Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. (Hebreeën 13:4)

Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. (Hebreeën 13:4)


Laten we bidden. We buigen onze knieën voor de Vader naar Wie al het vaderschap wordt genoemd in hemel en op aarde. Ik bid dat alle vaders die mijn stem horen, bewondering zullen voelen, omdat zij een ambt bezitten wat door God bepaald is, wat uit God voortvloeit. Ik bid dat iedereen die een vader heeft verloren of nooit een vader heeft gekend, zal weten dat het vaderschap in God is.

Dus, God, ik vraag U of U wilt komen en van Uw kinderen wilt houden en dat U ons het begrip, de moed, de compassie, de zachtmoedigheid en de durf en de reddende heiligende en reinigende kracht in Jezus ‘Naam wilt verlenen. Amen.

Deze boodschap is opgebouwd rond acht punten die bedoeld zijn om een bijbelse visie te geven voor het huwelijk, en in het bijzonder hoe het huwelijk verbonden is aan homoseksualiteit en de voorgestelde huwelijkswijziging in Minnesota.

Ik vroeg of de tekst in Hebreeën 13 werd gelezen, niet omdat ik daar een uiteenzetting van ga geven, maar vanwege die ene zin “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn.” En ik hoop dat het resultaat van deze inspanning, het openen van de Schriften met betrekking tot huwelijk en homoseksualiteit, dát doet. Ik hoop dat we het huwelijk meer vereren als gevolg van waar we samen over hebben nagedacht.

Ik heb dus acht punten en ik zal ze gewoon een voor een behandelen en jullie moeten bidden dat ik ze zal spreken in de waarheid van de Schrift en in de toon van de Schrift. En als we klaar zijn en we beseffen hoe incompleet alles is, bid dan dat er later meer over gezegd en geschreven kan worden.

Gedefinieerd door God

Nummer 1. Het huwelijk, gemaakt door God, wordt in Schriften door God gedefinieerd als de seksuele- en verbondsvereniging van een man en een vrouw in levenslange trouw aan elkaar als man en vrouw, als de weergave van Christus’ verbondsrelatie met Zijn met bloed gekochte gemeente.

Misschien moet ik erbij zeggen dat ik elk van deze woorden zeer zorgvuldig gekozen heb.

Laat me je wijzen op vier passages uit de Schrift waaruit ik die definitie van het huwelijk heb gebaseerd. Genesis 1:27-28: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde” Een van de meest ingrijpende dingen die ooit door God gezegd zijn is dat God de mens, man en vrouw, naar Zijn beeld schiep. Allebei naar Zijn beeld.

Vervolgens verbond God dit met het huwelijk in Genesis 2:23—24 wat zegt: “Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” Met andere woorden, God schiep dit verbazingwekkende wezen genaamd mens, mannelijk en vrouwelijk. Zo schiep Hij ons zodat er onze seksuele vereniging tot één vlees kon zijn, én de verbond sluiting met het oog op het vermenigvuldigen van het menselijk geslacht, én het tonen van Gods verbondsliefde voor Zijn volk.

Ten derde voegt Jezus deze twee teksten opmerkelijk samen zodat je daarvoor niet op mij hoeft te leunen. Jezus nam de geschapen orde als mannelijk en vrouwelijk en voegde die samen met de instelling van het huwelijk in Mattheüs 19:4—6, wat als volgt gaat: “Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen  van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft…” Dat is een citaat van Genesis 1:27. “…en gezegd heeft:…” nu citeert Hij Genesis 2:24, en verbind Hij het daarom aan het huwelijk, “…Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.” En je weet dat in onze culturele situatie de woorden, “Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden” een grotere betekenis hebben dan ooit iemand had kunnen denken.

De vierde tekst, Efeze 5:24—32. Paulus voegt hier aan toe dat hij in de context van het huwelijk, direct naar dezelfde tekst gaat in Genesis 2:24 en het omschrijft als het geheimenis wat er altijd is geweest maar nu pas aan het licht is gebracht. Laat me een paar van deze verzen lezen. Dit is vers (24 en) 25 van Efeze 5: “Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.” Nu naar vers 31 (en 32) waar hij Genesis 2:24 citeert: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.”

Met ander woorden, vanaf het begin had het huwelijk een mysterieuze en diepe betekenis. En Paulus opent nu dit geheim en het is dit: God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk met onderscheiden vrouwelijke en mannelijke naturen en onderscheiden rollen die naturen samengaan. Zodat in een huwelijk tussen man en vrouw Christus en Zijn Kerk weergegeven wordt. Dit betekend dat de fundamentele rollen van man en vrouw niet uitwisselbaar zijn. De man geeft de opofferende liefde van Christus’ leiderschap weer en de vrouw geeft de onderwerping van Christus’ lichaam weer. Zo leven ze deze wonderlijke gelijkenis, dit drama wat er was vanaf het begin. Let nu op, nu het geheim onthuld is. Het geheim van het huwelijk is dat God dit dubbele beeld had. Mannen geven verbondsliefde van Christus’ weer en vrouwen geven de verbondsliefde van de kerk weer. Hij had dit geheim in gedachten vanaf het begin en daarom is de diepste werkelijkheid in het universum de grondslag voor het huwelijk als een verbondsvereniging tussen man en zijn mannelijke natuur en een vrouw en haar vrouwelijke natuur, die verschillende dingen weergeven. Einde van punt 1.

Het homohuwelijk

Nummer 2. Er is niet zoiets als het zogenoemde homohuwelijk en het is verstandig het ook niet zo te noemen. Dat is punt nummer 2.

Het punt hier is niet dat het zogenoemde homohuwelijk niet zou moeten bestaan. Het punt is dat het niet bestaat en dat het niet kan bestaan. Degenen die geloven dat God naar waarheid in de Bijbel gesproken heeft, zouden niet moeten toegeven dat een toegewijd en levenslang partnerschap en seksuele relaties van twee mannen of twee vrouwen een huwelijk is. Het is geen huwelijk, wat iedereen op de planeet ook zegt. God heeft het huwelijk gemaakt en gedefinieerd en wat Hij samengevoegd heeft in die schepping en die definitie kan niet gescheiden worden en alsnog huwelijk worden genoemd in Gods ogen.

Verwarring als gevolg van de zonde

Nummer 3. Homoseksuele verlangens en homoseksuele geaardheid zijn het onderdeel van onze gebroken en verwarde seksualiteit als gevolg van Gods onderwerping van de geschapen orde aan zinloosheid vanwege de zonde van de mens.

In Genesis 2 lezen we van het catastrofale moment waarop de eerste man en de eerste vrouw in opstand kwamen tegen God. De gevolgen daarvan voor hen en voor de wereld ontvouwen zich in hoofdstuk 2 en 3 van Genesis en ze worden vervolgens geïllustreerd in het door de zonde doorweekte en door de dood geteisterde Oude Testament, en inderdaad in heel de geschiedenis. De apostel Paulus geeft de belangrijkste uitleg van wat daar gebeurde en de gevolgen voor ons. Hier is zijn belangrijkste woord uit Romeinen 8:20—21: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen…” Dit is Gods antwoord op menselijke opstand. “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop…” Het is God die dat deed. De duivel onderwierp het niet in hoop. God vervloekte de schepping. We lezen dat in Genesis 3. Hij onderwierp het “…in de hoop dat ook de schepping zelf  bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En dan misschien wel een van de meest belangrijke verzen in de Bijbel naar mijn begrip van bijna alles waar ik mee zit door de gebrokenheid in mijn leven, mijn huwelijk, mijn kinderen, deze kerk, deze wereld. Romeinen 8:23 gaat als volgt… En het punt van Romeinen 8:23 is dat Paulus de Romeinen in de ogen kijkt die als het ware op het punt staan om hem te antwoorden: O ja, de vloek kwam over deze wereld, en de hele schepping werd onderworpen maar wij zijn verlost. Hier is zijn reactie daarop: “En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.”

