Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. (Jesaja 43:1-7)

Na de vraag: “Bestaat God?” waarop God antwoordt: “IK BEN” (Exodus 3:14), is de volgende vraag die ons het diepste gevormd heeft hier: Waarom schiep God de wereld?

Het korte antwoord dat als een rollende donder door de Bijbel weerklinkt is: God schiep de wereld tot Zijn eer. We hebben het daar straks over maar eerst zullen we wat feiten vaststellen.

Let op de belangrijkste verzen in Jesaja 43:6b-7: “Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.” Zelfs wanneer de meest smalle betekenis hiervan is: “Ik bracht Israel tot stand voor mijn eer” wijzen de woorden “geschapen,” “geformeerd” en “gemaakt” terug naar de oorspronkelijke scheppingsdaad. Dat is uiteindelijk de reden waarom Israel bestaat. Want dit is de reden waarom uiteindelijk alle dingen bestaan — tot eer van God.

De Bijbel is duidelijk

Wanneer het eerste hoofdstuk van de Bijbel zegt: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Genesis 1:27), wat is dan de bedoeling? Het is de bedoeling van een beeld om iets of iemand uit te beelden. Beelden worden opgericht om het origineel weer te geven. Het wijst naar de originele werkelijkheid. Het verheerlijkt het originele. God schiep de mens naar Zijn beeld zodat de wereld gevuld kon worden met reflectoren van God. Beelden van God. Zeven miljard beelden van God. Zodat niemand het doel van de schepping zou missen. Niemand (tenzij we stekeblind zijn) kon het doel van de mensheid missen, namelijk, God. God kennen, liefhebben en ten toon stellen.

De engelen roepen in Jesaja 6:3: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”  De aarde is vol met menselijke beelddragers. Glorieuze ruïnes. Maar niet alleen de mensen. Ook de natuur! Waarom hebben we zo’n adembenemende wereld om in te wonen? Waarom zo’n enorm universum? Ik las een keer (ik kan het niet verifiëren!) dat er meer sterren in het universum zijn dan woorden en geluiden die alle mensen van alle tijden bij elkaar gesproken hebben. Waarom? De Bijbel is daar glashelder over. “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen” (Psalm 19:2). Als iemand vraagt: “Als de aarde de enige bewoonbare planeet is en de mens de enige rationele bewoner tussen de sterren, waarom is er dan zo’n groot leeg universum?” Het antwoord is dan: “Het gaat niet om ons. Het gaat om God. God schiep ons om Hem te kennen, lief te hebben en te tonen. En toen gaf Hij ons een hint van hoe Hij is — het universum.

Het universum maakt de heerlijkheid van God bekend en de reden waarom wij bestaan is om het te zien, er verbijsterd door te zijn en God er door te verheerlijken. Dat zegt Paulus in Romeinen 1:20-21:

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt.

De grote ramp van het universum is dat, terwijl mensen geschapen zijn om God te verheerlijken, we daar allemaal in te kort geschoten zijn en we hebben “de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens” (Romeinen 1:23) — vooral degene in de spiegel. Dit is de essentie van wat we zonde noemen.

Dus waarom heeft God het universum geschapen? Het weerklinkt door de hele Bijbel — van eeuwigheid tot eeuwigheid — als een rollende donder: God schiep de wereld tot zijn eer.

Om je te overtuigen

Jesaja zegt het duidelijk in Jesaja 43:7 (“tot Mijn eer geschapen”), en hij komt steeds weer terug op deze realiteit om ons te helpen te voelen en het stof tot denken te maken:

Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken. (Jesaja 40:4-5)

Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden. (Jesaja 42:8)

Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël. (Jesaja 44:23)

Omwille van Mijn Naam stel Ik Mijn toorn uit, omwille van Mijn roem zal Ik Mij bedwingen… Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het, want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven. (Jesaja 48:9-11)

Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. (Jesaja 49:3)

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. (Jesaja 60:2)

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen… dat hun gegeven zal worden… een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. (Jesaja 61:1-3)

Verheerlijken is iets anders dan heerlijk maken

Dit is de reden waarom God de wereld schiep — “om Hem te verheerlijken.” Dit betekent niet: “Dat Hij heerlijk gemaakt zal worden.” Neem het woord verheerlijken niet als het woord “verfraaien.” Verfraaien betekent dat we een lege kamer nemen en deze mooi maken. We nemen geen lege God en maken Hem mooi. Dat is niet wat verheerlijken betekent.

Toen God de wereld schiep deed Hij dat niet uit een behoefte, zwakheid of gebrek. Hij schiep uit volheid, kracht en volledige zelfvoorziening. Zoals Jonathan Edwards zei: “Je kunt van een fontein die geneigd is te overstromen niet zeggen dat deze leeg is of gebrek heeft” (Yale: Works, Vol. 8, 448). We verheerlijken God dus niet door Zijn heerlijkheid te verbeteren, maar door Zijn heerlijkheid te zien, te proeven en te laten zien (wat het zelfde is als kennen, liefhebben en tonen).

Of ga naar het woord “grootmaken” (In Filippenzen 1:20: “dat… Christus…. grootgemaakt zal worden,” megalunthesetai). We vergroten Zijn heerlijkheid als een telescoop, niet als een microscoop. Microscopen maken kleine dingen groter dan ze zijn. Een telescoop laat onvoorstelbaar grote dingen meer lijken op wat ze werkelijk zijn. Ons leven moet een telescoop zijn voor de heerlijkheid van God. We zijn geschapen om Zijn heerlijkheid te zien, om geroerd te worden door Zijn heerlijkheid en om zo te leven dat anderen Hem zien en te proeven zoals Hij werkelijk is. Om Zijn heerlijkheid te kennen, lief te hebben en te tonen.

Dat is de reden waarom het universum bestaat. Als dit je aangrijpt, zoals het hoort, zal dit je manier waarop je over alles denkt en hoe je alles voelt, beïnvloeden. Nu weet je waarom alles bestaat. Maar je weet niet alles. Er zijn miljarden dingen die je niet weet. Maar het is nooit een verlies om het belangrijkste over alles te weten. Want je weet dat alles bestaat tot eer van God. Je weet iets over alles. En dit is het meest belangrijke wat je over alles kunt weten. En wanneer je dit weet — dat alles bestaat tot Gods eer — weet je iets wat uiterst belangrijk is. Namelijk, voor welk doel alles uiteindelijk bestaat. Dat is geweldig.

Waarom deze wereld?

We kunnen het hier niet bij laten. Het is te algemeen. Het is te losgekoppeld van de specifieke personen in de Drie-eenheid en van de manier waarop God stroom van de geschiedenis leidt. De vraag is niet alleen: “Waarom schiep God de wereld?” maar waarom deze wereld? — waarom deze duizenden jaren van menselijke geschiedenis met een heerlijk begin, een verschrikkelijk vallen in de zonde, een geschiedenis van Israel, het komen van de Zoon van God naar deze wereld, een plaatsvervangende dood, een zegevierende opstanding, de oprichting van de kerk en een geschiedenis van zending tot waar we zijn vandaag? Waarom deze wereld? Waarom deze geschiedenis?

Een kort antwoord op deze vraag is: voor de heerlijkheid van Gods genade die het hoogst weergegeven wordt in de dood van Jezus. Of om het meer volledig te zeggen: Deze wereld — de geschiedenis zoals die zich ontvouwt — is gemaakt en wordt geleid en onderhouden door God zodat de genade van God, die het hoogst weergegeven wordt in Jezus’ dood en opstanding voor zondaren, verheerlijkt zou worden tot alle eeuwigheid in de Christus-verheerlijkende vreugde van de verlosten. Of laten we het gewoon kort houden: Deze wereld bestaat tot de eer van Gods genade, die geopenbaard is in het reddende werk van Jezus. Dat betekent dat Bethlehem niet alleen een kerk is die God centraal stelt, maar dat het ook een Christus-verheerlijkende en een door het Evangelie gedreven kerk is. Voor ons is er een niet te breken verbinding tussen de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van genade, de heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid van het kruis.

De heerlijkheid van God en het kruis van Christus

Dit wil ik je laten zien aan de hand van Gods woord. Het kan in vijf stappen.

1. Het hoogtepunt van de weergave van Gods eer is de weergave van zijn genade

“Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade” (Efeze 1:5-6). Met andere woorden is de heerlijkheid van Gods genade — wat Paulus in Efeze 2:7 de “allesovertreffende rijkdom van Zijn genade…  de goedertierenheid over ons in Christus Jezus” noemt — het hoogtepunt en het eindpunt van de openbaring van Gods heerlijkheid. Het doel van de uitverkiezing is dat we voor eeuwig leven tot lof van de heerlijkheid van deze genade.

Dit is het eindpunt van de Zijn heerlijkheid, en al het andere, zelfs Gods toorn dient hiertoe. Daarom zegt Paulus in Romeinen 9:22-23: “[God wilde] Zijn toorn bewijzen en Zijn macht bekendmaken… [in] de voorwerpen van Zijn toorn… met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming.” Toorn is op een na het belangrijkste. De heerlijkheid van genade voor de voorwerpen van Zijn ontferming is het belangrijkste.

