En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. (Mattheüs 4:19)

Download PDF

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. (Mattheüs 4:19)


Elke discipel van Jezus leeft om discipelen van Jezus te maken, hier en onder alle bevolkingsgroepen op deze planeet. Onder Zijn discipelen zijn geen toeschouwers. We zijn allemaal geboren om ons te vermenigvuldigen.

Vermenigvuldig jij je? Dawson Trotman zegt, “Man, waar is je man? Vrouw, waar is je vrouw? Waar is degene die je tot Christus hebt geleidt en Hem nu volgt? Hoeveel mensen ken je bij naam die door jou voor Christus gewonnen zijn en nu voor Hem leven?”

Ik stel je deze vragen niet om je een schuldgevoel te geven als je er geen antwoord op kunt geven (of trots als je dat wel kunt). Ik vraag je dit om je aan te sporen om er over na te denken hoe het leven van Christus in jou door jou vermenigvuldigd kan worden in de wereld.

Dit is misschien een belangrijkere vraag: Verlang je ernaar om te vermenigvuldigen? Verlang je diep van binnen dat mensen door jou leven Christus leren kennen? Als het antwoord op die vraag niet zonder aarzelen en onbeschaamd ja is, wil ik je aanmoedigen om je hart te onderzoeken. Is Christus in je? Geloof je Zijn Woord — Zijn Woord dat Christus alleen zondaren kan redden, dat God alleen onze aanbidding waard is en dat iedereen die Gods genade in Christus niet ontvangt de eeuwigheid door zal brengen in de hel? Ervaar je Zijn gevoelens — vreugde in het kennen van Hem en een verlangen om Hem bekend te maken onder de mensen om je heen? En uiteindelijk, geef je jezelf over aan Zijn wil voor jou om Zijn getuige te zijn in de wereld?

Als dit geen werkelijkheid is in je leven, dan kan het zijn dat je eigenlijk geen Christen bent, welke beslissing je jaren geleden ook gemaakt hebt, welke gemeente je de afgelopen week ook bezocht hebt, want dit zijn de vruchten van volgelingen Christus. Als je er niet naar verlangt om te vermenigvuldigen, als je er niet naar verlangt om mensen tot Christus te zien komen door je leven, dan wil ik je aanmoedigen met de woorden van 2 Korinthe 13:5, “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?” Is Christus in jou? Zo niet — als je hart, gedachten en wil niet veranderd zijn door de vergeving van je zonden en de vervulling met de Heilige Geest — dan spoor ik je aan om vandaag aan jezelf en je zonde te sterven en op te staan in een nieuw leven in Christus.

Als je er aan de andere kant naar verlangt om te vermenigvuldigen als een discipel van Jezus, en als je ernaar verlangt dat mensen Christus door je leven leren kennen, dan wil ik je uitnodigen om daarvoor stappen te zetten. Elk jaar maak ik een “persoonlijk discipel-maak-plan.” Dit is eigenlijk gewoon een poging om met Gods genade te overdenken hoe ik Hem het komende jaar met heel mijn hart wil volgen en wil vissen op mensen. In onze gemeente schrijven alle herders en elk nieuw gemeentelid zo’n plan. Het is mijn gebed dat iedere volgeling van Christus in de gemeente waar ik herder van ben bewust nadenkt over zo’n plan om Jezus te volgen en op mensen te vissen.

Zo wil ik ook jou uitnodigen om daar over na te denken en zo’n specifiek plan te schrijven. Hoe ga je Jezus volgen en hoe ga je op mensen vissen?

Overdenk daarom de volgende zes vragen. Schrijf je antwoorden op deze vragen op. Ik heb geprobeerd de belangrijkste vragen eenvoudig te houden, maar ik stel ook wat aanvullende vragen om je te helpen meer invulling te geven aan wat het betekent om Jezus te volgen. Ik veronderstel niet dat deze vragen alles omvatten maar ik geloof dat ze essentieel zijn. Ik bid en hoop dat ze je helpen als je erover nadenkt wat het betekent om Christus te volgen.

Download PDF

1. Hoe vul ik mijn gedachten met de waarheid?

Jezus volgen is Jezus geloven. En om Jezus te geloven moeten we naar Hem luisteren. Het leven van een discipel is het leven van een leerling. We luisteren voortdurend naar de woorden van onze Meester. Terwijl Hij ons door Zijn Woord onderwijst, verandert Hij ons in de wereld.

Als discipelen van Jezus moeten jij en ik onze gedachten daarom bewust vullen met Zijn waarheid. In de woorden van Paulus, “Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al  wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat” (Filippenzen 4:8). En terwijl we onze gedachten richten op goddelijke dingen, bewaren we ons hart voor werelds denken. En hoe meer we Christus door Zijn Woord horen en kennen, hoe meer we Hem in deze wereld zullen eren en van Hem zullen genieten.

Neem het komende jaar dus de tijd om na te denken hoe je bewust je gedachten gaat vullen met Zijn waarheid. Stel jezelf deze vragen:

 • Hoe lees ik Gods Woord? Je kunt beginnen met een plan om elke dag een hoofdstuk te lezen, en misschien kun je het dan uitbreiden naar twee, drie of vier hoofdstukken per dag. Je kunt een Bijbelleesplan gebruiken waarmee je in een bepaalde periode de hele Bijbel doorleest. Als de Bijbel de openbaring is van Gods Woord voor Gods kinderen, moet elke Christen dan niet dat hele boek lezen?
 • Hoe ga ik Gods Woord onthouden? Zoek, terwijl je leest, naar verzen, gedeelten of zelfs hoofdstukken die bijzonder belangrijk en van toepassing lijken op je leven. Probeer die vervolgens uit je hoofd te leren. Je kunt weer beginnen met een vers per week en dat uitbreiden als je honger naar het verbergen van Gods Woord in je hart toeneemt.
 • Hoe leer ik Gods Woord van anderen? Het lezen, bestuderen en begrijpen van de Bijbel is niet alleen maar een individuele inspanning; het is iets wat we samen doen. Zoals ik eerder heb uitgelegd, hebben we allemaal herders nodig (ook ik als ik dien als een herder!) die ons Gods Woord trouw uitleggen. We hebben allemaal broeders en zusters nodig die ons steeds weer bemoedigen met Gods Woord. Hoe ga je dus het komende jaar als lid van een gemeente en in je leven als Christen het Woord van God van anderen leren?

En terwijl je nadenkt over een plan om de Bijbel te lezen, te onthouden en te leren, vergeet dan niet dat discipelen dit niet doen voor de informatie maar voor de transformatie. Als gelovigen in Jezus zijn we volgelingen van Jezus, dat betekent dat we de waarheid van Christus niet alleen horen maar ook toepassen. Ons doel als discipelen is nooit om Gods Woord alleen maar te geloven; ons doel is om Gods Woord te gehoorzamen. Dus als je nadenkt hoe je je gedachten gaat vullen met de waarheid, neem je dan ook voor om degene te volgen die de Waarheid is.

2. Hoe voed ik mijn liefde voor God?

Terwijl ik je aanmoedig om deze vragen te beantwoorden, ben ik mij bewust van de gevaarlijke neiging dat de bezigheden in het leven van een discipel mechanisch en eentonig wordt. Ons doel is niet om God alleen maar te kennen; het is ons doel om God lief te hebben. En hoe meer we Zijn Woord lezen, hoe meer we ons verheugen in Zijn heerlijkheid.