Dit betekent dat ze tot dezelfde brede categorie behoren met alle soorten van verwarde lichamen, geesten en emoties. Als we zouden proberen om een lijst te maken van alle soorten emotionele, mentale en fysieke gebrokenheid in de menselijke familie, dan zou de lijst oneindig zijn. Een ieder van ons is gebroken, er zijn geen uitzonderingen. Iedereen is ontregeld. We zijn op verschillende manieren ontregeld. Jullie allemaal, zonder uitzonderingen. Jullie allemaal hebben de neiging om te verlangen naar dingen waar je niet naar hoort te verlangen. Jullie allemaal. Ik zou die van mij kunnen documenteren. Verlangens, en dan hebben we het nog niet over gedrag gehad. We hebben allemaal wanorde in verwarring in onze emotie, verwarring in onze gedachten en verwarring in onze lichamen. En we zuchten. We zuchten. Vanwege de schade die we aanrichten. Verwachtend wachten op de uiteindelijke en volledige aanneming tot kinderen, de verlossing van ons hele lichaam, onze hersenen, emoties en onze wil.

Dit vraagt ons om zeer zorgvuldig te onderscheiden voordat je anderen of jezelf onnodig pijn doet. Alle verwarring en alle gebrokenheid is geworteld in de zonde. De erfzonde, onze zondige natuur, allemaal. Maar ondanks haar oorzaak en wortel in de zondige natuur is de verwarring niet gelijk aan zondigen. Anders gezegd — want we moeten hier zo zorgvuldig zijn met onze taal — het is niet verkeerd, maar ik denk juist goed om te zeggen dat al onze verwarde verlangens die achter dingen aan gaan waar we niet achteraan zouden moeten gaan, zondige verlangens zijn. Zondig in dat ze geworteld zijn in de zonde, ze zijn besmet en verward, ze zij verbogen.

Verlangen en daad

Hou dat vast, we gaan naar nummer 4. Daarom is geslachtsgemeenschap met hetzelfde geslacht veroordeeld in de Schrift als dreiging tot eeuwig verderf en niet het verlangen naar hetzelfde geslacht. Ik vraag me af of je dit aankunt. Een zondig verlangen, omdat ze geworteld is in een zondige natuur en verward is door die natuur. Maar wanneer de Bijbel komt met de waarschuwing dat het ons naar de hel zal brengen, dan richt het zich op geslachtsgemeenschap met hetzelfde geslacht.

Laten we dus naar 1 Korinthe 6:9—10 gaan. Paulus zegt tegen de Korintiërs, “Of weet u niet…” Dit is 1 Korinthe 6:9. “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet!” Dus blijkbaar waren er sommigen in de kerk die begonnen te dwalen doordat ze gewoon terug konden gaan naar wat ze achtergelaten hadden. “Dwaal niet! Ontuchtplegers…” Let op deze lijst. Het is een belangrijke lijst vanwege haar breedte en haar punt. “Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, mannen die homoseksualiteit praktiseren…” ik kom daar op terug, “…dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.” Dat is een hele ernstige waarschuwing, het heeft een enorme invloed op de manier waarop we hierover praten, en de manier waarop we ons hier op oriënteren met mensen.

De woorden in vers 9, aan het einde van vers 9 “mannen die homoseksualiteit praktiseren.” Ik weet niet wat jou vertaling zegt maar dit is de ESV. Deze woorden vertalen twee Griekse woorden. En deze oorspronkelijk Griekse woorden verwijzen zeer waarschijnlijk naar de passive en actieve man in homoseksuele geslachtsgemeenschap. Om mijn huiswerk weer te doen ben ik naar het boek van Robert Gagnon gegaan. Vrijwel alle wetenschappers die ik ken, zeggen dat dit de meest gezaghebbende Bijbelse analyse is van de gegevens over homoseksualiteit die er is. Robert Gagnon en de titel van het boek is “The Bible and Homosexual Practice.” En ik heb dertig bladzijden gelezen over deze zin en ik denk dat hij gelijk heeft, namelijk dat dit een goede vertaling is van die twee woorden. Mannen die passief of agressief betrokken zijn in een soort van homoseksuele geslachtsgemeenschap.

De focus ligt hier dus niet op het verlangen wat aanmoedigt maar eerder op de uitoefening die voortvloeit uit dat verlangen. En hoe belangrijk dit ook is, let hier op, het staat niet op zichzelf. Het staat in een lijst, toch? Een hele bekende lijst waaraan niemand van ons onschuldig is. Niemand. Ik heb er vooraf veel over nagedacht en ik heb goed naar deze lijst gekeken. Dus niemand komt in het Koninkrijk van God wanneer ze zichzelf overgeven aan dat gedrag of dat verlangen. Jezelf overgeven aan een verlangen als hebzucht is net zo verkeerd als de overgave aan stelen.

Liefde houdt zich niet stil

Nummer 5. Daarom zou het liefde tegenspreken en in tegenspraak zijn met het Evangelie van Jezus om homoseksuele praktijken toe te staan. Of het nu is door stil te blijven of door het onderschrijven van het zogenoemde homohuwelijk, of door het bevestigen van de Christelijke ordening praktiserende homoseksuelen in de Christelijke kerk.

We moeten ons hier niet laten intimideren. De wereld zal het tegenovergestelde van de waarheid zeggen. We moeten daar klaar voor zijn. Je hebt dit nog niet ervaren, ze zullen zeggen dat het hatelijk is om mensen die homoseksuele geslachtsgemeenschap praktiseren te waarschuwen dat ze onderworpen zijn aan definitief en eeuwig oordeel. Dat is wat ze zullen zeggen.

Het is niet hatelijk. Haat wil niet dat mensen gered worden. Haat wil niet dat de familie zich uitbreid. Haat wil vernietigen en zonde vernietigd. Als homoseksuele beoefening, hebzucht, afgoderij, lasteren en dronkenschap leiden tot uitsluiting van het Koninkrijk van God, dan waarschuwt liefde, dan pleit liefde, dan komt liefde en doet er alles aan om te zien dat deze persoon het eeuwige leven heeft. Dat is wat liefde doet.

Goed nieuws

Nummer 6. Het Goede Nieuws van Jezus is dat God heteroseksuele zondaren en homoseksuele zondaren redt die op Jezus vertrouwen. Door hen om Christus rechtvaardig te rekenen. Door hen door Zijn Geest te helpen om een leven te leven wat hem behaagt in hun verwarde gebrokenheid.

Nu gaan we naar vers 11. Het meest belangrijke vers wat ik in deze preek zal lezen. 1 Korinthe 6:11. Nadat hij de Korinthiërs heeft gewaarschuwd niet terug te vallen in hun oude levens van zonde, opdat ze niet vergaan, zegt hij dit en de gevolgen zijn enorm voor ons. “Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.” Dit is het hart van het Bijbelse Christendom. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Er waren Christenen in de kerk in Korinthe waarvan iedereen wist dat ze hoereerders waren geweest, iedereen wist dat ze overspelers waren geweest en iedereen wist dat ze hun homoseksualiteit hadden uitgeoefend. Hij wist het. Paulus wist het en was daar niet eens. Ze waren niet verdreven. Ze waren opgevangen, en de manier waarop ze opgevangen waren, ze waren gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus. Dus ze hoorden het Evangelie. Ze wendden zich tot de Heere Jezus en keerden zich af van deze praktijken en hielden vasten aan Jezus. Door het geloof waren ze verenigd met Jezus en God zag hen en zei, Niet schuldig, onschuldig! Rechtvaardig in Mijn Zoon, gerechtvaardigd. Er staat dat ze gewassen waren. Christus Zelf droeg onze zonde in Zijn lichaam op het hout opdat wij zouden sterven voor de zonde en voor de gerechtigheid zouden leven. Ze werden niet alleen bekleed met de gerechtigheid die hen om Christus werd toegerekend, ook hun schande en hun zonde is weggespoeld. Zo ver het oosten verwijderd is van het westen, begraven op de bodem, als het ware vergeten door een oneindige God. En dan als derde staat er dat ze geheiligd waren, dit betekent dat ze door de Heilige Geest apart gezet waren voor God. Je bent van Mij, je bent geheiligd, je bent ingewijd, dat ben je niet meer. Je bent van Mij en Ik giet Mijn Heilige Geest in jou. En wanneer Ik Hem in jou giet, slok ik al jou verwarde verlangens op. Ik zeg dit voorzichtig. Luister, Ik slok jou verwarde verlangens op in iets groters, mooiers en meer wenselijks zodat jij in je gebrokenheid kunt wandelen op een manier die me behaagt.