2. God ontwierp dit — de lof van de heerlijkheid van Zijn genade — voor de schepping van de wereld

“Hij [heeft] ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren… tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade” (Efeze 1:4, 6). Genade was geen noodoplossing als antwoord de val van de mens. Het was de bedoeling, want genade is de top van de berg van Zijn heerlijkheid. En Hij schiep de wereld voor Zijn heerlijkheid. Hij ontwierp de wereld voor de heerlijkheid van Zijn genade.

3. Gods bedoeling was dat de lof van de heerlijkheid van Zijn genade zou ontstaan door de Zoon van God, Jezus Christus

“Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus… tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade” (Efeze 1:5-6). Deze uitverkiezing tot lof en heerlijkheid van Gods genade vindt plaats “door Jezus Christus.” In de eeuwige gemeenschap van de Drie-eenheid, ontwierpen de Vader en de Zoon dat Gods genade het hoogst geopenbaard zou worden door het reddende werk van de Zoon.

Opnieuw zegt Paulus het in 2 Timotheüs 1:9: “Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.” Dus het plan wat voor dat de tijden van de eeuwen begonnen is ontworpen, was dat de heerlijkheid van de genade van God in het bijzonder door Jezus Christus geopenbaard zou worden.

4. Van eeuwigheid was het Gods bedoeling dat de heerlijkheid van Gods genade zijn hoogtepunt zou bereiken in het reddende werk van Jezus aan het kruis

We zien dit in de naam die al op het boek van de verlosten stond voor de schepping van de wereld. Voor dat er een menselijke zonde was om voor te sterven, was het Gods bedoeling dat Zijn Zoon gedood zou worden voor zondaren. We weten dit door de naam die aan het boek van het leven gegeven is voor de schepping van de wereld. “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af” (Openbaring 13:8).

De naam van het boek wat er voor de schepping was is “Het boek des levens van het Lam Dat geslacht is.” Het plan was heerlijkheid. Het plan was genade. Het plan was Christus. Het plan was dood. En die dood voor zondaren, zoals wij, is het hart van het evangelie. Dat is waarom Paulus het in 2 Korinthe 4:4 “het Evangelie van de heerlijkheid van Christus” noemt.

5. Daarom is het uiteindelijke doel in het maken en het onderhouden van deze wereld — deze geschiedenis — de lof van de heerlijkheid van de genade van God in de kruisiging van Zijn Zoon voor zondaren.

Dat is de reden waarom Openbaring 5:9 laat zien dat we voor eeuwig “het lied van het Lam” zullen zingen. We zullen met withete bewondering en lof zeggen: “U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie” (Openbaring 5:9). We zullen tienduizenden dingen van onze Redder loven. Maar we zullen niets heerlijkers zeggen dan: “U bent geslacht en U hebt ons voor God gekocht met Uw bloed.”

Dus vragen we tot slot: “Waarom schiep God de wereld?” En we antwoorden met de Schrift: God schiep de wereld tot Zijn eer. God schiep niet uit noodzaak. Hij schiep de wereld niet uit een gebrek wat vervuld moest worden. Hij was niet alleen. Hij was hoogst gelukkig in de gemeenschap van de Drie-eenheid — Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij schiep de wereld om Zijn heerlijkheid ten toon te stellen, zodat Zijn volk Hem zou kennen, liefhebben en laten zien.

En waarom schiep Hij een wereld die als deze wereld zou worden? Een wereld die in zonde viel. Een wereld die Zijn heerlijkheid verwisselde voor de heerlijkheid van beelden? Waarom zou Hij zo’n wereld mogelijk maken, leiden en onderhouden? En we antwoorden: tot lof van de heerlijkheid van de genade van God die het hoogst weergegeven wordt in de dood van Jezus.

Afsluitende vragen

Dit betekent dat de uiteindelijke reden voor alles de communicatie van de heerlijkheid van Gods genade is voor de gelukkige lof van de verloste menigte uit alle stammen, talen, volken en natiën. Alles is gemaakt, geleidt en onderhouden tot eer van God waarvan het hoogtepunt bereikt wordt in de heerlijkheid van Zijn genade die het helderst schijnt in heerlijkheid van Christus en het meest duidelijk wordt in de heerlijkheid van het kruis.

Dus ik vraag:

Is de heerlijkheid van God de helderste schat aan de horizon van je toekomst? Paulus drukt het hart van een Christen uit in Romeinen 5:2: “Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.”

Is de heerlijkheid van de genade het zoetste nieuws voor je schuldige ziel?

Is de heerlijkheid van Christus in je leven de tegenwoordige en persoonlijke belichaming van de genade van God?

Is de heerlijkheid van het kruis de droevigste en gelukkigste schoonheid voor je verloste ziel?