En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. (Mattheüs 6:5–8)

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. (Mattheüs 6:5–8)


Wat is het machtigste wapen van een Christen? Niet alleen geloof, ja geloof overwint de wereld, 1 Johannes 5:4. Maar gebed, gebed zo’n machtig wapen. Als Satan de rechtstreekste verbinding verbreekt tussen ons en God en ons afleidt om alle van Hem te vragen, staan we machteloos. Als we niet meer bidden zullen we ook niets meer ontvangen. En als we niets ontvangen zullen we Hem niet verheerlijken. Dat is wat Satan wil in je leven.

We verlangen herleving, en wijsheid voor de toekomst van de gemeente die we bezoeken, maar altijd begon die herleving in gebed en in het verborgene. Wie ben jij als niemand je ziet? Hoe is je leven met de Heere. Niet hoe is je leven voor de mensen, maar hoe is je leven voor God?

Zonder God zal het niks worden, zonder Zijn Geest kunnen we niks en daarom leren we van de eerste Christenen die van Jezus hadden leren bidden.

Mattheüs 6:5-8: En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt,  ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

 1. Bid niet om gezien te worden door mensen
 2. Bid om gehoord te worden door God
 3. Niet om je gebed maar om Jezus

Voorafgaand aan deze Bergrede had de Heere Jezus tijd alleen doorgebracht met God. 

Lukas 6:12: Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.

“In die dagen” gaf Jezus onderwijs in de synagoge en genas onder de oordelende blikken van de Farizeeën. 

Zelfs de Heere Jezus was afhankelijk van God, van Zijn Vader. Hoe vaak denk jij dat je het zonder God kunt? Hoe hoogmoedig zijn we als we Hem niet nodig denken te hebben zonder wie we niet eens kunnen ademen.

Maar alles wat we doen in eigen kracht, zonder gebed minacht God. Het is een eer voor een dokter als we met onze gebreken naar hem toekomen, het laat zien dat hij iets heeft wat wij missen, dat we hem vertrouwen met die gebreken. Bidden laat zien dat we Hem nodig hebben en de Heere beloont zo’n overgave en verheerlijking. 

De duivel wil dit niet, Hij wil ons afleiden. Maar grootste overwinningen behalen we op de knieën, zei iemand en Leonard Ravenhill zei: Niemand is groter dan zijn gebedsleven.

Zo deed de Heere Jezus niets zonder Zijn Vader. Daarom bracht Hij tijd door met Zijn Vader. Alles wat Hij deed, ontving Hij van de Vader 

Johannes 5:30: Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Als wij de Heere Jezus willen volgen, moeten we Hem allereerst leren volgen in gebed. In de stilte, in het verborgene. Leer tijd door te brengen met God. Want je bent wie je alleen bent voor God.

1. Bid niet omgezien te worden door mensen.

Mattheüs 6:5: En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

En wanneer u bidt…

Bidden hoort bij het leven van Jezus volgelingen. 

 • Markus 13:33: Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.
 • Handelingen 1:13-14: Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met  Zijn broers.
 • Handelingen 2:42: En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
 • Romeinen 12:12: Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars

Bidden is niets in zichzelf, kracht ligt niet in gebed maar in Degene op wie je je richt, en is daarom waardeloos als het gericht is op mensen. Mensen kunnen niet helpen. Ze kunnen je bewonderen over je schijnbare heiligheid, maar het zal bitter eindigen.

Als de huichelaars: zij die zich mooi voordoen aan de buitenkant maar van binnen vuil zijn.

Mattheüs 23:26-29: Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als  de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28 Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. 29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen.

Om door de mensen gezien te worden.

Is je leven in het verborgene een leven van zonde? Wat doe je als niemand je ziet? Of wat zou je het liefst willen doen als niemand je zou zien? God ziet je hart. 

Jesaja 29:13-15: De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, 14 daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. 15 Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? 

Voor God ben je niet incognito, er is niets verborgen voor Hem. Als je bid terwijl je hart bij de erkenning van mensen is, bij de dingen van deze wereld, zal God je niet horen maar geven waar je om vraagt. 

Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 

Erkenning van mensen, bewondering, het gaat voorbij en dan blijf je zitten met leegte, bitterheid. Jezus spreekt het wee uit over je als dit je motivatie is.

Mattheüs 23:12-14:En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen.

Spreuken 28:9: Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed een gruwel.

Zacharia 7:13: Daarom is het gebeurd, zoals Hij geroepen had maar waarnaar zij niet geluisterd hadden, evenzo riepen zij maar luisterde Ik niet, zegt de HEERE van de legermachten.

Jesaja 59:1-2: Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

God is machtig, God kan ingrijpen, uitkomst geven, voorzien en leiden! Hij kan verlossen en Hij kan je horen.

