Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. (Jesaja 30:15)

Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. (Jesaja 30:15)


Vandaag hebben we invloed op het tijdelijke natuurlijke welzijn én het eeuwige geestelijke welzijn van ons land. Ons land wat nu zo verdeeld en gebroken is, wat zucht onder het de gevolgen van de zonde. Juist omdat we God verlaten hebben en gekozen hebben voor zonde en onrecht, ervaren we daar nu de gevolgen van.

Paulus zegt in Romeinen:

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken… Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren… Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. (Romeinen 1:18, 24, 29-32)

Niet alleen de zonde, maar ook het instemmen met de zonde zorgt ervoor dat het natuurlijke en geestelijke welzijn van ons land verslechtert en daarom kan geen enkele politieke of wetenschappelijke oplossing ons de vrijheid en het welzijn bieden wat we verlangen.

Zolang we in zonde door blijven leven en daarmee in blijven stemmen, zal Gods toorn op ons en ons land blijven rusten.

Terugkeer tot God

Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild. U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel. En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. (Jesaja 30:15-18)

Onze redding ligt niet in ons vertrouwen op onze kracht en middelen, op politiek noch wetenschap. Nee, God zal ons verlossen, wanneer we ons bekeren, wanneer we terugkeren tot God en Hem in stil vertrouwen verwachten. Want Hij zal recht doen en zich ontfermen wanneer we ons afkeren van zonde en daar niet meer mee instemmen. 

Stem er niet mee in

De vrijheid die je verlangd zul je niet vinden wanneer je instemt met het kwaad wat de oorzaak is van het oordeel wat op ons land en deze wereld rust. 

Nooit mogen we instemmen met de zonde, ook niet wanneer het schijnbaar en misschien in de toekomst iets goeds op zou leveren. “En het is toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig.” (Romeinen 3:8)

Het is beter de sociale, economische en klimatologische schade te lijden dan in te stemmen met het doden van ongeboren kinderen en verwaarloosde ouderen, het veranderen van Gods levengevende definitie voor het huwelijk, het misbruik van seksualiteit en het egoïstische materialisme ten koste van mensen in nood. 

Laat je stem voor de toekomst geen stem zijn voor zonde. Laat je stem vandaag een stem van bekering zijn, van terugkeer tot God. 

Een stem van bekering

Wanneer we stemmen op een partij die aan de ene kant de gevolgen van de zonde weg wil nemen en onze vrijheid terug wil geven terwijl deze partij aan de andere kant de zonde zelf goedkeurt, misleiden we onszelf.

Zo offeren we vandaag onze ongeboren kinderen en verwaarloosde ouderen, Gods levengevende definitie van het huwelijk, heilige seksualiteit en vrijgevigheid niet op voor onze sociale, economische of klimatologische toekomst. 

Vandaag vraagt God van ons gehoorzaamheid, Hij zal zelf voor de toekomst zorgen.

Daarom wil ik je aansporen:

  • Stem niet op een partij die het doden van ongeboren kinderen goedkeurt.
  • Stem niet op een partij die het doden van oudere mensen goedkeurt.
  • Stem niet op een partij die Gods levengevende definitie van het huwelijk veranderd.
  • Stem niet op een partij die het misbruik van seksualiteit goedkeurt.
  • Stem niet op een partij die onze overvloed niet, rijk in vrijgevigheid, wil delen met mensen in nood.

Vandaag hebben we invloed op het tijdelijke natuurlijke welzijn én het eeuwige geestelijke welzijn van ons land. Ons land wat nu zo verdeeld en gebroken is, wat zucht onder het de gevolgen van de zonde. Juist omdat we God verlaten hebben en gekozen hebben voor zonde en onrecht, ervaren we daar nu de gevolgen van.

Paulus zegt in Romeinen:

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken… Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren… Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. (Romeinen 1:18, 24, 29-32)

Niet alleen de zonde, maar ook het instemmen met de zonde zorgt ervoor dat het natuurlijke en geestelijke welzijn van ons land verslechtert en daarom kan geen enkele politieke of wetenschappelijke oplossing ons de vrijheid en het welzijn bieden wat we verlangen.

Zolang we in zonde door blijven leven en daarmee in blijven stemmen, zal Gods toorn op ons en ons land blijven rusten.

Terugkeer tot God

Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild. U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel. En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. (Jesaja 30:15-18)

Onze redding ligt niet in ons vertrouwen op onze kracht en middelen, op politiek noch wetenschap. Nee, God zal ons verlossen, wanneer we ons bekeren, wanneer we terugkeren tot God en Hem in stil vertrouwen verwachten. Want Hij zal recht doen en zich ontfermen wanneer we ons afkeren van zonde en daar niet meer mee instemmen. 

Stem er niet mee in

De vrijheid die je verlangd zul je niet vinden wanneer je instemt met het kwaad wat de oorzaak is van het oordeel wat op ons land en deze wereld rust. 

Nooit mogen we instemmen met de zonde, ook niet wanneer het schijnbaar en misschien in de toekomst iets goeds op zou leveren. “En het is toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig.” (Romeinen 3:8)

Het is beter de sociale, economische en klimatologische schade te lijden dan in te stemmen met het doden van ongeboren kinderen en verwaarloosde ouderen, het veranderen van Gods levengevende definitie voor het huwelijk, het misbruik van seksualiteit en het egoïstische materialisme ten koste van mensen in nood. 

Laat je stem voor de toekomst geen stem zijn voor zonde. Laat je stem vandaag een stem van bekering zijn, van terugkeer tot God. 

Een stem van bekering

Wanneer we stemmen op een partij die aan de ene kant de gevolgen van de zonde weg wil nemen en onze vrijheid terug wil geven terwijl deze partij aan de andere kant de zonde zelf goedkeurt, misleiden we onszelf.

Zo offeren we vandaag onze ongeboren kinderen en verwaarloosde ouderen, Gods levengevende definitie van het huwelijk, heilige seksualiteit en vrijgevigheid niet op voor onze sociale, economische of klimatologische toekomst. 

Vandaag vraagt God van ons gehoorzaamheid, Hij zal zelf voor de toekomst zorgen.

Daarom wil ik je aansporen:

  • Stem niet op een partij die het doden van ongeboren kinderen goedkeurt.
  • Stem niet op een partij die het doden van oudere mensen goedkeurt.
  • Stem niet op een partij die Gods levengevende definitie van het huwelijk veranderd.
  • Stem niet op een partij die het misbruik van seksualiteit goedkeurt.
  • Stem niet op een partij die onze overvloed niet, rijk in vrijgevigheid, wil delen met mensen in nood.

Stem er niet mee in, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn van ons land.