Dat is ook ons doel in andere geestelijke bezigheden. Als we aanbidden, bidden, vasten en geven, voeden we onze liefde voor God. Daarom wil ik je aanmoedigen om daar een bewust plan voor te maken aan de hand van vragen als deze:

 • Hoe ga ik aanbidden? Bijbelgedeelten als Romeinen 12:1 en 1 Korinthe 10:31 herinneren ons eraan dat ons hele leven aanbidding is. Aan de gemeente in Rome schrijft Paulus, “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw geestelijke aanbidding” (EV). En tegen de gemeente in Korinthe zegt Paulus, “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” Denk dus na over algemene manieren waarop je je op God kunt richten in aanbidding in elk onderdeel van je leven. Maar ontmoet ook, in het licht van de duidelijke oproep in de Schrift, geregeld de gemeente om samen te aanbidden. Maak een plan om wekelijks met broeders en zusters samen te komen om het gezamenlijke verlangen naar God uit te drukken in aanbidding.
 • Hoe ga ik bidden? Jezus zegt, “Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is” (Mattheüs 6:6). Met andere woorden, zoek een plekje en maak tijd om bij de Vader te zijn. Misschien vraag je je af, “Maar leert de Bijbel ons niet dat we altijd moeten bidden?” Dat zegt Gods Woord zeker, in 1 Thessalonicenzen 5:17, maar ik weet uit mijn eigen leven dat geconcentreerd bidden op een bepaald moment de beste brandstof is voor voortdurend gebed. Wat wordt dus de tijd en de plaats voor jou om gemeenschap te hebben met je Vader? Het zal je leven als discipel van Jezus wezenlijk veranderen als je daar echt bewust een plekje voor zoekt en tijd voor maakt!
 • Hoe ga ik vasten? Het idee van vasten is misschien helemaal nieuw voor je, maar Jezus’ woorden aan Zijn discipelen lijken duidelijk te maken dat ze geregeld voedsel op zij zetten om alleen van God te genieten. Dus als je nog nooit gevast hebt wil ik je aanmoedigen om één maaltijd over te slaan, dat is een goed begin. Misschien eens per week of eens in de paar weken. Gebruik die tijd waarin je anders zou ontbijten, lunchen of dineren, om te bidden en Gods Woord te lezen. En wanneer je deze gewoonte eenmaal gewend bent en ontdekt hebt hoe waardevol deze tijden zijn (een uur alleen met God zal vrij snel voldoening blijken te geven), maak dan een plan om twee maaltijden over te slaan, en vervolgens voor een periode van vierentwintig uur. En als je groeit in vasten kun je overwegen om af en toe een paar dagen achter elkaar te vasten. Hoe dan ook, maak een plan om te vasten van voedsel zodat je van God leert genieten.
 • Hoe ga ik geven? Als je erover nadenkt hoe je je liefde voor God kunt voeden denk je waarschijnlijk niet allereerst aan geven. Maar Jezus’ onderwijs over geven in de Schrift staat in direct verband met vasten en bidden. Nadat Hij zijn discipelen onderwijs heeft gegeven over geven, bidden en vasten zegt Hij, “Verzamel geen schatten voor u op de aarde… maar verzamel schatten voor u in de hemel… want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Mattheüs 6:19-21). Let op directe verband tussen ons geld en ons hart. Volgens Jezus laat ons hart niet alleen zien wat er in ons hart leeft maar volgt ons hart ook ons geld. Eén van de meest krachtige manieren om onze liefde voor God te voeden is om onze middelen te geven in gehoorzaamheid aan God. Hoe ga je dus, als een discipel van Jezus, bewust, gul, opofferend en blijmoedig geven aan de gemeente en aan degenen in nood om je heen en over de hele wereld? Als we zo geven voedt dat onze onzelfzuchtige liefde voor God wat onze zelfzuchtige verlangens naar de dingen in deze wereld overwint.

Het volgen van Jezus houdt niet alleen in dat we verstandelijk op Hem vertrouwen, maar ook emotioneel verlangen. We hebben gezien dat het onmogelijk is om echt geloof in Christus los te maken van echte gevoelens voor Christus. Dus als discipelen van Jezus aanbidden, bidden, vasten en geven we bewust om onze liefde voor God te voeden.

3. Hoe ga ik Gods liefde delen als Zijn getuige in de wereld?

Het is Gods wil in de wereld en voor ons leven dat we Zijn Evangelie, genade en heerlijkheid verspreiden onder alle volken. In plaats dat we vragen wat Gods wil is voor ons leven, moet elke discipelen van Jezus vragen, “Hoe kan ik mijn leven in lijn brengen met Zijn wil voor mijn leven om Zijn getuige te zijn in de wereld?” Deze algemene vraag leidt tot meer specifieke vragen:

 • Wie? Een gemeentelid van de gemeente waar ik herder van ben leefde in een Moslimland. En wanneer mannen en vrouwen daar tot geloof kwamen in Christus maakten ze meteen een lijst van mensen die ze kenden om vervolgens het Evangelie te delen met degenen die hen waarschijnlijk niet zouden doden. Als jij dit leest, leef je waarschijnlijk niet in een land waar dat het geval zou zijn. Maar toch wil ik je dezelfde uitdaging geven. Misschien ken je niet veel mensen die jou willen doden omdat je Christen bent, maar je wordt omringd door mensen die geen Christen zijn. Neem dus even een paar minuten om de namen van drie, vier of misschien tien ongelovigen op te schrijven die God in jouw leven geplaatst heeft. Begin dan specifiek voor hen te bidden tot God dat Hij hen door de kracht van Zijn Geest tot de zaligheid brengt.
 • Hoe? Jij en ik hebben de mogelijkheid om iedere dag het Evangelie te delen. In het boekje over het weven met de draden van het Evangelie heb ik uitgelegd hoe Mark, Kim en Robert voortdurend de draden van het Evangelie verweven in het tapijt van hun alledaagse gesprekken. Hoe kun jij datzelfde doen in de context waar je leeft, werkt of sport? En met de mensen die God om je heen gegeven heeft (inclusief de namen die je opgeschreven hebt), hoe kun je bewust over Gods karakter, de zondigheid van de mens, Christus voorziening en over de noodzaak om daarop te reageren, spreken? Ga je elke morgen bidden om genade om deze Evangeliedraden de hele dag door je gesprekken te verweven? Kun je elke dag bewust zoeken naar mogelijkheden om de waarheden van het Evangelie te delen? Kun je op gaan letten of God mogelijkheden geeft om het hele Evangelie te delen en iemand uit te nodigen om te vertrouwen op Christus?
 • Wanneer? In plaats van passief achterover te leunen en te wachten tot mensen je iets vragen over Jezus is het verstandig om er over na te denken hoe je actief Jezus’ liefde kunt laten zien door de mogelijkheid te creëren om ze over Jezus te vertellen. Denk vooral aan de mensen die je opgeschreven hebt. Hoe kun je specifiek en bewust mogelijkheden creëren om hen het Evangelie te vertellen? Kun je hen uitnodigen om te komen eten? Kun je ergens met hen gaan lunchen? Is er een activiteit die je samen kunt doen of een plek die je samen kunt bezoeken? Of je nu een hele dag met diegene bent, een heel weekend of gewoon zoiets eenvoudigs als het schrijven van een brief, denk na over wat je kunt doen om diegene het Evangelie te vertellen.

Als je wie geïdentificeerd hebt, nagedacht hebt over hoe en een plan gemaakt hebt voor wanneer, vergeet dan niet waarom. Dit allemaal kan nagemaakt en geforceerd lijken totdat je jezelf herinnert wat er op het spel staat. Iedereen die God in Zijn genade om je heen gegeven heeft is een zondaar die eeuwig een Verlosser nodig heeft. Eens was jij zo iemand, maar iemand kwam bewust naar jou toe om het Evangelie met jou te delen. En nu is dit het doel waarvoor God je genadig gered heeft. Sluit je zoektocht naar Gods wil dan vandaag af met het besluit om Hem te volgen, met het Woord van God in je mond en Zijn Geest in je hart.

