Onverwachts en willekeurig. Het bloed op de straten, op de grond van woonkamers en op lakens van kinderbedjes. Misschien heb je de beelden van moordpartijen, ontvoeringen en martelingen gezien. Hamas deed haar Hebreeuwse betekenis eer aan, gewelddadig en vol haat sloegen ze toe.

Onverwachts en willekeurig. Het bloed op de straten, op de grond van woonkamers en op lakens van kinderbedjes. Misschien heb je de beelden van moordpartijen, ontvoeringen en martelingen gezien. Hamas deed haar Hebreeuwse betekenis eer aan, gewelddadig en vol haat sloegen ze toe.


Ja, moediger dan de meeste Christenen strijden ze hun strijd, en meer dan de meeste Christenen leven ze in het besef dat het echte leven na de dood begint. Maar hun onbesneden hart, gebonden door Satan die gekomen is om te stelen en te vernietigen, is als een bron van kwaad waardoor ze hun leven niet geven om anderen te redden, maar om zoveel mogelijk dood en verderf aan te richten.

Ze hebben de dood lief en denken God een eer te bewijzen door te doden. Ze denken God een eer te bewijzen door hun vrouwen en kinderen op te offeren, door vluchten te ontmoedigen en het martelaarschap te verheerlijken.

Ik weet niet of de strijd van afgelopen week bij een specifieke profetie hoort. Maar ik geloof dat Gods Woord drie ernstige waarschuwingen geeft. Allereerst voor een waarschuwing voor terroristen. De Heere “…haat de goddeloze en wie geweld (hamas) liefheeft.” (Psalm 11:5) En deze God zullen ze ontmoeten als ze hun leven geven om het anderen te ontnemen! Geen paradijs van vleselijk plezier, maar eeuwige verderf in de poel van vuur en zwavel (Openbaringen 21:8). Hun dorst zal niet gelest zijn er zal geen vrijheid zijn, geen vrede (Jesaja 48:22).

Dit is het rechtvaardige oordeel voor moordenaars, voor terroristen. God, de Rechter van hemel en aarde zal recht doen! (Genesis 18:25)

Een waarschuwing voor Jezus’ volgelingen

Dit is zo’n ernstige waarschuwing, maar tegelijkertijd ook zo’n waarschuwing voor ons als we zeggen te geloven dat er leven is na de dood. Voor ons als we zeggen Jezus’ te volgen.

We zeggen dat we een Messias volgen die Zijn leven gaf om mensen te redden, die gezegd heeft: “Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12) En Hij had ons lief toen we nog zondaars waren, Hij wilde Zijn leven voor ons geven toen we nog vijanden waren (Romeinen 5:8). Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was! En Hij zei, “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” (Johannes 20:21)

Maar wat doen wij? We vluchten als Jona, we mopperen als het volk in de woestijn, we dienen de afgoden zoals hen, we verzoeken Christus, zoals zij Hem verzochten toen de Heere hen het water uit de geestelijke Rots gaf. 

“Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” (1 Korinthe 10:11)

Het einde van de eeuwen is gekomen. We leven in de eindtijd! En zoals het volk Israel de gemeente waarschuwt, zo waarschuwen al de gebeurtenissen van de afgelopen week ook ons vandaag. De gruwelen die we gezien hebben zijn maar een glimpje van het oordeel dat wacht. Ze waarschuwen dat de tijd kort is, dat de grote oogst aanstaande is. Dat de Heere terugkomt om van Zijn vruchten te genieten. Hoe zal Hij ons vinden?

“Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden.” (Romeinen 11:20-21)

Wat doen wij? Dragen wij vrucht? Gaan we zoals Hij ons gezonden heeft? Is ons hart vervuld met goedertierenheid, is de liefde van God uitgestort in ons hart? Geven we om die terroristen, zijn we net zo ijverig als zij voor onze God die ons zoveel meer liefde heeft bewezen? Volg je Jezus in Zijn strijd, tegen geestelijke machten, om zielen te redden, dichtbij of ver weg? 

En, geven we echt om het Joodse volk, om de natuurlijke takken? Geven we echt om het volk uit wie onze Verlosser is voortgekomen? Of bidden we alleen voor hen als er oorlog dreigt? Geven we ook om hen als het goed met ze gaat, terwijl hun ziel schade leidt en eeuwig verloren dreigt te gaan? Geef je erom dat ze Christus, de Gezalfde verwerpen en zo hun oordeel zwaarder maken? 