Je hebt ze ontmoet, toch? Je kent ze. Een leven wat alleen bestond uit erotisism, nu opgeslokt in zo iets groters. Het is nog niet helemaal genezen. We kennen mannen die getrouwd zijn. Het is niet helemaal weggegaan. Ze worstelen er mee, anderen worstelen met andere dingen. De relatie is uniek en anders. Maar het leven is opgeslokt. Liefde is zoveel meer. Relaties zijn zoveel meer. Erotiek is nu een deel van het leven, het neemt niet het hele leven in beslag. Dat is heiligmaking. Dat is de Heilige Geest die vergroot, en vergroot, en vergroot to ter zoveel velden, bergen, vlakten, prachtige bloemen en weiden zijn in het leven dat je niet meer altijd op de die composthoop van erotiek hoeft te blijven. Het maakt niet uit welke geaardheid het heeft. Hij doet dat!

Het hart van het Christendom is dat God zondaren red door de dood en opstanding van Jezus Christus. Het beste nieuws van de hele wereld is dat Jezus Christus stierf en opstond opdat het meest bizarre seksuele roofdier, kies er één uit het nieuws vandaag. Het beste nieuws van de hele wereld is dat Jezus Christus stierf zodat het meest bizarre seksuele roofdier, hetzij homoseksueel of heteroseksueel, gered kan worden van zijn pad naar de vernietiging, gewassen, gerechtvaardigd en geheiligd kan worden en voor eeuwig een plaats kan krijgen in Gods alles-verzadigende tegenwoordigheid. Dat is het hart van het Christendom.

De vraag

Punt nummer 7. Het beslissen van welk gedrag legaal of illegaal gemaakt wordt doormiddel van de burgerlijke wet is een morele activiteit die gericht is op het publieke goed en is onderlegd door het wereldbeeld van elke deelnemer. Het beslissen van welk gedrag legaal of illegaal gemaakt wordt doormiddel van de burgerlijke wet is een morele activiteit. De burgers van Minnesota worden in november gevraagd om op deze vraag ja of nee te stemmen. Dit is wat je op je stembrief zal lezen, Zal de grondwet van Minnesota gewijzigd worden om er voor te zorgen dat alleen de vereniging van één man en één vrouw geldig zijn en erkend worden als huwelijk in Minnesota? En een blancostem is een nee-stem. Nu heb ik sectie dertien overgeslagen wat aan artikel 13 van de staatsgrondwet  zal worden toegevoegd, wat gaat als volgt: Alleen vereniging tussen één man en één vrouw zal geldig zijn of erkend worden als een huwelijk in Minnesota.

De vraag die ik dus onder vraag 7 lees is: Hoe moeten Christelijke burgers beslissen welke van hun standpunten ze wettelijk vast moeten proberen te leggen? Welker morele overtuiging moeten Christenen proberen door te voeren als wettelijke eisen in de samenleving? Christenen geloven in de immoraliteit van hebzucht en de immoraliteit van stelen, maar we proberen een wet door te voeren tegen stelen en niet tegen hebzucht. Waarom? Dat is geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Een van de principes hier aan het werk lijkt te zijn dat de lijn die hebzucht met de schade aan het publieke goed verbindt niet duidelijk genoeg is. Ongetwijfeld is er een lijn. Ongetwijfeld is er en lijn die God duidelijk ziet en dat wanneer iedereen stopte om hebzuchtig te zijn, het een stuk beter zou gaan met de samenleving, ongetwijfeld. Het is heel moeilijk om die lijn te trekken. En dus lijkt het er op dat dat een van de principes is die ons er van weerhoudt zaken als hebzucht wettelijk tegen te gaan. Het is niet duidelijk genoeg hoe wetten en sancties te werk moeten gaan haar realiteit en gevolgen te hanteren.

Dit is waarom we honderden van immorele daden moeten overlaten aan Jezus wanneer Hij terugkomt. We moeten niet proberen God te spelen met onze wetten. Jezus ziet volmaakt elk hart en iedereen zal beloond worden op basis van zijn eigen hart evenals zijn daden, want Jezus kan ze zien en wij niet.

De wet bestaat om op voorhand het publieke goed te bewaren. Iedereen is het daarmee eens. Dit betekent, en hier wordt het controversieel, dat alle wetten gebaseerd zijn op een opvatting van wat het publieke goed is. Wat is goed? Dit betekend dat elke wetgeving en elk stemmen een morele activiteit is. Het is gebaseerd op keuzes van wat goed is voor het publiek. Het vormen van keuzes over wat goed is, is een morele activiteit en deze keuzes zijn altijd onderlegd door een wereldbeeld. Altijd. Religieus of niet-religieus. Wat je denkt dat goed is voor mensen is onderlegd door een opvatting van de werkelijkheid, of het wereldbeeld. En in dat wereldbeeld zijn, bewust of onbewust, beelden van ultieme werkelijkheid die bepalen wat je denkt dat goed is voor mensen. Dit betekend dat elke wetgeving de wetgeving van moraliteit is, zonder uitzondering.

Ik kreeg twee bonnen in mijn brievenbus. Geen snelheidsbonnen. Mijn takken hingen over de stoep. In twaalf dagen zou ik beboet worden. De takken van mijn heg hingen over de stoep. Dus ik heb ze afgeknipt. Ik gehoorzaamde de wet. Toen kreeg ik een ander bon. Ik vergat de afgeknipte takken in een composteerbare zak te doen. Nu moet ik voor dinsdag de grote stevige zwartig zak legen in een sullig klein groen zakje. Wat is nu het punt van dit kleine intermezzo. Het punt is dit, is het niet verbazingwekkend dat er een culturele overeenstemming bestaat over het goed, dat het de kracht van de gevangenis en boetes in de handen van de politie legt om mijn takken, omdat mijn takken te lang waren? Persoonlijk denk ik dat het een goede wet is. Ik hou niet van rommelige buurten. Ik zou graag een aantal andere huizen uit mijn buurt nemen en zeggen, Waarom stuur je hun niet een aantal brieven?

Zo zijn wetten. We hebben besloten, iemand heeft besloten en hun besluit won. Je wilt geen takken over de stoep in je stad. Je doet al je afgeknipte takken in een zak die verdwijnt in de grond in plaats dat het daar voor duizend jaar blijft. Dat is waarschijnlijk een goed idee, maar denk over de macht daarin en denk aan de controle daarin. Denk daarin aan de wetgeving van moraliteit van het milieu. Ontspan hier over, goed? Alle wetten maken moraliteit. Allemaal. Dat is heel belangrijk. Iemands beeld van wat goed is, wat moreel is, wint het in de gedachten van de meerderheid en zegeviert wanneer de vraag is, Welke acties beschadigen het gemeenschappelijke goed, verbeteren het gemeenschappelijke goed zo duidelijk dat ze wettelijk verboden, of juist wettelijk vereist moeten worden.

Ik ga je hier vier suggesties geven. En hier voelt het alsof ik tegen de bovenkant van mijn salarisschaal duw. Mijn gelukkige overtuiging is dat dominee’s in veel dingen geen experts hoeven te zijn en ik ben zeker geen expert in het burgerrecht, hoe de economie en de politiek werkt. Ik weet gewoon niet veel. Ik lees mijn Bijbel en probeer te staan bij wat God zegt en vervolgens zeg ik zoveel als ik weet, en ik reken op veel leken (onderlegde personen?) die het harde werk voor mij doen. Oké, dat is de opvatting die ik heb. Als je denkt dat ik overal een expert in ben, sorry, het is een beetje laat in mijn bediening om daarover gecorrigeerd te worden.

Oké, dit is het beste wat ik kan doen om je wat richting te geven wanneer je probeert te beslissing welk soort wetten, welk soort morele overtuigingen in de grondwet vastgelegd moeten worden.

Nummer 1. Een grondwetswijziging moet een zaak van hele belangrijke gevolgen aanpakken. Nu, om je een idee te geven van wat beschouwd word al waardig voor opneming in de staatsgrondwet, sectie 12 van artikel 13. Dit is een plek waar je diverse dingen kunt zetten in de grondwet. In 1998 hebben, wij Minnesotans een grondwetswijziging doorgevoerd, ik lees het voor. Deze komt vlak voor de lege plaats waar de andere zou komen als die doorgevoerd zou worden. Dit is wat er staat: Jagen en vissen en het nemen van wild en vis zijn een gewaardeerd deel van ons erfgoed wat voor altijd bewaard moet worden voor het volk en wordt beheert door de wet en regelgeving voor het publieke goed. Dat is sectie 12 van artikel 13 van de grondwet van Minnesota. Dus ik stel voor dat je daar begint als je wilt weten wat van relatief belang is van wat er in de grondwet moet.

Nummer 2. De erkenning van het zogenoemde homohuwelijk zou een duidelijke sociale verklaring zijn dat moederschap en vaderschap voor publieke goed te verwaarlozen zijn in het opvoeden van kinderen. Twee mannen die kinderen adopteren kunnen geen moederschap bieden en twee vrouwen die kinderen adopteren kunnen geen vaderschap bieden. Maar God heeft van het begin bepaald dat kinderen op zouden groeien met een moeder en een vader en Hij zei tegen die kinderen: Eer je vader en je moeder. En iedereen weet dat tragedies in het leven dat vaak, veel vaker dan we willen, onmogelijk maken. Maar het ondernemen van actie om die tragedie normaal te maken is misschien de moeite waard om wettelijk te verbieden.

Nummer 3. Het huwelijk is de meest fundamentele institutie van de mensen. Haar oorsprong ligt in de gedachten van God en haar begin ligt aan het begin van de schepping van de mensheid. Haar connecties andere delen van de samenleving zijn. Doen alsof het kan bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht zal een rimpel effect van disfunctie en vernietiging naar alle kanten zenden. Het meeste daarvan onvoorzien maar veel van gevolgen die we kunnen voorzien zijn tragisch, zeker voor de kinderen die dan een samenleving zullen vormen die we ons niet kunnen voorstellen.

Nummer 4. Voorheen, dat is voor de laatste dertig jaar of zo, was er voor zover we weten geen samenleving in de geschiedenis van de wereld die het huwelijk gedefinieerd heeft als tussen mensen van hetzelfde geslacht. Niet één. Het is een geestdodende innovatie met geen traditie om ons te leiden, behalve de kennis dat ongerechtigheid naties vernietigd en dat de viering daar van de vernietiging versneld.

Zeg nee tegen activisme

Tot slot, nummer 8. Druk een organisatie, kerk of haar voorgangers niet in politiek activisme. Bid dat de kerk en haar dienaren de kudde zullen voeden met het Woord van God, gericht op het Evangelie van Christus gekruisigd en opgestaan. Verwacht niet van jullie herders dat ze je achter politieke kandidaten of wetgevende initiatieven zullen scharen, maar dat ze jullie telkens opnieuw en opnieuw op God zullen wijzen in Zijn Woord en op het kruis. Probeer alstublieft dit afsluitende punt te begrijpen. Wanneer ik je waarschuw om  mij, de instelling genaamd Bethlehem, of de kerk in het algemeen niet te politiseren, doe ik dat niet om de macht van de kerk te verminderen, maar juist om die te vergroten.

De impact van de kerk voor de heerlijkheid van God en het goed van deze wereld vergroot niet wanneer onze aandacht verleggen van het aanbidden van God, het winnen van zielen, het rijpen en verzorgen van het geloof en het opvoeden van een nieuwe generatie. Dat doet het niet. Voor een moment voelt het zo. Kijk hoeveel mensen op kwamen dagen om te protesteren, of kijk hoeveel handtekeningen die kerk had, of kijk hoe die commissie functioneert… het voelt krachtig. Geef het een generatie en beetje bij beetje bloed de geroemde kracht weg, de natuur van de kerk en haar kracht.

Als de hele raad van God met kracht gepreekt wordt, week in week uit, zullen de Christenen die hemelburgers zijn en burgers van de democratische orde bekrachtigd worden als ze moeten spreken en handelen voor het algemene goed. Het is jou taak, niet die van mij. Kijk niet naar mij of ik de vlag van jou stem zal zwaaien, of de vlag van je kandidaat, misschien mag ik hem of het niet om wat God zegt.

Laat me je wat voorlezen uit de World Magazine van deze week, het redactionele artikel van Marvin Olasky. Velen van jullie zijn bekend met World, World is een erg politiek magazine, en dat hoort het te zijn. Ik hou gewoon van Marvin Olasky en zijn team bij World. Ik ben blij dat ze doen wat ze doen. En hier is wat Hij zegt in een artikel wat pleit met kerken om niet gepolitiseerd te worden. “Wijze voorgangers zetten Christenen aan om verenigingen buiten de kerk te vormen en de kerk bij haar centrale taak te laten waaruit zoveel zegeningen stromen. Dat patroon werkte in de 18e en 19e eeuw uitzonderlijk goed. Dominees uit New England in de koloniale tijd preekten en leerden wat de Bijbel zei over vrijheid en de Zonen van de Vrijheid, geen deelverzameling van een bepaalde kerk, sponsorden uiteindelijk Tea Party in Boston Harbor. Dominees door Amerika preekten tijdens deze eeuwen over de Bijbelse strijd tegen armoede en in steden als New York vormden Christenen organisaties zoals ‘De Vereniging om De Toestand van de Armen te Verbeteren.’” Einde citaat.

Je begrijpt het idee. Mijn taak is om heiligen te voeden met zulke maaltijden dat ze gestrekt en robuust uitgaan in staat om onderzoek het moedige te doen en actie te ondernemen waar dat nodig is als het zout en licht in deze wereld. Dat zal verdwijnen als je er op staat dat de kerk en haar bediening de politieke leiders zijn. Dat zal dan gebeuren en er veel aanwijzen waar dat gebeurt is.

Laten we bidden. We buigen onze knieën voor de Vader naar Wie al het vaderschap wordt genoemd in hemel en op aarde. Ik bid dat alle vaders die mijn stem horen, bewondering zullen voelen, omdat zij een ambt bezitten wat door God bepaald is, wat uit God voortvloeit. Ik bid dat iedereen die een vader heeft verloren of nooit een vader heeft gekend, zal weten dat het vaderschap in God is.

Dus, God, ik vraag U of U wilt komen en van Uw kinderen wilt houden en dat U ons het begrip, de moed, de compassie, de zachtmoedigheid en de durf en de reddende heiligende en reinigende kracht in Jezus ‘Naam wilt verlenen. Amen.

Deze boodschap is opgebouwd rond acht punten die bedoeld zijn om een bijbelse visie te geven voor het huwelijk, en in het bijzonder hoe het huwelijk verbonden is aan homoseksualiteit en de voorgestelde huwelijkswijziging in Minnesota.

Ik vroeg of de tekst in Hebreeën 13 werd gelezen, niet omdat ik daar een uiteenzetting van ga geven, maar vanwege die ene zin “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn.” En ik hoop dat het resultaat van deze inspanning, het openen van de Schriften met betrekking tot huwelijk en homoseksualiteit, dát doet. Ik hoop dat we het huwelijk meer vereren als gevolg van waar we samen over hebben nagedacht.

Ik heb dus acht punten en ik zal ze gewoon een voor een behandelen en jullie moeten bidden dat ik ze zal spreken in de waarheid van de Schrift en in de toon van de Schrift. En als we klaar zijn en we beseffen hoe incompleet alles is, bid dan dat er later meer over gezegd en geschreven kan worden.

Gedefinieerd door God

Nummer 1. Het huwelijk, gemaakt door God, wordt in Schriften door God gedefinieerd als de seksuele- en verbondsvereniging van een man en een vrouw in levenslange trouw aan elkaar als man en vrouw, als de weergave van Christus’ verbondsrelatie met Zijn met bloed gekochte gemeente.

Misschien moet ik erbij zeggen dat ik elk van deze woorden zeer zorgvuldig gekozen heb.

Laat me je wijzen op vier passages uit de Schrift waaruit ik die definitie van het huwelijk heb gebaseerd. Genesis 1:27-28: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde” Een van de meest ingrijpende dingen die ooit door God gezegd zijn is dat God de mens, man en vrouw, naar Zijn beeld schiep. Allebei naar Zijn beeld.

Vervolgens verbond God dit met het huwelijk in Genesis 2:23—24 wat zegt: “Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” Met andere woorden, God schiep dit verbazingwekkende wezen genaamd mens, mannelijk en vrouwelijk. Zo schiep Hij ons zodat er onze seksuele vereniging tot één vlees kon zijn, én de verbond sluiting met het oog op het vermenigvuldigen van het menselijk geslacht, én het tonen van Gods verbondsliefde voor Zijn volk.

Ten derde voegt Jezus deze twee teksten opmerkelijk samen zodat je daarvoor niet op mij hoeft te leunen. Jezus nam de geschapen orde als mannelijk en vrouwelijk en voegde die samen met de instelling van het huwelijk in Mattheüs 19:4—6, wat als volgt gaat: “Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen  van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft…” Dat is een citaat van Genesis 1:27. “…en gezegd heeft:…” nu citeert Hij Genesis 2:24, en verbind Hij het daarom aan het huwelijk, “…Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.” En je weet dat in onze culturele situatie de woorden, “Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden” een grotere betekenis hebben dan ooit iemand had kunnen denken.

De vierde tekst, Efeze 5:24—32. Paulus voegt hier aan toe dat hij in de context van het huwelijk, direct naar dezelfde tekst gaat in Genesis 2:24 en het omschrijft als het geheimenis wat er altijd is geweest maar nu pas aan het licht is gebracht. Laat me een paar van deze verzen lezen. Dit is vers (24 en) 25 van Efeze 5: “Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.” Nu naar vers 31 (en 32) waar hij Genesis 2:24 citeert: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.”

Met ander woorden, vanaf het begin had het huwelijk een mysterieuze en diepe betekenis. En Paulus opent nu dit geheim en het is dit: God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk met onderscheiden vrouwelijke en mannelijke naturen en onderscheiden rollen die naturen samengaan. Zodat in een huwelijk tussen man en vrouw Christus en Zijn Kerk weergegeven wordt. Dit betekend dat de fundamentele rollen van man en vrouw niet uitwisselbaar zijn. De man geeft de opofferende liefde van Christus’ leiderschap weer en de vrouw geeft de onderwerping van Christus’ lichaam weer. Zo leven ze deze wonderlijke gelijkenis, dit drama wat er was vanaf het begin. Let nu op, nu het geheim onthuld is. Het geheim van het huwelijk is dat God dit dubbele beeld had. Mannen geven verbondsliefde van Christus’ weer en vrouwen geven de verbondsliefde van de kerk weer. Hij had dit geheim in gedachten vanaf het begin en daarom is de diepste werkelijkheid in het universum de grondslag voor het huwelijk als een verbondsvereniging tussen man en zijn mannelijke natuur en een vrouw en haar vrouwelijke natuur, die verschillende dingen weergeven. Einde van punt 1.

Het homohuwelijk

Nummer 2. Er is niet zoiets als het zogenoemde homohuwelijk en het is verstandig het ook niet zo te noemen. Dat is punt nummer 2.

Het punt hier is niet dat het zogenoemde homohuwelijk niet zou moeten bestaan. Het punt is dat het niet bestaat en dat het niet kan bestaan. Degenen die geloven dat God naar waarheid in de Bijbel gesproken heeft, zouden niet moeten toegeven dat een toegewijd en levenslang partnerschap en seksuele relaties van twee mannen of twee vrouwen een huwelijk is. Het is geen huwelijk, wat iedereen op de planeet ook zegt. God heeft het huwelijk gemaakt en gedefinieerd en wat Hij samengevoegd heeft in die schepping en die definitie kan niet gescheiden worden en alsnog huwelijk worden genoemd in Gods ogen.

Verwarring als gevolg van de zonde

Nummer 3. Homoseksuele verlangens en homoseksuele geaardheid zijn het onderdeel van onze gebroken en verwarde seksualiteit als gevolg van Gods onderwerping van de geschapen orde aan zinloosheid vanwege de zonde van de mens.

In Genesis 2 lezen we van het catastrofale moment waarop de eerste man en de eerste vrouw in opstand kwamen tegen God. De gevolgen daarvan voor hen en voor de wereld ontvouwen zich in hoofdstuk 2 en 3 van Genesis en ze worden vervolgens geïllustreerd in het door de zonde doorweekte en door de dood geteisterde Oude Testament, en inderdaad in heel de geschiedenis. De apostel Paulus geeft de belangrijkste uitleg van wat daar gebeurde en de gevolgen voor ons. Hier is zijn belangrijkste woord uit Romeinen 8:20—21: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen…” Dit is Gods antwoord op menselijke opstand. “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop…” Het is God die dat deed. De duivel onderwierp het niet in hoop. God vervloekte de schepping. We lezen dat in Genesis 3. Hij onderwierp het “…in de hoop dat ook de schepping zelf  bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En dan misschien wel een van de meest belangrijke verzen in de Bijbel naar mijn begrip van bijna alles waar ik mee zit door de gebrokenheid in mijn leven, mijn huwelijk, mijn kinderen, deze kerk, deze wereld. Romeinen 8:23 gaat als volgt… En het punt van Romeinen 8:23 is dat Paulus de Romeinen in de ogen kijkt die als het ware op het punt staan om hem te antwoorden: O ja, de vloek kwam over deze wereld, en de hele schepping werd onderworpen maar wij zijn verlost. Hier is zijn reactie daarop: “En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.”

Dit betekent dat ze tot dezelfde brede categorie behoren met alle soorten van verwarde lichamen, geesten en emoties. Als we zouden proberen om een lijst te maken van alle soorten emotionele, mentale en fysieke gebrokenheid in de menselijke familie, dan zou de lijst oneindig zijn. Een ieder van ons is gebroken, er zijn geen uitzonderingen. Iedereen is ontregeld. We zijn op verschillende manieren ontregeld. Jullie allemaal, zonder uitzonderingen. Jullie allemaal hebben de neiging om te verlangen naar dingen waar je niet naar hoort te verlangen. Jullie allemaal. Ik zou die van mij kunnen documenteren. Verlangens, en dan hebben we het nog niet over gedrag gehad. We hebben allemaal wanorde in verwarring in onze emotie, verwarring in onze gedachten en verwarring in onze lichamen. En we zuchten. We zuchten. Vanwege de schade die we aanrichten. Verwachtend wachten op de uiteindelijke en volledige aanneming tot kinderen, de verlossing van ons hele lichaam, onze hersenen, emoties en onze wil.

Dit vraagt ons om zeer zorgvuldig te onderscheiden voordat je anderen of jezelf onnodig pijn doet. Alle verwarring en alle gebrokenheid is geworteld in de zonde. De erfzonde, onze zondige natuur, allemaal. Maar ondanks haar oorzaak en wortel in de zondige natuur is de verwarring niet gelijk aan zondigen. Anders gezegd — want we moeten hier zo zorgvuldig zijn met onze taal — het is niet verkeerd, maar ik denk juist goed om te zeggen dat al onze verwarde verlangens die achter dingen aan gaan waar we niet achteraan zouden moeten gaan, zondige verlangens zijn. Zondig in dat ze geworteld zijn in de zonde, ze zijn besmet en verward, ze zij verbogen.

Verlangen en daad

Hou dat vast, we gaan naar nummer 4. Daarom is geslachtsgemeenschap met hetzelfde geslacht veroordeeld in de Schrift als dreiging tot eeuwig verderf en niet het verlangen naar hetzelfde geslacht. Ik vraag me af of je dit aankunt. Een zondig verlangen, omdat ze geworteld is in een zondige natuur en verward is door die natuur. Maar wanneer de Bijbel komt met de waarschuwing dat het ons naar de hel zal brengen, dan richt het zich op geslachtsgemeenschap met hetzelfde geslacht.

Laten we dus naar 1 Korinthe 6:9—10 gaan. Paulus zegt tegen de Korintiërs, “Of weet u niet…” Dit is 1 Korinthe 6:9. “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet!” Dus blijkbaar waren er sommigen in de kerk die begonnen te dwalen doordat ze gewoon terug konden gaan naar wat ze achtergelaten hadden. “Dwaal niet! Ontuchtplegers…” Let op deze lijst. Het is een belangrijke lijst vanwege haar breedte en haar punt. “Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, mannen die homoseksualiteit praktiseren…” ik kom daar op terug, “…dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.” Dat is een hele ernstige waarschuwing, het heeft een enorme invloed op de manier waarop we hierover praten, en de manier waarop we ons hier op oriënteren met mensen.

De woorden in vers 9, aan het einde van vers 9 “mannen die homoseksualiteit praktiseren.” Ik weet niet wat jou vertaling zegt maar dit is de ESV. Deze woorden vertalen twee Griekse woorden. En deze oorspronkelijk Griekse woorden verwijzen zeer waarschijnlijk naar de passive en actieve man in homoseksuele geslachtsgemeenschap. Om mijn huiswerk weer te doen ben ik naar het boek van Robert Gagnon gegaan. Vrijwel alle wetenschappers die ik ken, zeggen dat dit de meest gezaghebbende Bijbelse analyse is van de gegevens over homoseksualiteit die er is. Robert Gagnon en de titel van het boek is “The Bible and Homosexual Practice.” En ik heb dertig bladzijden gelezen over deze zin en ik denk dat hij gelijk heeft, namelijk dat dit een goede vertaling is van die twee woorden. Mannen die passief of agressief betrokken zijn in een soort van homoseksuele geslachtsgemeenschap.

De focus ligt hier dus niet op het verlangen wat aanmoedigt maar eerder op de uitoefening die voortvloeit uit dat verlangen. En hoe belangrijk dit ook is, let hier op, het staat niet op zichzelf. Het staat in een lijst, toch? Een hele bekende lijst waaraan niemand van ons onschuldig is. Niemand. Ik heb er vooraf veel over nagedacht en ik heb goed naar deze lijst gekeken. Dus niemand komt in het Koninkrijk van God wanneer ze zichzelf overgeven aan dat gedrag of dat verlangen. Jezelf overgeven aan een verlangen als hebzucht is net zo verkeerd als de overgave aan stelen.

Liefde houdt zich niet stil

Nummer 5. Daarom zou het liefde tegenspreken en in tegenspraak zijn met het Evangelie van Jezus om homoseksuele praktijken toe te staan. Of het nu is door stil te blijven of door het onderschrijven van het zogenoemde homohuwelijk, of door het bevestigen van de Christelijke ordening praktiserende homoseksuelen in de Christelijke kerk.

We moeten ons hier niet laten intimideren. De wereld zal het tegenovergestelde van de waarheid zeggen. We moeten daar klaar voor zijn. Je hebt dit nog niet ervaren, ze zullen zeggen dat het hatelijk is om mensen die homoseksuele geslachtsgemeenschap praktiseren te waarschuwen dat ze onderworpen zijn aan definitief en eeuwig oordeel. Dat is wat ze zullen zeggen.

Het is niet hatelijk. Haat wil niet dat mensen gered worden. Haat wil niet dat de familie zich uitbreid. Haat wil vernietigen en zonde vernietigd. Als homoseksuele beoefening, hebzucht, afgoderij, lasteren en dronkenschap leiden tot uitsluiting van het Koninkrijk van God, dan waarschuwt liefde, dan pleit liefde, dan komt liefde en doet er alles aan om te zien dat deze persoon het eeuwige leven heeft. Dat is wat liefde doet.

Goed nieuws

Nummer 6. Het Goede Nieuws van Jezus is dat God heteroseksuele zondaren en homoseksuele zondaren redt die op Jezus vertrouwen. Door hen om Christus rechtvaardig te rekenen. Door hen door Zijn Geest te helpen om een leven te leven wat hem behaagt in hun verwarde gebrokenheid.

Nu gaan we naar vers 11. Het meest belangrijke vers wat ik in deze preek zal lezen. 1 Korinthe 6:11. Nadat hij de Korinthiërs heeft gewaarschuwd niet terug te vallen in hun oude levens van zonde, opdat ze niet vergaan, zegt hij dit en de gevolgen zijn enorm voor ons. “Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.” Dit is het hart van het Bijbelse Christendom. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Er waren Christenen in de kerk in Korinthe waarvan iedereen wist dat ze hoereerders waren geweest, iedereen wist dat ze overspelers waren geweest en iedereen wist dat ze hun homoseksualiteit hadden uitgeoefend. Hij wist het. Paulus wist het en was daar niet eens. Ze waren niet verdreven. Ze waren opgevangen, en de manier waarop ze opgevangen waren, ze waren gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus. Dus ze hoorden het Evangelie. Ze wendden zich tot de Heere Jezus en keerden zich af van deze praktijken en hielden vasten aan Jezus. Door het geloof waren ze verenigd met Jezus en God zag hen en zei, Niet schuldig, onschuldig! Rechtvaardig in Mijn Zoon, gerechtvaardigd. Er staat dat ze gewassen waren. Christus Zelf droeg onze zonde in Zijn lichaam op het hout opdat wij zouden sterven voor de zonde en voor de gerechtigheid zouden leven. Ze werden niet alleen bekleed met de gerechtigheid die hen om Christus werd toegerekend, ook hun schande en hun zonde is weggespoeld. Zo ver het oosten verwijderd is van het westen, begraven op de bodem, als het ware vergeten door een oneindige God. En dan als derde staat er dat ze geheiligd waren, dit betekent dat ze door de Heilige Geest apart gezet waren voor God. Je bent van Mij, je bent geheiligd, je bent ingewijd, dat ben je niet meer. Je bent van Mij en Ik giet Mijn Heilige Geest in jou. En wanneer Ik Hem in jou giet, slok ik al jou verwarde verlangens op. Ik zeg dit voorzichtig. Luister, Ik slok jou verwarde verlangens op in iets groters, mooiers en meer wenselijks zodat jij in je gebrokenheid kunt wandelen op een manier die me behaagt.

Je hebt ze ontmoet, toch? Je kent ze. Een leven wat alleen bestond uit erotisism, nu opgeslokt in zo iets groters. Het is nog niet helemaal genezen. We kennen mannen die getrouwd zijn. Het is niet helemaal weggegaan. Ze worstelen er mee, anderen worstelen met andere dingen. De relatie is uniek en anders. Maar het leven is opgeslokt. Liefde is zoveel meer. Relaties zijn zoveel meer. Erotiek is nu een deel van het leven, het neemt niet het hele leven in beslag. Dat is heiligmaking. Dat is de Heilige Geest die vergroot, en vergroot, en vergroot to ter zoveel velden, bergen, vlakten, prachtige bloemen en weiden zijn in het leven dat je niet meer altijd op de die composthoop van erotiek hoeft te blijven. Het maakt niet uit welke geaardheid het heeft. Hij doet dat!

Het hart van het Christendom is dat God zondaren red door de dood en opstanding van Jezus Christus. Het beste nieuws van de hele wereld is dat Jezus Christus stierf en opstond opdat het meest bizarre seksuele roofdier, kies er één uit het nieuws vandaag. Het beste nieuws van de hele wereld is dat Jezus Christus stierf zodat het meest bizarre seksuele roofdier, hetzij homoseksueel of heteroseksueel, gered kan worden van zijn pad naar de vernietiging, gewassen, gerechtvaardigd en geheiligd kan worden en voor eeuwig een plaats kan krijgen in Gods alles-verzadigende tegenwoordigheid. Dat is het hart van het Christendom.

De vraag

Punt nummer 7. Het beslissen van welk gedrag legaal of illegaal gemaakt wordt doormiddel van de burgerlijke wet is een morele activiteit die gericht is op het publieke goed en is onderlegd door het wereldbeeld van elke deelnemer. Het beslissen van welk gedrag legaal of illegaal gemaakt wordt doormiddel van de burgerlijke wet is een morele activiteit. De burgers van Minnesota worden in november gevraagd om op deze vraag ja of nee te stemmen. Dit is wat je op je stembrief zal lezen, Zal de grondwet van Minnesota gewijzigd worden om er voor te zorgen dat alleen de vereniging van één man en één vrouw geldig zijn en erkend worden als huwelijk in Minnesota? En een blancostem is een nee-stem. Nu heb ik sectie dertien overgeslagen wat aan artikel 13 van de staatsgrondwet  zal worden toegevoegd, wat gaat als volgt: Alleen vereniging tussen één man en één vrouw zal geldig zijn of erkend worden als een huwelijk in Minnesota.

De vraag die ik dus onder vraag 7 lees is: Hoe moeten Christelijke burgers beslissen welke van hun standpunten ze wettelijk vast moeten proberen te leggen? Welker morele overtuiging moeten Christenen proberen door te voeren als wettelijke eisen in de samenleving? Christenen geloven in de immoraliteit van hebzucht en de immoraliteit van stelen, maar we proberen een wet door te voeren tegen stelen en niet tegen hebzucht. Waarom? Dat is geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Een van de principes hier aan het werk lijkt te zijn dat de lijn die hebzucht met de schade aan het publieke goed verbindt niet duidelijk genoeg is. Ongetwijfeld is er een lijn. Ongetwijfeld is er en lijn die God duidelijk ziet en dat wanneer iedereen stopte om hebzuchtig te zijn, het een stuk beter zou gaan met de samenleving, ongetwijfeld. Het is heel moeilijk om die lijn te trekken. En dus lijkt het er op dat dat een van de principes is die ons er van weerhoudt zaken als hebzucht wettelijk tegen te gaan. Het is niet duidelijk genoeg hoe wetten en sancties te werk moeten gaan haar realiteit en gevolgen te hanteren.

Dit is waarom we honderden van immorele daden moeten overlaten aan Jezus wanneer Hij terugkomt. We moeten niet proberen God te spelen met onze wetten. Jezus ziet volmaakt elk hart en iedereen zal beloond worden op basis van zijn eigen hart evenals zijn daden, want Jezus kan ze zien en wij niet.

De wet bestaat om op voorhand het publieke goed te bewaren. Iedereen is het daarmee eens. Dit betekent, en hier wordt het controversieel, dat alle wetten gebaseerd zijn op een opvatting van wat het publieke goed is. Wat is goed? Dit betekend dat elke wetgeving en elk stemmen een morele activiteit is. Het is gebaseerd op keuzes van wat goed is voor het publiek. Het vormen van keuzes over wat goed is, is een morele activiteit en deze keuzes zijn altijd onderlegd door een wereldbeeld. Altijd. Religieus of niet-religieus. Wat je denkt dat goed is voor mensen is onderlegd door een opvatting van de werkelijkheid, of het wereldbeeld. En in dat wereldbeeld zijn, bewust of onbewust, beelden van ultieme werkelijkheid die bepalen wat je denkt dat goed is voor mensen. Dit betekend dat elke wetgeving de wetgeving van moraliteit is, zonder uitzondering.

Ik kreeg twee bonnen in mijn brievenbus. Geen snelheidsbonnen. Mijn takken hingen over de stoep. In twaalf dagen zou ik beboet worden. De takken van mijn heg hingen over de stoep. Dus ik heb ze afgeknipt. Ik gehoorzaamde de wet. Toen kreeg ik een ander bon. Ik vergat de afgeknipte takken in een composteerbare zak te doen. Nu moet ik voor dinsdag de grote stevige zwartig zak legen in een sullig klein groen zakje. Wat is nu het punt van dit kleine intermezzo. Het punt is dit, is het niet verbazingwekkend dat er een culturele overeenstemming bestaat over het goed, dat het de kracht van de gevangenis en boetes in de handen van de politie legt om mijn takken, omdat mijn takken te lang waren? Persoonlijk denk ik dat het een goede wet is. Ik hou niet van rommelige buurten. Ik zou graag een aantal andere huizen uit mijn buurt nemen en zeggen, Waarom stuur je hun niet een aantal brieven?

Zo zijn wetten. We hebben besloten, iemand heeft besloten en hun besluit won. Je wilt geen takken over de stoep in je stad. Je doet al je afgeknipte takken in een zak die verdwijnt in de grond in plaats dat het daar voor duizend jaar blijft. Dat is waarschijnlijk een goed idee, maar denk over de macht daarin en denk aan de controle daarin. Denk daarin aan de wetgeving van moraliteit van het milieu. Ontspan hier over, goed? Alle wetten maken moraliteit. Allemaal. Dat is heel belangrijk. Iemands beeld van wat goed is, wat moreel is, wint het in de gedachten van de meerderheid en zegeviert wanneer de vraag is, Welke acties beschadigen het gemeenschappelijke goed, verbeteren het gemeenschappelijke goed zo duidelijk dat ze wettelijk verboden, of juist wettelijk vereist moeten worden.

Ik ga je hier vier suggesties geven. En hier voelt het alsof ik tegen de bovenkant van mijn salarisschaal duw. Mijn gelukkige overtuiging is dat dominee’s in veel dingen geen experts hoeven te zijn en ik ben zeker geen expert in het burgerrecht, hoe de economie en de politiek werkt. Ik weet gewoon niet veel. Ik lees mijn Bijbel en probeer te staan bij wat God zegt en vervolgens zeg ik zoveel als ik weet, en ik reken op veel leken (onderlegde personen?) die het harde werk voor mij doen. Oké, dat is de opvatting die ik heb. Als je denkt dat ik overal een expert in ben, sorry, het is een beetje laat in mijn bediening om daarover gecorrigeerd te worden.

Oké, dit is het beste wat ik kan doen om je wat richting te geven wanneer je probeert te beslissing welk soort wetten, welk soort morele overtuigingen in de grondwet vastgelegd moeten worden.

Nummer 1. Een grondwetswijziging moet een zaak van hele belangrijke gevolgen aanpakken. Nu, om je een idee te geven van wat beschouwd word al waardig voor opneming in de staatsgrondwet, sectie 12 van artikel 13. Dit is een plek waar je diverse dingen kunt zetten in de grondwet. In 1998 hebben, wij Minnesotans een grondwetswijziging doorgevoerd, ik lees het voor. Deze komt vlak voor de lege plaats waar de andere zou komen als die doorgevoerd zou worden. Dit is wat er staat: Jagen en vissen en het nemen van wild en vis zijn een gewaardeerd deel van ons erfgoed wat voor altijd bewaard moet worden voor het volk en wordt beheert door de wet en regelgeving voor het publieke goed. Dat is sectie 12 van artikel 13 van de grondwet van Minnesota. Dus ik stel voor dat je daar begint als je wilt weten wat van relatief belang is van wat er in de grondwet moet.

Nummer 2. De erkenning van het zogenoemde homohuwelijk zou een duidelijke sociale verklaring zijn dat moederschap en vaderschap voor publieke goed te verwaarlozen zijn in het opvoeden van kinderen. Twee mannen die kinderen adopteren kunnen geen moederschap bieden en twee vrouwen die kinderen adopteren kunnen geen vaderschap bieden. Maar God heeft van het begin bepaald dat kinderen op zouden groeien met een moeder en een vader en Hij zei tegen die kinderen: Eer je vader en je moeder. En iedereen weet dat tragedies in het leven dat vaak, veel vaker dan we willen, onmogelijk maken. Maar het ondernemen van actie om die tragedie normaal te maken is misschien de moeite waard om wettelijk te verbieden.

Nummer 3. Het huwelijk is de meest fundamentele institutie van de mensen. Haar oorsprong ligt in de gedachten van God en haar begin ligt aan het begin van de schepping van de mensheid. Haar connecties andere delen van de samenleving zijn. Doen alsof het kan bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht zal een rimpel effect van disfunctie en vernietiging naar alle kanten zenden. Het meeste daarvan onvoorzien maar veel van gevolgen die we kunnen voorzien zijn tragisch, zeker voor de kinderen die dan een samenleving zullen vormen die we ons niet kunnen voorstellen.

Nummer 4. Voorheen, dat is voor de laatste dertig jaar of zo, was er voor zover we weten geen samenleving in de geschiedenis van de wereld die het huwelijk gedefinieerd heeft als tussen mensen van hetzelfde geslacht. Niet één. Het is een geestdodende innovatie met geen traditie om ons te leiden, behalve de kennis dat ongerechtigheid naties vernietigd en dat de viering daar van de vernietiging versneld.

Zeg nee tegen activisme

Tot slot, nummer 8. Druk een organisatie, kerk of haar voorgangers niet in politiek activisme. Bid dat de kerk en haar dienaren de kudde zullen voeden met het Woord van God, gericht op het Evangelie van Christus gekruisigd en opgestaan. Verwacht niet van jullie herders dat ze je achter politieke kandidaten of wetgevende initiatieven zullen scharen, maar dat ze jullie telkens opnieuw en opnieuw op God zullen wijzen in Zijn Woord en op het kruis. Probeer alstublieft dit afsluitende punt te begrijpen. Wanneer ik je waarschuw om  mij, de instelling genaamd Bethlehem, of de kerk in het algemeen niet te politiseren, doe ik dat niet om de macht van de kerk te verminderen, maar juist om die te vergroten.

De impact van de kerk voor de heerlijkheid van God en het goed van deze wereld vergroot niet wanneer onze aandacht verleggen van het aanbidden van God, het winnen van zielen, het rijpen en verzorgen van het geloof en het opvoeden van een nieuwe generatie. Dat doet het niet. Voor een moment voelt het zo. Kijk hoeveel mensen op kwamen dagen om te protesteren, of kijk hoeveel handtekeningen die kerk had, of kijk hoe die commissie functioneert… het voelt krachtig. Geef het een generatie en beetje bij beetje bloed de geroemde kracht weg, de natuur van de kerk en haar kracht.

Als de hele raad van God met kracht gepreekt wordt, week in week uit, zullen de Christenen die hemelburgers zijn en burgers van de democratische orde bekrachtigd worden als ze moeten spreken en handelen voor het algemene goed. Het is jou taak, niet die van mij. Kijk niet naar mij of ik de vlag van jou stem zal zwaaien, of de vlag van je kandidaat, misschien mag ik hem of het niet om wat God zegt.

Laat me je wat voorlezen uit de World Magazine van deze week, het redactionele artikel van Marvin Olasky. Velen van jullie zijn bekend met World, World is een erg politiek magazine, en dat hoort het te zijn. Ik hou gewoon van Marvin Olasky en zijn team bij World. Ik ben blij dat ze doen wat ze doen. En hier is wat Hij zegt in een artikel wat pleit met kerken om niet gepolitiseerd te worden. “Wijze voorgangers zetten Christenen aan om verenigingen buiten de kerk te vormen en de kerk bij haar centrale taak te laten waaruit zoveel zegeningen stromen. Dat patroon werkte in de 18e en 19e eeuw uitzonderlijk goed. Dominees uit New England in de koloniale tijd preekten en leerden wat de Bijbel zei over vrijheid en de Zonen van de Vrijheid, geen deelverzameling van een bepaalde kerk, sponsorden uiteindelijk Tea Party in Boston Harbor. Dominees door Amerika preekten tijdens deze eeuwen over de Bijbelse strijd tegen armoede en in steden als New York vormden Christenen organisaties zoals ‘De Vereniging om De Toestand van de Armen te Verbeteren.’” Einde citaat.

Je begrijpt het idee. Mijn taak is om heiligen te voeden met zulke maaltijden dat ze gestrekt en robuust uitgaan in staat om onderzoek het moedige te doen en actie te ondernemen waar dat nodig is als het zout en licht in deze wereld. Dat zal verdwijnen als je er op staat dat de kerk en haar bediening de politieke leiders zijn. Dat zal dan gebeuren en er veel aanwijzen waar dat gebeurt is.

Postscriptum

Laat me je hier een postscriptum geven. Er is zoveel meer te zeggen, zoveel meer te zeggen. Dus wat ik wil doen is om deze week een aantal blogs te schrijven over een aantal zaken. En die ene die ik gedachten heb, de zaak waar ik het nog helemaal niet over gehad heb, behalve impliciet, zijn de relaties die je hebt met mensen met homoseksuele gevoelens. Relaties, in je gezin, op je werk, in je familie. Het navigeren door deze relaties is een ware uitdaging. Ik zou je ook daar wat hulp in willen bieden maar daar is nu hier geen tijd voor. Dus spoor die op als God me genadig is. Ik had een aantal dingen die ik wilde zeggen die wel eens nuttig konden zijn.

Het afsluitende woord. Onthoud, jij die op Jezus vertrouwd en ik hoop dat jullie dat allemaal doen, want dat is het middelpunt van deze preek. Onthoud, jij die op Jezus vertrouwd! Je bent gewassen, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd in de Naam van onze Heere Jezus Christus en door de Geest van onze God. Wees verbaasd dat je gered bent en biedt het iedereen aan!

Laten we bidden. Heere, U kent mijn tekortkomingen op zoveel terreinen en wees zo genadig dat dit gehoord zal worden als U wilt dat het gehoord wordt. En dat alles wat niet waar was of nuttig weggenomen zal worden. En dat wat naar waarheid heb gezegd en volgens Uw Woord bevestigd zal worden in de levens van de mensen. Maak ons zo een kerk met ruggengraat in een falende cultuur en maak ons een kerk met diepe compassie en geduld. Ik bid dit in Jezus’ Naam. Amen.

Origineel