4. Hoe ga ik Gods liefde laten zien als een gemeentelid

De Bijbel druist in tegen het individualisme en het kerkconsumentisme. De Bijbel roept iedere volgeling van Christus op om deze vraag te stellen, “Ben ik een actief en verantwoordelijk lid van een plaatselijke gemeente?” De vraag is niet of mijn naam ergens in de boeken staat, ook niet of ik naar de kerk ga. De vraag is, “Ben ik toegewijd aan een plaatselijke gemeente waar ik mijn leven deel met andere volgelingen van Christus met wederzijdse verantwoordelijkheid onder Bijbels leiderschap voor de verheerlijking van God?” Als dat niet zo is moeten we onszelf dit afvragen:

 • Waar? Ieder jaar organiseert de gemeente waarvan ik herder ben een cursus van vier weken voor potentiële gemeenteleden. In die tijd stel ik altijd aan iedereen deze vraag. “Is dit de plaatselijke gemeente van Christus waar je het beste discipelen kan maken voor Christus?” Als het antwoord ja is moedig ik hen aan om zich aan onze gemeente te verbinden, niet als toeschouwers aan de zijlijn maar als deelnemers aan de missie. Als het antwoord nee is moedig ik hen aan om zich te verbinden aan een andere gemeente waar ze beter de opdracht van Christus kunnen uitvoeren. Dus, waar kun jij het beste discpelen maken uit alle volken? Waar zijn de herders die je vol vertrouwen kunt volgen omdat ze Gods Woord duidelijk onderwijzen en uitleven? Waar zijn de mensen die je gaat dienen en aan wie je je onderwerpt als discipel van Jezus? Het antwoord op deze vragen en je zelf toewijden aan een gemeente leidt tot een andere vraag.
 • Wat? Als je om je heen kijkt in de gemeente waar je deel van uitmaakt, denk dan na over de dingen die je kunt doen om het lichaam van Christus (en jezelf) op te bouwen. Zijn er bepaalde mensen die je op een specifiek manier kunt dienen? Zijn er bepaalde posities die je in kunt nemen voor specifieke doeleinden? Wat ga je doen om je leven neer te legen voor de mensen in die gemeente? En wat ga je doen om er zeker van te zijn dat er mensen zijn die op je leven in Christus toezien en bereid zijn om je terug te trekken als je van Hem af begint te dwalen?

Christus volgen is Zijn gemeente lief hebben. Het is Bijbels, geestelijk en praktisch gezien onmogelijk om een discipel van Christus te zijn (laat staan discipelen van Christus te maken) buitenom totale toewijding aan een familie van Christenen. Hoe ga je je leven dus besteden om Gods liefde te laten zien als lid van een gemeente?

5. Hoe ga ik Gods heerlijkheid verspreiden onder alle volken?

Het is Gods eeuwige doel om mensen te redden, door Christus. De duidelijke opdracht voor elke discipel van Christus is om discipelen te maken, niet alleen in het algemeen maar uit alle volken — elke ethne in de wereld. Dus ongeacht waar je woont, hoe gaat je leven invloed hebben op elk volk, elke stam en elk taal in deze wereld? Dit is niet de vraag voor buitengewone zendelingen; dit is een vraag voor gewone discipelen. Denk na over de volgende manieren waarop je betrokken kunt zijn bij de verspreiding van Gods heerlijkheid tot de einden van de aarde.

 • Hoe ga ik voor de volken bidden? Jij en ik hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan wat God wereldwijd doet, thuis, op onze knieën. Laten we daarom hartstochtelijk bidden dat Zijn Koninkrijk komt en dat Zijn wil gedaan wordt over de hele aarde. Je kunt een hulpmiddel zoals het Joshua Project gebruiken (https://joshuaproject.net/unreached/1) om voor elk land in deze wereld te bidden. Neem je voor om je gebeden bewust te richten op de volken en vooral de onbereikte volken.
 • Hoe ga ik voor de volken geven? Eerder gaf ik aan dat vijf cent van elke honderd dollar die Christenen in Noord-Amerika geven aan de kerk naar de rest van de wereld gaat. Maak een plan om dat te veranderen. Hoe ga je offers brengen om te voorzien in de noden van de wereld — vooral de nood dat elke bevolkingsgroep het Evangelie moet horen? Hoe ga je als gemeentelid snijden in de activiteiten en prioriteiten van de gemeente die eerst zo belangrijk leken, maar verbleken in vergelijking met de fysieke behoeften van verhongerende broeders en zusters en de geestelijke noden van de onbereikte zielen over de hele wereld? Maak een plan om te offeren en uit te geven omwille van de volken.
 • Hoe ga ik de volken bezoeken? Overdenk strategisch, creatief en wijs de manieren waarop jij het Evangelie kan delen met andere bevolkingsgroepen, vooral de onbereikte (daarmee bedoel ik degenen die nog geen toegang hebben tot het Evangelie). Sommigen wonen in je eigen land omdat ze van ver hier naar toe gekomen zijn, misschien in je eigen omgeving. Denk na over manieren waarop je hen kunt bereiken. Misschien Moslims uit Somalië, Arabieren uit Egypte, Boeddhisten uit Tibet of mensen uit welke bevolkingsgroep dan ook. Denk ook na over mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, of dat nu short-term is voor één of twee weken, mid-term voor één jaar of twee jaar of long-term voor een paar decennia. Overweeg alle manieren waarop je je leven kunt besteden, je gezin kunt leiden of je werk kunt doen terwijl je doordringt tot bevolkingsgroepen over de wereld met het Evangelie. Want daarvoor zijn we geschapen.

In de gemeente waar ik herder ben hebben we het vaak over een “blanco cheque.” Als volgelingen van Christus hebben we Hem een “blanco cheque” gegeven met ons leven. Dit betekent dat Hij ons mag gebruiken voor de verspreiding van het Evangelie in de wereld. Onze tijd is van Hem, ons geld is van Hem, onze gezinnen zijn van Hem en onze toekomst is van Hem. Zonder addertjes onder het gras. We willen gaan waar Hij ons leidt, alles geven wat Hij nodig heeft en alles gehoorzamen wat Hij gebiedt. Elke keer als we als gemeente Gods leiding ervaren naar een andere onbereikte bevolkingsgroep, vragen we iedereen om hun “blanco cheque” op tafel te leggen en aan God te vragen of Hij wil dat ze gaan.

Is jouw leven dus een “blanco cheque” voor God? Heb je alles op tafel gelegd en gevraagd, “God, hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) aan de volken geef?” Heb je Hem gevraagd, “Hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) naar de volken ga?” Wilt U dat we naar het buitenland verhuizen om Uw roem te verspreiden?” Ik ben er van overtuigd dat God deze vragen helder zal beantwoorden als je ze in het gebed voor Hem neerlegt. Want zoals we hebben gezien wil Hij Zijn wil liever door ons volbrengen dan wij dat zelf willen. En als we Hem volgen zal Hij ons leiden naar mensen, plaatsen en posities waar we het meest doeltreffend discipelen kunnen maken uit alle volken voor de verheerlijking van Zijn naam.

6. Hoe ga ik discipelmakers maken?

De bovenstaande vragen over de volken kunnen overweldigend zijn. Is het echt realistisch dat we deel kunnen uitmaken van de verspreiding van het Evangelie onder elke bevolkingsgroep op deze planeet? Het antwoord op deze vraag is echter verassend eenvoudig.

Denk erover na, van iedereen die ooit op aarde geleefd heeft had Jezus de grootste liefde voor de verspreiding van Gods heerlijkheid onder alle volken. En wat deed Hij? Hij bracht zijn leven door met een paar mensen, in hen stak Hij al Zijn tijd. Zijn strategie om de volken te bereiken was duidelijk: Maak discipelmakers.

Zoals we gezien hebben zal God ons naar verschillende plekken in de wereld leiden. Maar waar we ook wonen, de opdracht is hetzelfde. Of je nu een gemeente leidt of een moeder bent die thuis werkt, en of je nu in de bergen van Noord-Afghanistan bent of op het platteland in ergens in Nederland, God heeft ons geboden om discipelen te maken. Geen enkele Christen kan zich voor dit gebod verontschuldigen en aan dit gebod ontsnappen. We moeten dus allemaal om ons heen kijken en ons zelf afvragen, “Hoe ga ik een paar discipelmakers maken?” Deze vraag valt vanzelf uiteen in andere vragen:

 • Hoe breng ik ze binnen? Het maken van discipelmakers begint met het verzamelen van een klein groepje mannen of vrouwen (afhankelijk, natuurlijk, van je eigen geslacht, ervan uitgaande dat het maken van discipelen het beste gedaan kan worden door mannen samen en vrouwen samen). Denk na over twee, drie of vier mensen die God in je omgeving gebracht heeft die je kunt leiden om discipelen te maken. Vraag God om de namen van specifieke mensen, of vraag het aan je dominee of leider van de gemeente als het niet lukt. Nodig die mensen vervolgens uit om bewust tijd met jou door te brengen in de dagen die voorliggen met het duidelijke doel om samen in Christus te groeien.
 • Hoe leer ik ze te gehoorzamen? Het maken van discipelen houdt in dat we mensen alles leren te gehoorzamen wat Christus ons geboden heeft (Mattheus 28:19). Denk erover na hoe dit zal gaan met de paar mensen in je leven. Wat moet je hen leren uit Gods Woord? Hoe kun je hen onderwijzen op een manier waarop ze de Bijbel zelf leren lezen en begrijpen. Misschien lees je samen door een Bijbelboek, misschien gebruik je een Bijbelstudie-methode. Hoe dan ook, neem geen genoegen met het overbrengen van informatie. Richt je op transformatie. Als je samenkomt, vraag dan hoe ze Christus volgen en op mensen vissen. Je kunt de zes vragen hier gebruiken om ze te leiden in het ontwikkelen van een eigen plan om discipelen te maken. Deze vragen kunnen dan de basis vormen om elkaar te vragen hoe ze Jezus volgen en wie ze van Jezus vertellen. Zoals we gezien hebben is deze wederzijdse door genade doordrenkte, door het Evangelie gedreven verantwoording absoluut essentieel in het zijn en maken van discipelen.
 • Hoe leef ik gehoorzaamheid uit? Hier wordt het maken van discipelen zowel interessant als versterkend. We zagen in Mattheüs 4 dat Jezus ons oproept om Hem te volgen. En wanneer we dat doen beginnen we te vissen op mensen. We bevinden ons dan in een positie waarin we anderen leiden om ons te gaan volgen. Paulus zei praktisch tegen de Christenen in Korinthe, “Volg mij zoals ik Jezus volg” (1 Korinthe 11: 1). Hij zei tegen de Christenen in Filippi, “Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn” (Filippenzen 4:9). Paulus had zo geleefd voor deze gelovigen dat Hij kon zeggen, “Volg mijn voorbeeld.” En dat betekent zeker niet dat Hij volmaakt was en ook wij hoeven niet volmaakt te zijn om discipelen te kunnen maken. Maar als je je leven richt op een paar mensen die God je gegeven heeft, moeten ze het leven van Christus in jou zien, horen en opmerken. Nodig hen dan thuis uit. Laat ze je zien met je gezin. Laat hen zien hoe ze moeten bidden, de Bijbel moeten bestuderen en het Evangelie moeten delen. Praktisch, het maken van discipelmakers houdt in dat we dit groepje zien en tegen hen zeggen, “Volg mij.” Maak daarom bewust een plan om uit te leven wat het betekent om Christus te volgen.
 • Hoe zend ik hen uit? Als je hen leert wat Christus geboden heeft en het leven van Christus uitleeft, is één van de geboden die je hen leert en uitleeft Jezus’ gebod om discipelen te maken. Het doel is niet dat alleen dit kleine groepje Jezus volgt; het doel is dat ze op mensen gaan vissen. Dus op den duur draag je hen op om zelf zo’n klein groepje te vinden. Je hebt hen dan laten zien wat het betekent om discipelen te maken en nu zend je hen uit om hetzelfde te doen. Natuurlijk blijf je hen bemoedigen, dienen, onderwijzen, verzorgen en voor hen bidden, maar ook heb je hen losgelaten zodat ze de tijd die ze met jou besteed hebben kunnen gaan besteden met anderen om het zelfde te doen wat jij gedaan hebt. Op deze manier begint je leven letterlijk het Evangelie te vermenigvuldigen door de discipelen je hebt gemaakt.

Francis Chan en ik hebben materiaal ontwikkelt met de naam “Vermenigvuldigen” met als doel om discipelen praktisch te helpen met het maken van discipelen. Dit kun je hier vinden. En of je dit materiaal nu gebruikt, ander materiaal of gewoon alleen Gods Woord, het doel is hetzelfde: Besluit om je leven te besteden om discipelmakers te maken.

De oproep van de Koning

Dit was Jezus’ strategie om het Goede Nieuws van Gods genade en heerlijkheid over de wereld te verspreiden. Tweeduizend jaar liep Hij over de straten en door de steegjes van Israël. Hij begon een revolutie, maar geen revolutie met massa’s mensen. Een revolutie met een paar mensen. Deze paar discipelen leerden denken, liefhebben, onderwijzen, leven en dienen als Hem. Hij veranderde volgelingen, ze werden vissers en jij en ik hebben het Evangelie vandaag omdat zij trouw waren in het maken van discipelen.

Laten we trouw zijn en hetzelfde doen. We zijn volgelingen van Jezus. We zijn gestorven aan onszelf en we leven nu in Christus. Hij heeft ons gered van onze zonden en Hij heeft onze ziel voldoening gegeven. Hij heeft onze gedachten veranderd door Zijn waarheid, Hij heeft ons verlangen vervuld met Zijn vreugde en Hij heeft onze wil in overeenstemming gebracht met Zijn wil. Hij heeft ons samengevoegd als een lichaam van gelovigen en de plaatselijke gemeenten opgeroepen om deze alles in beslag nemende opdracht uit te voeren: De verkondiging van het Evangelie en de weergave van Zijn heerlijkheid onder alle volken in de wereld.

Bij deze opdracht zijn we allemaal betrokken. Niet één kind van God is door God bedoeld als toeschouwer in deze grote opdracht. Elk kind van God wordt door Hem uitgenodigd om bezig te zijn in de voorste linies van deze allerhoogste missie in de geschiedenis. Elke discipel van Jezus is geroepen, geliefd, geschapen en gered om discipelen te maken van Jezus die discipelen maken van Jezus die discipelen maken van Jezus totdat de genade van God genoten wordt en de heerlijkheid van God verhoogd is onder alle bevolkingsgroepen op deze planeet. En op die dag zal elke discipel van Jezus — elke volgeling van Jezus en elke visser van mensen — het gezicht van de Verlosser zien en de heerlijkheid van de Vader aanschouwen in een schouwspel van onbeschrijfelijke schoonheid en de eeuwige gelukzaligheid zal nooit, maar dan ook nooit vervagen.

Dit is een oproep om voor te sterven.
Dit is een Koning om voor te leven.

Christen worden betekent dat je reageert op de genadige uitnodiging van God in Christus. Christen zijn betekent dat je alle oppervlakkige religie achter je laat en bovennatuurlijk vernieuwt wordt. Terwijl we Christus volgen verandert Hij onze gedachten, verlangens, wil, relaties en uiteindelijk de reden om te leven.

Elke discipel van Jezus leeft om discipelen van Jezus te maken, hier en onder alle bevolkingsgroepen op deze planeet. Onder Zijn discipelen zijn geen toeschouwers. We zijn allemaal geboren om ons te vermenigvuldigen.

Vermenigvuldig jij je? Dawson Trotman zegt, “Man, waar is je man? Vrouw, waar is je vrouw? Waar is degene die je tot Christus hebt geleidt en Hem nu volgt? Hoeveel mensen ken je bij naam die door jou voor Christus gewonnen zijn en nu voor Hem leven?”

Ik stel je deze vragen niet om je een schuldgevoel te geven als je er geen antwoord op kunt geven (of trots als je dat wel kunt). Ik vraag je dit om je aan te sporen om er over na te denken hoe het leven van Christus in jou door jou vermenigvuldigd kan worden in de wereld.

Dit is misschien een belangrijkere vraag: Verlang je ernaar om te vermenigvuldigen? Verlang je diep van binnen dat mensen door jou leven Christus leren kennen? Als het antwoord op die vraag niet zonder aarzelen en onbeschaamd ja is, wil ik je aanmoedigen om je hart te onderzoeken. Is Christus in je? Geloof je Zijn Woord — Zijn Woord dat Christus alleen zondaren kan redden, dat God alleen onze aanbidding waard is en dat iedereen die Gods genade in Christus niet ontvangt de eeuwigheid door zal brengen in de hel? Ervaar je Zijn gevoelens — vreugde in het kennen van Hem en een verlangen om Hem bekend te maken onder de mensen om je heen? En uiteindelijk, geef je jezelf over aan Zijn wil voor jou om Zijn getuige te zijn in de wereld?

Als dit geen werkelijkheid is in je leven, dan kan het zijn dat je eigenlijk geen Christen bent, welke beslissing je jaren geleden ook gemaakt hebt, welke kerk je de afgelopen week ook bezocht hebt, want dit zijn de vruchten van volgelingen Christus. Als je er niet naar verlangt om te vermenigvuldigen, als je er niet naar verlangt om mensen tot Christus te zien komen door je leven, dan wil ik je aanmoedigen met de woorden van 2 Korinthe 13:5, “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?” Is Christus in jou? Zo niet — als je hart, gedachten en wil niet veranderd is door de vergeving van je zonden en de vervulling met de Heilige Geest — dan spoor ik je aan om vandaag aan jezelf en je zonde te sterven en op te staan in een nieuw leven in Christus.

Als je er aan de andere kant naar verlangt om te vermenigvuldigen als een discipel van Jezus, en als je ernaar verlangt dat mensen Christus door je leven leren kennen, dan wil ik je uitnodigen om daarvoor stappen te zetten. Elk jaar maak ik een “persoonlijk discipel-maak-plan.” Dit is eigenlijk gewoon een poging om met Gods genade te overdenken hoe ik Hem het komende jaar met heel mijn hart wil volgen en wil vissen op mensen. In onze gemeente schrijven alle herders en elk nieuw gemeentelid zo’n plan. Het is mijn gebed dat iedere volgeling van Christus in de gemeente waar ik herder van ben bewust nadenkt over zo’n plan om Jezus te volgen en op mensen te vissen.

Zo wil ik ook jou uitnodigen om daar over na te denken en zo’n specifiek plan te schrijven. Hoe ga je Jezus volgen en hoe ga je op mensen vissen?

Overdenk daarom de volgende zes vragen. Schrijf je antwoorden op deze vragen op. Ik heb geprobeerd de belangrijkste vragen eenvoudig te houden, maar ik stel ook wat aanvullende vragen om je te helpen meer invulling te geven aan wat het betekent om Jezus te volgen. Ik veronderstel niet dat deze vragen alles omvatten maar ik geloof dat ze essentieel zijn. Ik bid en hoop dat ze je helpen als je erover nadenkt wat het betekent om Christus te volgen.

1. Hoe vul ik mijn gedachten met de waarheid?

Jezus volgen is Jezus geloven. En om Jezus te geloven moeten we naar Hem luisteren. Het leven van een discipel is het leven van een leerling. We luisteren voortdurend naar de woorden van onze Meester. Terwijl Hij ons door Zijn Woord onderwijst, verandert Hij ons in de wereld.

Als discipelen van Jezus moeten jij en ik onze gedachten daarom bewust vullen met Zijn waarheid. In de woorden van Paulus, “Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al  wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat” (Filippenzen 4:8). En terwijl we onze gedachten richten op goddelijke dingen, bewaren we ons hart voor werelds denken. En hoe meer we Christus door Zijn Woord horen en kennen, hoe meer we Hem in deze wereld zullen eren en van Hem zullen genieten.

Neem het komende jaar dus de tijd om na te denken hoe je bewust je gedachten gaat vullen met Zijn waarheid. Stel jezelf deze vragen:

 • Hoe lees ik Gods Woord? Je kunt beginnen met een plan om elke dag een hoofdstuk te lezen, en misschien kun je het dan uitbreiden naar twee, drie of vier hoofdstukken per dag. Je kunt een Bijbelleesplan gebruiken waarmee je in een bepaalde periode de hele Bijbel doorleest. Als de Bijbel de openbaring is van Gods Woord voor Gods kinderen, moet elke Christen dan niet dat hele boek lezen?
 • Hoe ga ik Gods Woord onthouden? Zoek, terwijl je leest, naar verzen, gedeelten of zelfs hoofdstukken die bijzonder belangrijk en van toepassing lijken op je leven. Probeer die vervolgens uit je hoofd te leren. Je kunt weer beginnen met een vers per week en dat uitbreiden als je honger naar het verbergen van Gods Woord in je hart toeneemt.
 • Hoe leer ik Gods Woord van anderen? Het lezen, bestuderen en begrijpen van de Bijbel is niet alleen maar een individuele inspanning; het is iets wat we samen doen. Zoals ik eerder heb uitgelegd, hebben we allemaal herders nodig (ook ik als ik dien als een herder!) die ons Gods Woord trouw uitleggen. We hebben allemaal broeders en zusters nodig die ons steeds weer bemoedigen met Gods Woord. Hoe ga je dus het komende jaar als lid van een gemeente en in je leven als Christen het Woord van God van anderen leren?

En terwijl je nadenkt over een plan om de Bijbel te lezen, te onthouden en te leren, vergeet dan niet dat discipelen dit niet doen voor de informatie maar voor de transformatie. Als gelovigen in Jezus zijn we volgelingen van Jezus, dat betekent dat we de waarheid van Christus niet alleen horen maar ook toepassen. Ons doel als discipelen is nooit om Gods Woord alleen maar te geloven; ons doel is om Gods Woord te gehoorzamen. Dus als je nadenkt hoe je je gedachten gaat vullen met de waarheid, neem je dan ook voor om degene te volgen die de Waarheid is.

2. Hoe voed ik mijn liefde voor God?

Terwijl ik je aanmoedig om deze vragen te beantwoorden, ben ik mij bewust van de gevaarlijke neiging dat de bezigheden in het leven van een discipel mechanisch en eentonig wordt. Ons doel is niet om God alleen maar te kennen; het is ons doel om God lief te hebben. En hoe meer we Zijn Woord lezen, hoe meer we ons verheugen in Zijn heerlijkheid.

Dat is ook ons doel in andere geestelijke bezigheden. Als we aanbidden, bidden, vasten en geven, voeden we onze liefde voor God. Daarom wil ik je aanmoedigen om daar een bewust plan voor te maken aan de hand van vragen als deze:

 • Hoe ga ik aanbidden? Bijbelgedeelten als Romeinen 12:1 en 1 Korinthe 10:31 herinneren ons eraan dat ons hele leven aanbidding is. Aan de gemeente in Rome schrijft Paulus, “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw geestelijke aanbidding” (EV). En tegen de gemeente in Korinthe zegt Paulus, “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” Denk dus na over algemene manieren waarop je je op God kunt richten in aanbidding in elk onderdeel van je leven. Maar ontmoet ook, in het licht van de duidelijke oproep in de Schrift, geregeld de gemeente om samen te aanbidden. Maak een plan om wekelijks met broeders en zusters samen te komen om het gezamenlijke verlangen naar God uit te drukken in aanbidding.
 • Hoe ga ik bidden? Jezus zegt, “Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is” (Mattheüs 6:6). Met andere woorden, zoek een plekje en maak tijd om bij de Vader te zijn. Misschien vraag je je af, “Maar leert de Bijbel ons niet dat we altijd moeten bidden?” Dat zegt Gods Woord zeker, in 1 Thessalonicenzen 5:17, maar ik weet uit mijn eigen leven dat geconcentreerd bidden op een bepaald moment de beste brandstof is voor voortdurend gebed. Wat wordt dus de tijd en de plaats voor jou om gemeenschap te hebben met je Vader? Het zal je leven als discipel van Jezus wezenlijk veranderen als je daar echt bewust een plekje voor zoekt en tijd voor maakt!
 • Hoe ga ik vasten? Het idee van vasten is misschien helemaal nieuw voor je, maar Jezus’ woorden aan Zijn discipelen lijken duidelijk te maken dat ze geregeld voedsel op zij zetten om alleen van God te genieten. Dus als je nog nooit gevast hebt wil ik je aanmoedigen om één maaltijd over te slaan, dat is een goed begin. Misschien eens per week of eens in de paar weken. Gebruik die tijd waarin je anders zou ontbijten, lunchen of dineren, om te bidden en Gods Woord te lezen. En wanneer je deze gewoonte eenmaal gewend bent en ontdekt hebt hoe waardevol deze tijden zijn (een uur alleen met God zal vrij snel voldoening blijken te geven), maak dan een plan om twee maaltijden over te slaan, en vervolgens voor een periode van vierentwintig uur. En als je groeit in vasten kun je overwegen om af en toe een paar dagen achter elkaar te vasten. Hoe dan ook, maak een plan om te vasten van voedsel zodat je van God leert genieten.
 • Hoe ga ik geven? Als je erover nadenkt hoe je je liefde voor God kunt voeden denk je waarschijnlijk niet allereerst aan geven. Maar Jezus’ onderwijs over geven in de Schrift staat in direct verband met vasten en bidden. Nadat Hij zijn discipelen onderwijs heeft gegeven over geven, bidden en vasten zegt Hij, “Verzamel geen schatten voor u op de aarde… maar verzamel schatten voor u in de hemel… want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Mattheüs 6:19-21). Let op directe verband tussen ons geld en ons hart. Volgens Jezus laat ons hart niet alleen zien wat er in ons hart leeft maar volgt ons hart ook ons geld. Eén van de meest krachtige manieren om onze liefde voor God te voeden is om onze middelen te geven in gehoorzaamheid aan God. Hoe ga je dus, als een discipel van Jezus, bewust, gul, opofferend en blijmoedig geven aan de gemeente en aan degenen in nood om je heen en over de hele wereld? Als we zo geven voedt dat onze onzelfzuchtige liefde voor God wat onze zelfzuchtige verlangens naar de dingen in deze wereld overwint.

Het volgen van Jezus houdt niet alleen in dat we verstandelijk op Hem vertrouwen, maar ook emotioneel verlangen. We hebben gezien dat het onmogelijk is om echt geloof in Christus los te maken van echte gevoelens voor Christus. Dus als discipelen van Jezus aanbidden, bidden, vasten en geven we bewust om onze liefde voor God te voeden.

3. Hoe ga ik Gods liefde delen als Zijn getuige in de wereld?

Het is Gods wil in de wereld en voor ons leven dat we Zijn Evangelie, genade en heerlijkheid verspreiden onder alle volken. In plaats dat we vragen wat Gods wil is voor ons leven, moet elke discipelen van Jezus vragen, “Hoe kan ik mijn leven in lijn brengen met Zijn wil voor mijn leven om Zijn getuige te zijn in de wereld?” Deze algemene vraag leidt tot meer specifieke vragen:

 • Wie? Een gemeentelid van de gemeente waar ik herder van ben leefde in een Moslimland. En wanneer mannen en vrouwen daar tot geloof kwamen in Christus maakten ze meteen een lijst van mensen die ze kenden om vervolgens het Evangelie te delen met degenen die hen waarschijnlijk niet zouden doden. Als jij dit leest, leef je waarschijnlijk niet in een land waar dat het geval zou zijn. Maar toch wil ik je dezelfde uitdaging geven. Misschien ken je niet veel mensen die jou willen doden omdat je Christen bent, maar je wordt omringd door mensen die geen Christen zijn. Neem dus even een paar minuten om de namen van drie, vier of misschien tien ongelovigen op te schrijven die God in jouw leven geplaatst heeft. Begin dan specifiek voor hen te bidden tot God dat Hij hen door de kracht van Zijn Geest tot de zaligheid brengt.
 • Hoe? Jij en ik hebben de mogelijkheid om iedere dag het Evangelie te delen. In het boekje over het weven met de draden van het Evangelie heb ik uitgelegd hoe Mark, Kim en Robert voortdurend de draden van het Evangelie verweven in het tapijt van hun alledaagse gesprekken. Hoe kun jij datzelfde doen in de context waar je leeft, werkt of sport? En met de mensen die God om je heen gegeven heeft (inclusief de namen die je opgeschreven hebt), hoe kun je bewust over Gods karakter, de zondigheid van de mens, Christus voorziening en over de noodzaak om daarop te reageren, spreken? Ga je elke morgen bidden om genade om deze Evangeliedraden de hele dag door je gesprekken te verweven? Kun je elke dag bewust zoeken naar mogelijkheden om de waarheden van het Evangelie te delen? Kun je op gaan letten of God mogelijkheden geeft om het hele Evangelie te delen en iemand uit te nodigen om te vertrouwen op Christus?
 • Wanneer? In plaats van passief achterover te leunen en te wachten tot mensen je iets vragen over Jezus is het verstandig om er over na te denken hoe je actief Jezus’ liefde kunt laten zien door de mogelijkheid te creëren om ze over Jezus te vertellen. Denk vooral aan de mensen die je opgeschreven hebt. Hoe kun je specifiek en bewust mogelijkheden creëren om hen het Evangelie te vertellen? Kun je hen uitnodigen om te komen eten? Kun je ergens met hen gaan lunchen? Is er een activiteit die je samen kunt doen of een plek die je samen kunt bezoeken? Of je nu een hele dag met diegene bent, een heel weekend of gewoon zoiets eenvoudigs als het schrijven van een brief, denk na over wat je kunt doen om diegene het Evangelie te vertellen.

Als je wie geïdentificeerd hebt, nagedacht hebt over hoe en een plan gemaakt hebt voor wanneer, vergeet dan niet waarom. Dit allemaal kan nagemaakt en geforceerd lijken totdat je jezelf herinnert wat er op het spel staat. Iedereen die God in Zijn genade om je heen gegeven heeft is een zondaar die eeuwig een Verlosser nodig heeft. Eens was jij zo iemand, maar iemand kwam bewust naar jou toe om het Evangelie met jou te delen. En nu is dit het doel waarvoor God je genadig gered heeft. Sluit je zoektocht naar Gods wil dan vandaag af met het besluit om Hem te volgen, met het Woord van God in je mond en Zijn Geest in je hart.

4. Hoe ga ik Gods liefde laten zien als een gemeentelid

De Bijbel druist in tegen het individualisme en het kerkconsumentisme. De Bijbel roept iedere volgeling van Christus op om deze vraag te stellen, “Ben ik een actief en verantwoordelijk lid van een plaatselijke gemeente?” De vraag is niet of mijn naam ergens in de boeken staat, ook niet of ik naar de kerk ga. De vraag is, “Ben ik toegewijd aan een plaatselijke gemeente waar ik mijn leven deel met andere volgelingen van Christus met wederzijdse verantwoordelijkheid onder Bijbels leiderschap voor de verheerlijking van God?” Als dat niet zo is moeten we onszelf dit afvragen:

 • Waar? Ieder jaar organiseert de gemeente waarvan ik herder ben een cursus van vier weken voor potentiële gemeenteleden. In die tijd stel ik altijd aan iedereen deze vraag. “Is dit de plaatselijke gemeente van Christus waar je het beste discipelen kan maken voor Christus?” Als het antwoord ja is moedig ik hen aan om zich aan onze gemeente te verbinden, niet als toeschouwers aan de zijlijn maar als deelnemers aan de missie. Als het antwoord nee is moedig ik hen aan om zich te verbinden aan een andere gemeente waar ze beter de opdracht van Christus kunnen uitvoeren. Dus, waar kun jij het beste discpelen maken uit alle volken? Waar zijn de herders die je vol vertrouwen kunt volgen omdat ze Gods Woord duidelijk onderwijzen en uitleven? Waar zijn de mensen die je gaat dienen en aan wie je je onderwerpt als discipel van Jezus? Het antwoord op deze vragen en je zelf toewijden aan een gemeente leidt tot een andere vraag.
 • Wat? Als je om je heen kijkt in de gemeente waar je deel van uitmaakt, denk dan na over de dingen die je kunt doen om het lichaam van Christus (en jezelf) op te bouwen. Zijn er bepaalde mensen die je op een specifiek manier kunt dienen? Zijn er bepaalde posities die je in kunt nemen voor specifieke doeleinden? Wat ga je doen om je leven neer te legen voor de mensen in die gemeente? En wat ga je doen om er zeker van te zijn dat er mensen zijn die op je leven in Christus toezien en bereid zijn om je terug te trekken als je van Hem af begint te dwalen?

Christus volgen is Zijn gemeente lief hebben. Het is Bijbels, geestelijk en praktisch gezien onmogelijk om een discipel van Christus te zijn (laat staan discipelen van Christus te maken) buitenom totale toewijding aan een familie van Christenen. Hoe ga je je leven dus besteden om Gods liefde te laten zien als lid van een gemeente?

5. Hoe ga ik Gods heerlijkheid verspreiden onder alle volken?

Het is Gods eeuwige doel om mensen te redden, door Christus. De duidelijke opdracht voor elke discipel van Christus is om discipelen te maken, niet alleen in het algemeen maar uit alle volken — elke ethne in de wereld. Dus ongeacht waar je woont, hoe gaat je leven invloed hebben op elk volk, elke stam en elk taal in deze wereld? Dit is niet de vraag voor buitengewone zendelingen; dit is een vraag voor gewone discipelen. Denk na over de volgende manieren waarop je betrokken kunt zijn bij de verspreiding van Gods heerlijkheid tot de einden van de aarde.

 • Hoe ga ik voor de volken bidden? Jij en ik hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan wat God wereldwijd doet, thuis, op onze knieën. Laten we daarom hartstochtelijk bidden dat Zijn Koninkrijk komt en dat Zijn wil gedaan wordt over de hele aarde. Je kunt een hulpmiddel zoals het Joshua Project gebruiken (joshuaproject.net) om voor elk land in deze wereld te bidden. Neem je voor om je gebeden bewust te richten op de volken en vooral de onbereikte volken.
 • Hoe ga ik voor de volken geven? Eerder gaf ik aan dat vijf cent van elke honderd dollar die Christenen in Noord-Amerika geven aan de kerk naar de rest van de wereld gaat. Maak een plan om dat te veranderen. Hoe ga je offers brengen om te voorzien in de noden van de wereld — vooral de nood dat elke bevolkingsgroep het Evangelie moet horen? Hoe ga je als gemeentelid snijden in de activiteiten en prioriteiten van de gemeente die eerst zo belangrijk leken, maar verbleken in vergelijking met de fysieke behoeften van verhongerende broeders en zusters en de geestelijke noden van de onbereikte zielen over de hele wereld? Maak een plan om te offeren en uit te geven omwille van de volken.
 • Hoe ga ik de volken bezoeken? Overdenk strategisch, creatief en wijs de manieren waarop jij het Evangelie kan delen met andere bevolkingsgroepen, vooral de onbereikte (daarmee bedoel ik degenen die nog geen toegang hebben tot het Evangelie). Sommigen wonen in je eigen land omdat ze van ver hier naar toe gekomen zijn, misschien in je eigen omgeving. Denk na over manieren waarop je hen kunt bereiken. Misschien Moslims uit Somalië, Arabieren uit Egypte, Boeddhisten uit Tibet of mensen uit welke bevolkingsgroep dan ook. Denk ook na over mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, of dat nu short-term is voor één of twee weken, mid-term voor één jaar of twee jaar of long-term voor een paar decennia. Overweeg alle manieren waarop je je leven kunt besteden, je gezin kunt leiden of je werk kunt doen terwijl je doordringt tot bevolkingsgroepen over de wereld met het Evangelie. Want daarvoor zijn we geschapen.

In de gemeente waar ik herder ben hebben we het vaak over een “blanco cheque.” Als volgelingen van Christus hebben we Hem een “blanco cheque” gegeven met ons leven. Dit betekent dat Hij ons mag gebruiken voor de verspreiding van het Evangelie in de wereld. Onze tijd is van Hem, ons geld is van Hem, onze gezinnen zijn van Hem en onze toekomst is van Hem. Zonder addertjes onder het gras. We willen gaan waar Hij ons leidt, alles geven wat Hij nodig heeft en alles gehoorzamen wat Hij gebiedt. Elke keer als we als gemeente Gods leiding ervaren naar een andere onbereikte bevolkingsgroep, vragen we iedereen om hun “blanco cheque” op tafel te leggen en aan God te vragen of Hij wil dat ze gaan.

Is jouw leven dus een “blanco cheque” voor God? Heb je alles op tafel gelegd en gevraagd, “God, hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) aan de volken geef?” Heb je Hem gevraagd, “Hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) naar de volken ga?” Wilt U dat we naar het buitenland verhuizen om Uw roem te verspreiden?” Ik ben er van overtuigd dat God deze vragen helder zal beantwoorden als je ze in het gebed voor Hem neerlegt. Want zoals we hebben gezien wil Hij Zijn wil liever door ons volbrengen dan wij dat zelf willen. En als we Hem volgen zal Hij ons leiden naar mensen, plaatsen en posities waar we het meest doeltreffend discipelen kunnen maken uit alle volken voor de verheerlijking van Zijn naam.

6. Hoe ga ik discipelmakers maken?

De bovenstaande vragen over de volken kunnen overweldigend zijn. Is het echt realistisch dat we deel kunnen uitmaken van de verspreiding van het Evangelie onder elke bevolkingsgroep op deze planeet? Het antwoord op deze vraag is echter verassend eenvoudig.

Denk erover na, van iedereen die ooit op aarde geleefd heeft had Jezus de grootste liefde voor de verspreiding van Gods heerlijkheid onder alle volken. En wat deed Hij? Hij bracht zijn leven door met een paar mensen, in hen stak Hij al Zijn tijd. Zijn strategie om de volken te bereiken was duidelijk: Maak discipelmakers.

Zoals we gezien hebben zal God ons naar verschillende plekken in de wereld leiden. Maar waar we ook wonen, de opdracht is hetzelfde. Of je nu een gemeente leidt of een moeder bent die thuis werkt, en of je nu in de bergen van Noord-Afghanistan bent of op het platteland in ergens in Nederland, God heeft ons geboden om discipelen te maken. Geen enkele Christen kan zich voor dit gebod verontschuldigen en aan dit gebod ontsnappen. We moeten dus allemaal om ons heen kijken en ons zelf afvragen, “Hoe ga ik een paar discipelmakers maken?” Deze vraag valt vanzelf uiteen in andere vragen:

 • Hoe breng ik ze binnen? Het maken van discipelmakers begint met het verzamelen van een klein groepje mannen of vrouwen (afhankelijk, natuurlijk, van je eigen geslacht, ervan uitgaande dat het maken van discipelen het beste gedaan kan worden door mannen samen en vrouwen samen). Denk na over twee, drie of vier mensen die God in je omgeving gebracht heeft die je kunt leiden om discipelen te maken. Vraag God om de namen van specifieke mensen, of vraag het aan je dominee of leider van de gemeente als het niet lukt. Nodig die mensen vervolgens uit om bewust tijd met jou door te brengen in de dagen die voorliggen met het duidelijke doel om samen in Christus te groeien.
 • Hoe leer ik ze te gehoorzamen? Het maken van discipelen houdt in dat we mensen alles leren te gehoorzamen wat Christus ons geboden heeft (Mattheus 28:19). Denk erover na hoe dit zal gaan met de paar mensen in je leven. Wat moet je hen leren uit Gods Woord? Hoe kun je hen onderwijzen op een manier waarop ze de Bijbel zelf leren lezen en begrijpen. Misschien lees je samen door een Bijbelboek, misschien gebruik je een Bijbelstudie-methode. Hoe dan ook, neem geen genoegen met het overbrengen van informatie. Richt je op transformatie. Als je samenkomt, vraag dan hoe ze Christus volgen en op mensen vissen. Je kunt de zes vragen hier gebruiken om ze te leiden in het ontwikkelen van een eigen plan om discipelen te maken. Deze vragen kunnen dan de basis vormen om elkaar te vragen hoe ze Jezus volgen en wie ze van Jezus vertellen. Zoals we gezien hebben is deze wederzijdse door genade doordrenkte, door het Evangelie gedreven verantwoording absoluut essentieel in het zijn en maken van discipelen.
 • Hoe leef ik gehoorzaamheid uit? Hier wordt het maken van discipelen zowel interessant als versterkend. We zagen in Mattheüs 4 dat Jezus ons oproept om Hem te volgen. En wanneer we dat doen beginnen we te vissen op mensen. We bevinden ons dan in een positie waarin we anderen leiden om ons te gaan volgen. Paulus zei praktisch tegen de Christenen in Korinthe, “Volg mij zoals ik Jezus volg” (1 Korinthe 11: 1). Hij zei tegen de Christenen in Filippi, “Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn” (Filippenzen 4:9). Paulus had zo geleefd voor deze gelovigen dat Hij kon zeggen, “Volg mijn voorbeeld.” En dat betekent zeker niet dat Hij volmaakt was en ook wij hoeven niet volmaakt te zijn om discipelen te kunnen maken. Maar als je je leven richt op een paar mensen die God je gegeven heeft, moeten ze het leven van Christus in jou zien, horen en opmerken. Nodig hen dan thuis uit. Laat ze je zien met je gezin. Laat hen zien hoe ze moeten bidden, de Bijbel moeten bestuderen en het Evangelie moeten delen. Praktisch, het maken van discipelmakers houdt in dat we dit groepje zien en tegen hen zeggen, “Volg mij.” Maak daarom bewust een plan om uit te leven wat het betekent om Christus te volgen.
 • Hoe zend ik hen uit? Als je hen leert wat Christus geboden heeft en het leven van Christus uitleeft, is één van de geboden die je hen leert en uitleeft Jezus’ gebod om discipelen te maken. Het doel is niet dat alleen dit kleine groepje Jezus volgt; het doel is dat ze op mensen gaan vissen. Dus op den duur draag je hen op om zelf zo’n klein groepje te vinden. Je hebt hen dan laten zien wat het betekent om discipelen te maken en nu zend je hen uit om hetzelfde te doen. Natuurlijk blijf je hen bemoedigen, dienen, onderwijzen, verzorgen en voor hen bidden, maar ook heb je hen losgelaten zodat ze de tijd die ze met jou besteed hebben kunnen gaan besteden met anderen om het zelfde te doen wat jij gedaan hebt. Op deze manier begint je leven letterlijk het Evangelie te vermenigvuldigen door de discipelen je hebt gemaakt.

Francis Chan en ik hebben materiaal ontwikkelt met de naam “Vermenigvuldigen” met als doel om discipelen praktisch te helpen met het maken van discipelen. Dit kun je hier vinden: geloofstoerusting.nl/series/x-vermenigvuldigen/ En of je dit materiaal nu gebruikt, ander materiaal of gewoon alleen Gods Woord, het doel is hetzelfde: Besluit om je leven te besteden om discipelmakers te maken.

De oproep van de Koning

Dit was Jezus’ strategie om het Goede Nieuws van Gods genade en heerlijkheid over de wereld te verspreiden. Tweeduizend jaar liep Hij over de straten en door de steegjes van Israël. Hij begon een revolutie, maar geen revolutie met massa’s mensen. Een revolutie met een paar mensen. Deze paar discipelen leerden denken, liefhebben, onderwijzen, leven en dienen als Hem. Hij veranderde volgelingen, ze werden vissers en jij en ik hebben het Evangelie vandaag omdat zij trouw waren in het maken van discipelen.

Laten we trouw zijn en hetzelfde doen. We zijn volgelingen van Jezus. We zijn gestorven aan onszelf en we leven nu in Christus. Hij heeft ons gered van onze zonden en Hij heeft onze ziel voldoening gegeven. Hij heeft onze gedachten veranderd door Zijn waarheid, Hij heeft ons verlangen vervuld met Zijn vreugde en Hij heeft onze wil in overeenstemming gebracht met Zijn wil. Hij heeft ons samengevoegd als een lichaam van gelovigen en de plaatselijke gemeenten opgeroepen om deze alles in beslag nemende opdracht uit te voeren: De verkondiging van het Evangelie en de weergave van Zijn heerlijkheid onder alle volken in de wereld.

Bij deze opdracht zijn we allemaal betrokken. Niet één kind van God is door God bedoeld als toeschouwer in deze grote opdracht. Elk kind van God wordt door Hem uitgenodigd om bezig te zijn in de voorste linies van deze allerhoogste missie in de geschiedenis. Elke discipel van Jezus is geroepen, geliefd, geschapen en gered om discipelen te maken van Jezus die discipelen maken van Jezus die discipelen maken van Jezus totdat de genade van God genoten wordt en de heerlijkheid van God verhoogd is onder alle bevolkingsgroepen op deze planeet. En op die dag zal elke discipel van Jezus — elke volgeling van Jezus en elke visser van mensen — het gezicht van de Verlosser zien en de heerlijkheid van de Vader aanschouwen in een schouwspel van onbeschrijfelijke schoonheid en de eeuwige gelukzaligheid zal nooit, maar dan ook nooit vervagen.

Dit is een oproep om voor te sterven.
Dit is een Koning om voor te leven.

Uit: Follow Me van David Platt, hoofdstuk 9


Uit: Follow Me van David Platt, hoofdstuk 9