Een waarschuwing voor het Joodse volk

Ook het Joodse volk is de afgelopen week gewaarschuwd. Ze moeten zich bekeren, want de goddelozen hebben geen vrede (Jesaja 57:21). Zonder Christus is er geen vrede, enkel eeuwig verderf van de ziel. Afgehouwen, los van Christus, zullen ze vergaan! 

Ze kunnen terugkeren naar Kanaän, maar wat hebben ze daar als ze niet terugkeren tot Christus? Ze kunnen een tempel herbouwen, de offers herstellen, maar wie vinden ze daar als ze het Lam van God verwerpen? 

Hoe verstandig politieke spelletjes ook lijken, zonder de Vredevorst zal de strijd voortduren. De ellende van vandaag laat zien dat we het zonder Hem niet kunnen! Hij kwam om vrede te brengen, vrede met God en vrede op aarde! Bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan Joden en heidenen (Efeze 2:17). 

Jezus Christus, de Messias, gaf Zijn leven over aan het kruis om levens te redden, om vrede te scheppen. Hij heeft de vijandschap teniet gedaan aan het kruis, om zo twee tegenstanders in Zichzelf te verenigen (Efeze 2:14-16). Samen geënt in Christus, drinkend van Zijn vredesverbond. 

Ja, “Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.” (Efeze 2:14)

Hij is de enige die vijanden in vrienden kan veranderen! Hij alleen kan Palestijnen met Joden verzoenen. En Hij alleen kan Joden met God verzoenen. Een groot leger zal geen vrede brengen, vergelding zal geen vrede brengen. Hij alleen is onze vrede, rechtvaardige vrede, op grond van Zijn vergoten bloed! 

De strijd kan nog even duren, maar weg naar vrede is vrij, voor Jood en heiden! Aan het kruis hebben gerechtigheid en vrede ontmoet. Ken je deze vrede in Christus? Bid dan dat al je vijanden Zijn vrede zullen ontvangen, en vertel het ze! Wees net zo ijverig als die terroristen, jouw wacht wel het paradijs, een vernieuwde hemel en aarde waarop gerechtigheid zal wonen! Want Hij komt terug om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid, Hij zal de volken eerlijk oordelen! (Psalm 98:9) Hij brengt echte gerechtigheid.

Kus de Zoon. Geef je leven voor Hem, die zegt: Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” (Mattheüs 10:39)

Ja, moediger dan de meeste Christenen strijden ze hun strijd, en meer dan de meeste Christenen leven ze in het besef dat het echte leven na de dood begint. Maar hun onbesneden hart, gebonden door Satan die gekomen is om te stelen en te vernietigen, is als een bron van kwaad waardoor ze hun leven niet geven om anderen te redden, maar om zoveel mogelijk dood en verderf aan te richten.

Ze hebben de dood lief en denken God een eer te bewijzen door te doden. Ze denken God een eer te bewijzen door hun vrouwen en kinderen op te offeren, door vluchten te ontmoedigen en het martelaarschap te verheerlijken.

Ik weet niet of de strijd van afgelopen week bij een specifieke profetie hoort. Maar ik geloof dat Gods Woord drie ernstige waarschuwingen geeft. Allereerst voor een waarschuwing voor terroristen. De Heere “…haat de goddeloze en wie geweld (hamas) liefheeft.” (Psalm 11:5) En deze God zullen ze ontmoeten als ze hun leven geven om het anderen te ontnemen! Geen paradijs van vleselijk plezier, maar eeuwige verderf in de poel van vuur en zwavel (Openbaringen 21:8). Hun dorst zal niet gelest zijn er zal geen vrijheid zijn, geen vrede (Jesaja 48:22).

Dit is het rechtvaardige oordeel voor moordenaars, voor terroristen. God, de Rechter van hemel en aarde zal recht doen! (Genesis 18:25)

Een waarschuwing voor Jezus’ volgelingen

Dit is zo’n ernstige waarschuwing, maar tegelijkertijd ook zo’n waarschuwing voor ons als we zeggen te geloven dat er leven is na de dood. Voor ons als we zeggen Jezus’ te volgen.