Jakobus 5:17: Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed  dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18  En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.

Handelingen 4:31: En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Maar als je verborgen leven zondig is, vuil, vol ongerechtigheden, verbergt God zich voor jou. Hij hoort je niet als je bid om gezien te worden door mensen, wanneer je je vanbuiten mooi voordoet maar vanbinnen een graf bent, dood in zonde.

2. Bid om gehoord te worden door God

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Maar u, wanneer u bidt… 

Hoewel zonde scheiding maakt, hoewel er huichelaars zijn, richt Jezus zicht tot hen die niet huichelen. Zijn zij zonder zonde? Waren Jezus’ volgelingen zonder zonde? 

Hebreeën 10:19-22: Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, 21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, 22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is  met rein water. 

Er is een andere manier om te bidden, een nieuwe manier om tot God te naderen. Door Jezus, namens Jezus.

Jezus leert ons zo bidden dat God ons hoort, dat het geen gruwel voor Hem is. Als we bedekt onder Christus’ bloed wat al onze zonden weg wast, vol vertrouwen ons met een schoon geweten ons richten op God, zal God je horen. 

Hypocrieten zijn mooi aan de buitenkant, maar vuil vanbinnen. Maar als je je overgeeft aan de Heere Jezus maakt Hij je mooi vanbinnen, ook al lijkt de buitenkant soms nog niet op Jezus. Gerechtigheid wordt toegerekend, heiligheid groeit. 

Romeinen 7:19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Dat is de strijd, niet van een hypocriet die zich mooi voor wil doen, maar van iemand die mooi is gemaakt en dat uit wil leven. 

Daarom hebben we God nodig, tijd met Hem alleen. Zonder verleidingen voor ons vlees.

Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur

Wees alleen met de Heere, zonder alle afleidingen in de wereld.

Lukas 6:12: Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg… 

Sluit Uw deur betekent dan je ook al je apps afsluit, dat het stil is om je heen en je niet gestoord wordt. Brengt tijd mee Heer door! Bewuste tijd, niet alleen onder het werken of tijdens het koken. Maar ga naar een specifieke plek, juist met dat doel om alleen met de Heere te zijn, om te bidden. En sluit je af van alles om je heen.

Bid tot uw Vader, Die in het verborgene is;

Daar is je Vader. Hij kan je alles geven wat je nodig hebt. Hij ziet je daar als niemand anders je ziet. Daar hoort Hij je als niemand anders je hoort.

Wanneer is Hij je Vader?

Johannes 1:12-13: Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Romeinen 8:15: Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Romeinen 8:26-27: En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Hij leert je bidden, Hij pleit voor je en door je. 

De Drie-enige God leert je bidden. De Heere Jezus maakt je schoon om tot de Vader te naderen om daar alles met de hulp van de Heilige Geest neer te leggen. Zo’n gebed hoort God!

zal het u in het openbaar vergelden.

Jakobus 5:16: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Hij hoort je stem, en je zult Hem danken want Hij gaat je verhoren, om Jezus. De Heere beloont het als je naar Hem komt om hulp. De Heere zal het vergelden. 

Hij heeft weer voorzien, laptop, folders, kracht om voor Sarah te zorgen. Ik weet dat de Heere gebeden hoort. Niet alleen wat fysieke noden betreft, maar vooral geestelijk. Hij heeft me bevrijd van medicijnen en depressie. Overwinning gegeven over zonde. Hij heeft verlost en elke dag verlost Hij mij nog! 

Zonder je af, richt je op God. Bid! Om door Hem gehoord te worden.

3. Niet om je gebed, maar om Jezus

Vers 7
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Niet om je gebed, niet om je mooie woorden. Gebed is niets. Gebed gericht op mensen is niks omdat die mensen je niets kunnen geven dan tijdelijke bewondering. God is machtig.

Je hoeft God niet te overtuigen met mooie woorden. Je kunt Hem niet overtuigen met mooie woorden. Hij is je niks verplicht. Hij luistert alleen naar Christus. In Hem is alles wat Hij belooft ja en amen. 

2 Korinthe 1:20: Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

Vers 8
Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Hij weet wat je nodig hebt. Je hoeft hem niet over te halen. Maar Hij wil het je uitgenade geven.

Filippenzen 4:19: Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Hij zal leiden, overwinning geven. Je Vader weet wat je nodig hebt. Hij weet het. Hij kent je grootste vragen en verlangens.

Verberg je, wees alleen met Hem. Het zal de moeite waard zijn. Hij zal het belonen. Hij zal het vergelden. Hij wil bij je zijn, in het verborgene en Hij zal je daar meer geven dan je ooit zou kunnen krijgen als je hard zou werken en aan de buitenkant je best zou doen voor de mensen.

Verwacht Hem. Want wie bidt, zal danken.

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Wat is het machtigste wapen van een Christen? Niet alleen geloof, ja geloof overwint de wereld, 1 Johannes 5:4. Maar gebed, gebed zo’n machtig wapen. Als Satan de rechtstreekste verbinding verbreekt tussen ons en God en ons afleidt om alle van Hem te vragen, staan we machteloos. Als we niet meer bidden zullen we ook niets meer ontvangen. En als we niets ontvangen zullen we Hem niet verheerlijken. Dat is wat Satan wil in je leven.

We verlangen herleving, en wijsheid voor de toekomst van de gemeente die we bezoeken, maar altijd begon die herleving in gebed en in het verborgene. Wie ben jij als niemand je ziet? Hoe is je leven met de Heere. Niet hoe is je leven voor de mensen, maar hoe is je leven voor God?

Zonder God zal het niks worden, zonder Zijn Geest kunnen we niks en daarom leren we van de eerste Christenen die van Jezus hadden leren bidden.

Mattheüs 6:5-8: En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt,  ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

 1. Bid niet om gezien te worden door mensen
 2. Bid om gehoord te worden door God
 3. Niet om je gebed maar om Jezus

Voorafgaand aan deze Bergrede had de Heere Jezus tijd alleen doorgebracht met God. 

Lukas 6:12: Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.

“In die dagen” gaf Jezus onderwijs in de synagoge en genas onder de oordelende blikken van de Farizeeën. 

Zelfs de Heere Jezus was afhankelijk van God, van Zijn Vader. Hoe vaak denk jij dat je het zonder God kunt? Hoe hoogmoedig zijn we als we Hem niet nodig denken te hebben zonder wie we niet eens kunnen ademen.

Maar alles wat we doen in eigen kracht, zonder gebed minacht God. Het is een eer voor een dokter als we met onze gebreken naar hem toekomen, het laat zien dat hij iets heeft wat wij missen, dat we hem vertrouwen met die gebreken. Bidden laat zien dat we Hem nodig hebben en de Heere beloont zo’n overgave en verheerlijking. 

De duivel wil dit niet, Hij wil ons afleiden. Maar grootste overwinningen behalen we op de knieën, zei iemand en Leonard Ravenhill zei: Niemand is groter dan zijn gebedsleven.

Zo deed de Heere Jezus niets zonder Zijn Vader. Daarom bracht Hij tijd door met Zijn Vader. Alles wat Hij deed, ontving Hij van de Vader 

Johannes 5:30: Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Als wij de Heere Jezus willen volgen, moeten we Hem allereerst leren volgen in gebed. In de stilte, in het verborgene. Leer tijd door te brengen met God. Want je bent wie je alleen bent voor God.

1. Bid niet omgezien te worden door mensen.

Mattheüs 6:5: En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

En wanneer u bidt…

Bidden hoort bij het leven van Jezus volgelingen. 

 • Markus 13:33: Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.
 • Handelingen 1:13-14: Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met  Zijn broers.
 • Handelingen 2:42: En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
 • Romeinen 12:12: Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars

Bidden is niets in zichzelf, kracht ligt niet in gebed maar in Degene op wie je je richt, en is daarom waardeloos als het gericht is op mensen. Mensen kunnen niet helpen. Ze kunnen je bewonderen over je schijnbare heiligheid, maar het zal bitter eindigen.

Als de huichelaars: zij die zich mooi voordoen aan de buitenkant maar van binnen vuil zijn.

Mattheüs 23:26-29: Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als  de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28 Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. 29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen.

Om door de mensen gezien te worden.

Is je leven in het verborgene een leven van zonde? Wat doe je als niemand je ziet? Of wat zou je het liefst willen doen als niemand je zou zien? God ziet je hart. 

Jesaja 29:13-15: De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, 14 daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. 15 Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? 

Voor God ben je niet incognito, er is niets verborgen voor Hem. Als je bid terwijl je hart bij de erkenning van mensen is, bij de dingen van deze wereld, zal God je niet horen maar geven waar je om vraagt. 

Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 

Erkenning van mensen, bewondering, het gaat voorbij en dan blijf je zitten met leegte, bitterheid. Jezus spreekt het wee uit over je als dit je motivatie is.

Mattheüs 23:12-14:En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen.

Spreuken 28:9: Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed een gruwel.

Zacharia 7:13: Daarom is het gebeurd, zoals Hij geroepen had maar waarnaar zij niet geluisterd hadden, evenzo riepen zij maar luisterde Ik niet, zegt de HEERE van de legermachten.

Jesaja 59:1-2: Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

God is machtig, God kan ingrijpen, uitkomst geven, voorzien en leiden! Hij kan verlossen en Hij kan je horen.

Jakobus 5:17: Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed  dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18  En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.

Handelingen 4:31: En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Maar als je verborgen leven zondig is, vuil, vol ongerechtigheden, verbergt God zich voor jou. Hij hoort je niet als je bid om gezien te worden door mensen, wanneer je je vanbuiten mooi voordoet maar vanbinnen een graf bent, dood in zonde.

2. Bid om gehoord te worden door God

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Maar u, wanneer u bidt… 

Hoewel zonde scheiding maakt, hoewel er huichelaars zijn, richt Jezus zicht tot hen die niet huichelen. Zijn zij zonder zonde? Waren Jezus’ volgelingen zonder zonde? 

Hebreeën 10:19-22: Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, 21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, 22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is  met rein water. 

Er is een andere manier om te bidden, een nieuwe manier om tot God te naderen. Door Jezus, namens Jezus.

Jezus leert ons zo bidden dat God ons hoort, dat het geen gruwel voor Hem is. Als we bedekt onder Christus’ bloed wat al onze zonden weg wast, vol vertrouwen ons met een schoon geweten ons richten op God, zal God je horen. 

Hypocrieten zijn mooi aan de buitenkant, maar vuil vanbinnen. Maar als je je overgeeft aan de Heere Jezus maakt Hij je mooi vanbinnen, ook al lijkt de buitenkant soms nog niet op Jezus. Gerechtigheid wordt toegerekend, heiligheid groeit. 

Romeinen 7:19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Dat is de strijd, niet van een hypocriet die zich mooi voor wil doen, maar van iemand die mooi is gemaakt en dat uit wil leven. 

Daarom hebben we God nodig, tijd met Hem alleen. Zonder verleidingen voor ons vlees.

Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur

Wees alleen met de Heere, zonder alle afleidingen in de wereld.

Lukas 6:12: Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg… 

Sluit Uw deur betekent dan je ook al je apps afsluit, dat het stil is om je heen en je niet gestoord wordt. Brengt tijd mee Heer door! Bewuste tijd, niet alleen onder het werken of tijdens het koken. Maar ga naar een specifieke plek, juist met dat doel om alleen met de Heere te zijn, om te bidden. En sluit je af van alles om je heen.

Bid tot uw Vader, Die in het verborgene is;

Daar is je Vader. Hij kan je alles geven wat je nodig hebt. Hij ziet je daar als niemand anders je ziet. Daar hoort Hij je als niemand anders je hoort.

Wanneer is Hij je Vader?

Johannes 1:12-13: Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Romeinen 8:15: Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Romeinen 8:26-27: En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Hij leert je bidden, Hij pleit voor je en door je. 

De Drie-enige God leert je bidden. De Heere Jezus maakt je schoon om tot de Vader te naderen om daar alles met de hulp van de Heilige Geest neer te leggen. Zo’n gebed hoort God!

zal het u in het openbaar vergelden.

Jakobus 5:16: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Hij hoort je stem, en je zult Hem danken want Hij gaat je verhoren, om Jezus. De Heere beloont het als je naar Hem komt om hulp. De Heere zal het vergelden. 

Hij heeft weer voorzien, laptop, folders, kracht om voor Sarah te zorgen. Ik weet dat de Heere gebeden hoort. Niet alleen wat fysieke noden betreft, maar vooral geestelijk. Hij heeft me bevrijd van medicijnen en depressie. Overwinning gegeven over zonde. Hij heeft verlost en elke dag verlost Hij mij nog! 

Zonder je af, richt je op God. Bid! Om door Hem gehoord te worden.

3. Niet om je gebed, maar om Jezus

Vers 7
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Niet om je gebed, niet om je mooie woorden. Gebed is niets. Gebed gericht op mensen is niks omdat die mensen je niets kunnen geven dan tijdelijke bewondering. God is machtig.

Je hoeft God niet te overtuigen met mooie woorden. Je kunt Hem niet overtuigen met mooie woorden. Hij is je niks verplicht. Hij luistert alleen naar Christus. In Hem is alles wat Hij belooft ja en amen. 

2 Korinthe 1:20: Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

Vers 8
Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Hij weet wat je nodig hebt. Je hoeft hem niet over te halen. Maar Hij wil het je uitgenade geven.

Filippenzen 4:19: Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Hij zal leiden, overwinning geven. Je Vader weet wat je nodig hebt. Hij weet het. Hij kent je grootste vragen en verlangens.

Verberg je, wees alleen met Hem. Het zal de moeite waard zijn. Hij zal het belonen. Hij zal het vergelden. Hij wil bij je zijn, in het verborgene en Hij zal je daar meer geven dan je ooit zou kunnen krijgen als je hard zou werken en aan de buitenkant je best zou doen voor de mensen.

Verwacht Hem. Want wie bidt, zal danken.

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Deze preek is gehouden op 18 december 2022.