Laat deze tijd ons niet de gevolgen zien van ongerechtigheid? Laat het leed ons niet de oorsprong zien van al het geweld? Zijn die beelden en taferelen geen heldere bewijzen dat zonde de wereld vernield? (Miroslav Chrobak)

Laat deze tijd ons niet de gevolgen zien van ongerechtigheid? Laat het leed ons niet de oorsprong zien van al het geweld? Zijn die beelden en taferelen geen heldere bewijzen dat zonde de wereld vernield? (Miroslav Chrobak)


Als je terugkijkt op dit jaar, denk je misschien niet allereerst aan je zonde. Ondanks alle zegeningen die de Heere ons gaf, is de wereld kouder geworden. Er is vrede, je hebt het geweld zelf niet gezien, je hebt zelf misschien niet geleden, maar toch waait er een kille wind om je heen die zelfs door wil dringen tot in je ziel. De liefde verkilt en de zonde zal straks ook die schijnbare vrede verjagen.

Maar, profeten spraken, zoals vogels in de vroegte de morgen aankondigden. De zonde maakt het leven koud, het bevriest je hart, maar Jezus Christus, brengt vrede zonder einde!

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.” (Jesaja 9:5-6)

Al zal het het komende jaar om je stormen, de kou tot je ziel proberen door te dringen, “Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.” (Jesaja 32:1-2)

Dit is Jezus Christus, “de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.” (Openbaring 1:5) “Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebreeën 2:9)

Nee, om je heen zal het onrustig blijven, de zonde zal toenemen en zo ook het lijden. Maar deze Christus, deze gezalfde Koning, die straks zal oordelen, is nu nog zo genadig en Hij wil ook het komende jaar heersen in je hart met een vrede die onbevattelijk is.

Want “Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” (Jesaja 53:5-6)

“En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.” (Efeze 2:17)

Kniel dan neer voor deze Koning, kom aanbid Zijn majesteit. Dit Evangelie van vrede met God is voor jou, ook als je nu veraf bent. Kom, Hij biedt je aan verzoening, loof Hem tot in eeuwigheid! 

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5:1)

Vrede bij God. Kun je een heerlijker kerstcadeau wensen? Want “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31)

Vlucht naar die Vredevorst, elke dag weer, en “laat de vrede van God heersen in uw harten” (Kolossenzen 3:15). Nu in je hart, terwijl het stormt om je heen, maar straks over heel de aarde als die Vorst van de koningen van de aarde terugkomt om met Zijn volk te regeren als Koningen en Priesters, tot in eeuwigheid. Kijk daar naar uit, verwacht Hem, elke dag!

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)

Met die zekerheid van vrede met God, vrede in Hem en die heerlijke verwachting van vrede om ons heen, door de Zoon die ons is gegeven, verlangen we je ook het komende jaar te dienen met artikelen, folders en de verschillende groepen.

We willen je aanmoedigen om deze groepen daarom ook met anderen te delen en deel te nemen aan één van de andere groepen.

We verlangen dat de overdenkingen en gesprekken in de groepen je hart zullen vervullen met vrede en dat de Heilige Geest je helpt om de Christus te aanbidden en te volgen zodat door Zijn Evangelie de vrede verkondigd wordt, dichtbij en ver weg, waar de Koning ook zendt.

“Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.” (2 Thessalonicenzen 3:16)

Als je terugkijkt op dit jaar, denk je misschien niet allereerst aan je zonde. Ondanks alle zegeningen die de Heere ons gaf, is de wereld kouder geworden. Er is vrede, je hebt het geweld zelf niet gezien, je hebt zelf misschien niet geleden, maar toch waait er een kille wind om je heen die zelfs door wil dringen tot in je ziel. De liefde verkilt en de zonde zal straks ook die schijnbare vrede verjagen.

Maar, profeten spraken, zoals vogels in de vroegte de morgen aankondigden. De zonde maakt het leven koud, het bevriest je hart, maar Jezus Christus, brengt vrede zonder einde!

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.” (Jesaja 9:5-6)

Al zal het het komende jaar om je stormen, de kou tot je ziel proberen door te dringen, “Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.” (Jesaja 32:1-2)

Dit is Jezus Christus, “de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.” (Openbaring 1:5) “Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebreeën 2:9)

Nee, om je heen zal het onrustig blijven, de zonde zal toenemen en zo ook het lijden. Maar deze Christus, deze gezalfde Koning, die straks zal oordelen, is nu nog zo genadig en Hij wil ook het komende jaar heersen in je hart met een vrede die onbevattelijk is.

Want “Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” (Jesaja 53:5-6)

“En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.” (Efeze 2:17)

Kniel dan neer voor deze Koning, kom aanbid Zijn majesteit. Dit Evangelie van vrede met God is voor jou, ook als je nu veraf bent. Kom, Hij biedt je aan verzoening, loof Hem tot in eeuwigheid! 

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5:1)

Vrede bij God. Kun je een heerlijker kerstcadeau wensen? Want “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31)

Vlucht naar die Vredevorst, elke dag weer, en “laat de vrede van God heersen in uw harten” (Kolossenzen 3:15). Nu in je hart, terwijl het stormt om je heen, maar straks over heel de aarde als die Vorst van de koningen van de aarde terugkomt om met Zijn volk te regeren als Koningen en Priesters, tot in eeuwigheid. Kijk daar naar uit, verwacht Hem, elke dag!

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)

Met die zekerheid van vrede met God, vrede in Hem en die heerlijke verwachting van vrede om ons heen, door de Zoon die ons is gegeven, verlangen we je ook het komende jaar te dienen met artikelen, folders en de verschillende groepen.

We willen je aanmoedigen om deze groepen daarom ook met anderen te delen en deel te nemen aan één van de andere groepen.

We verlangen dat de overdenkingen en gesprekken in de groepen je hart zullen vervullen met vrede en dat de Heilige Geest je helpt om de Christus te aanbidden en te volgen zodat door Zijn Evangelie de vrede verkondigd wordt, dichtbij en ver weg, waar de Koning ook zendt.

“Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.” (2 Thessalonicenzen 3:16)

Kil de winter

Kil de winter van de zonde,
Die al eeuwen ons bedwingt
Ruw de strijd en diep de wonden,
Van het kwaad dat ons doordringt.
Maar daar aan de rand van Eden,
God belooft de laatste strijd:
Eva’s Zoon zal hem vertreden,
Satan die haar had verleid.

Rust’loos dwalend zonder herder,
In de schaduw van de dood.
Hulp’loos dwaalden we steeds verder,
Wachtend op wat God belooft.
Heerlijk ’t licht wat zal gaan schijnen,
In dit doodse schimmenrijk.
Ja, de nacht zal gaan verdwijnen,
Als de Bron van ’t licht verschijnt.

Eerst heel klein, maar dan vol gloren,
Als verwarmend morgenlicht.
Zoon van God, in vlees geboren,
Vol van vreugde om Zijn plicht.
Heerschappij rust op Zijn schouders,
Aan Zijn vrede komt geen eind.
Hij komt Davids troon herstellen,
En Hij blijft in eeuwigheid.

Kijk, die Koning werd geboren,
Zwak en klein in Bethlehem.
Zonder schuld bekroond met dorens
Zwijgend, als ons Offerlam
Nederig, de God der goden
Zelfs tot aan Zijn laatste zucht
Maar juist daar in ’t dal der doden
Overwon Hij Satans macht

Hij ging voor als Goede Herder
En Hij stond op uit de dood
Zo ook ieder die zal volgen,
Ieder die in Hem gelooft.
Kniel dan neer voor deze Koning
Kom aanbid Zijn majesteit
Kom, Hij biedt je aan verzoening
Loof Hem tot in eeuwigheid.

Hieronder een indruk van de melodie