We zeggen dat we een Messias volgen die Zijn leven gaf om mensen te redden, die gezegd heeft: “Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12) En Hij had ons lief toen we nog zondaars waren, Hij wilde Zijn leven voor ons geven toen we nog vijanden waren (Romeinen 5:8). Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was! En Hij zei, “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” (Johannes 20:21)

Maar wat doen wij? We vluchten als Jona, we mopperen als het volk in de woestijn, we dienen de afgoden zoals hen, we verzoeken Christus, zoals zij Hem verzochten toen de Heere hen het water uit de geestelijke Rots gaf. 

“Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” (1 Korinthe 10:11)

Het einde van de eeuwen is gekomen. We leven in de eindtijd! En zoals het volk Israel de gemeente waarschuwt, zo waarschuwen al de gebeurtenissen van de afgelopen week ook ons vandaag. De gruwelen die we gezien hebben zijn maar een glimpje van het oordeel dat wacht. Ze waarschuwen dat de tijd kort is, dat de grote oogst aanstaande is. Dat de Heere terugkomt om van Zijn vruchten te genieten. Hoe zal Hij ons vinden?

“Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden.” (Romeinen 11:20-21)

Wat doen wij? Dragen wij vrucht? Gaan we zoals Hij ons gezonden heeft? Is ons hart vervuld met goedertierenheid, is de liefde van God uitgestort in ons hart? Geven we om die terroristen, zijn we net zo ijverig als zij voor onze God die ons zoveel meer liefde heeft bewezen? Volg je Jezus in Zijn strijd, tegen geestelijke machten, om zielen te redden, dichtbij of ver weg? 

En, geven we echt om het Joodse volk, om de natuurlijke takken? Geven we echt om het volk uit wie onze Verlosser is voortgekomen? Of bidden we alleen voor hen als er oorlog dreigt? Geven we ook om hen als het goed met ze gaat, terwijl hun ziel schade leidt en eeuwig verloren dreigt te gaan? Geef je erom dat ze Christus, de Gezalfde verwerpen en zo hun oordeel zwaarder maken? 

Een waarschuwing voor het Joodse volk

Ook het Joodse volk is de afgelopen week gewaarschuwd. Ze moeten zich bekeren, want de goddelozen hebben geen vrede (Jesaja 57:21). Zonder Christus is er geen vrede, enkel eeuwig verderf van de ziel. Afgehouwen, los van Christus, zullen ze vergaan! 

Ze kunnen terugkeren naar Kanaän, maar wat hebben ze daar als ze niet terugkeren tot Christus? Ze kunnen een tempel herbouwen, de offers herstellen, maar wie vinden ze daar als ze het Lam van God verwerpen? 

Hoe verstandig politieke spelletjes ook lijken, zonder de Vredevorst zal de strijd voortduren. De ellende van vandaag laat zien dat we het zonder Hem niet kunnen! Hij kwam om vrede te brengen, vrede met God en vrede op aarde! Bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan Joden en heidenen (Efeze 2:17). 

Jezus Christus, de Messias, gaf Zijn leven over aan het kruis om levens te redden, om vrede te scheppen. Hij heeft de vijandschap teniet gedaan aan het kruis, om zo twee tegenstanders in Zichzelf te verenigen (Efeze 2:14-16). Samen geënt in Christus, drinkend van Zijn vredesverbond. 

Ja, “Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.” (Efeze 2:14)

Hij is de enige die vijanden in vrienden kan veranderen! Hij alleen kan Palestijnen met Joden verzoenen. En Hij alleen kan Joden met God verzoenen. Een groot leger zal geen vrede brengen, vergelding zal geen vrede brengen. Hij alleen is onze vrede, rechtvaardige vrede, op grond van Zijn vergoten bloed! 

De strijd kan nog even duren, maar weg naar vrede is vrij, voor Jood en heiden! Aan het kruis hebben gerechtigheid en vrede ontmoet. Ken je deze vrede in Christus? Bid dan dat al je vijanden Zijn vrede zullen ontvangen, en vertel het ze! Wees net zo ijverig als die terroristen, jouw wacht wel het paradijs, een vernieuwde hemel en aarde waarop gerechtigheid zal wonen! Want Hij komt terug om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid, Hij zal de volken eerlijk oordelen! (Psalm 98:9) Hij brengt echte gerechtigheid.

Kus de Zoon. Geef je leven voor Hem, die zegt: Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” (Mattheüs 10:39)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →