond, van de eeuwige erfenis die Jezus voor ons bewaard.

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38)

“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” (Handelingen 10:43)

Lees ook Galaten 2:3, 3:23-29.

Geniet van het nieuwe verbond

Hij heeft vergeving belooft waardoor we toegang krijgen tot die heerlijke verbondsschatten en niets wat wij doen kan Zijn verbondsliefde breken omdat die liefde veilig vast verzekerd ligt in wat Jezus heeft gedaan, niet in wat wij doen. Hij heeft dit verbond verzegeld met Zijn bloed en door het geloof in Hem mogen we genieten van die rijkdommen die Hij voor ons bewaard in de hemel.

Dit is wat Jezus kocht, dit is waarvoor Hij die brandende toorn van God in onze plek wilde dragen. “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden” (1 Johannes 4:9-10)

Zo is heiliging mogelijk, verandering van binnenuit. Zo kunnen we verenigd worden met God zodat we Zijn volk zijn en als Zijn kinderen aangenomen worden. Zo kunnen we Hem kennen Hem eeuwig zullen kennen zoals Hij ons gekend heeft.

Stop met graven. Rust in het volbrachte werk van Jezus en geniet van de schatten van het nieuwe verbond.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →