Bewaarders van de familie-eer

Mijn naam is Joy. Vroeger was ik Moslim, maar nu ben ik een volgeling van Jezus Christus. Bid met mij voor Moslimvrouwen over de hele wereld.

Vader in de Hemel, dank U wel dat U zowel de man als de vrouw gelijk naar Uw beeld geschapen hebt. Heer, U weet hoe ik opgegroeid ben, ik zag mijzelf als minderwaardig, ik leerde leugens over mijn identiteit en waardigheid. Ik voelde altijd de behoefte om goedgekeurd te worden door mijn mannelijke familieleden.

Heer, alles wat ik wist was dat een man evenveel waard was als twee vrouwen. En dat heeft in Islam alle kracht. Mannen kunnen trouwen met meerdere vrouwen, ze kunnen hun vrouwen misbruiken en de vrouwen kunnen niet scheiden zonder toestemming van de man. Een man kan een vrouw verkrachten en haar de schuld geven. Een werkende en onafhankelijke vrouw wordt gezien als slecht en opstandig.

Vader, U hebt het lijden en de worstelingen van Moslimvrouwen gezien. Ze worden voortdurend geconfronteerd met angst en misbruik. Heer, de roep van Moslimvrouwen is tot U gekomen. U hebt hen lief en U zorgt voor hen. U wilt dat zij U kennen en echte vrijheid vinden in Jezus Christus.

Vader, ik bid dat U Moslimvrouwen over de hele wereld troost. Zeker degenen in slechte huwelijken en families. Ik bid dat U hen opzoekt op een bijzondere manier en dat U hen troost zelfs als ze uit schaamte verworpen worden door hun familieleden.

Ik bid U dat U vrouwen in de Moslimwereld wilt bewaren voor fysieke, emotionele, seksuele en verbale mishandeling. Heer, troost al deze vrouwen. Openbaar Uzelf aan hen, laat hen zien dat ze niet alleen zijn. Genees hen van alle gebrokenheid van misbruik. Verander hen in een nieuwe schepping. Geef hen een nieuwe dag. Verander verdriet in vreugde.

Ik bid voor degenen die verlangen naar liefde. Zoek hen op en vul hun leegheid. Breng hen betekenis en een doel, niet voor een moment maar voor de eeuwigheid.

Heer, ik bid voor de Moslimvrouwen die geïsoleerd zijn en beperkt contact hebben met anderen. Zorg er voor dat Uw volk hun leven binnengaat en in vriendschap met hen samen gaan leven.

Heer, U weet dat vrouwen in de Moslimwereld hun waarde ontvangen door wat ze doen. Met wie ze trouwen, hoeveel kinderen ze hebben, hoe goed ze de regels volgen. Maar dat is niet hoe U hun waarde en waardigheid ziet.

Vanaf het begin van de schepping heeft U vrouwen ontworpen als geliefden, geschapen met een doel, gelijk in waarde aan de man en toen U haar zag, zag U dat zij goed was.

God, we weten dat we niet kunnen weten wie we zijn buitenom U, en niemand komt tot de Vader, dan door Jezus Christus. Openbaar U daarom aan Moslimvrouwen over de hele wereld zodat ze zullen begrijpen waarvoor ze geschapen zijn. Laat hen de waarde en waardigheid zien die U op hen gelegd heeft. U hebt hen onvoorwaardelijk lief. Ze zijn geschapen naar Uw beeld. Ze worden door U geliefd, gewaardeerd en gekoesterd.

Heer, laat hen zien dat geen enkele menselijke liefde hun ooit tevreden kan stellen. Kom en vul hun leegheid met Uw aanwezigheid. Help hen om de radicale, zelfopofferende liefde van Jezus voor hen te ervaren. Geef hen hoop, herstel hun identiteit, hun families en hun gebroken huwelijken. Maar bovenal, breng hen uit die duisternis in het licht van Uw Zoon Jezus Christus.

Dank U, Heer, voor het geweldige werk wat U doet onder Moslimvrouwen. U brengt zovelen van ons terug tot U. Blijf hun levens radicaal veranderen in Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.

Vanwege de grootte van hun culturele, geografische en sociaal-economische achtergronden, is het moeilijk om goed beeld te krijgen van de ongeveer 800 miljoen Moslimvrouwen. Sommige statistieken zijn verassend, zo zijn er naar verhouding bijvoorbeeld meer vrouwen die ingeschreven staan op de universiteit in Saudi- Arabië dan in Mexico of China.

En meer Moslimvrouwen dan ooit maken deel uit van de werkende bevolking, met een geschat gecombineerd inkomen van bijna een miljard euro. Maar helaas zijn er ook heel veel Moslimvrouwen die lijden.

Ze werken voor weinig tot geen loon. Ze worden mishandelt. Ze riskeren zelfs gedood te worden door een mannelijk familielid als ze iets doen wat schande over de familie brengt. Vandaag zijn er 200 miljoen vrouwen (de helft van hen in Indonesië, Egypte en Ethiopië) die getekend zijn door genitale verminking.

Terwijl het leven en de ervaring van een Moslimvrouw een breed spectrum bestrijkt, wordt er van de meeste Moslimvrouwen verwacht dat ze trouwen, kinderen krijgen en thuis blijven. Maar vrouwen kunnen thuis een grote impact hebben. Ze kunnen hun kinderen leren over Islam door zich te houden aan gebruiken en tradities door te geven. Vrouwen zijn dan misschien niet erg zichtbaar in de Moslimwereld, maar ze kunnen zeker invloedrijk zijn.

De Koran en de Islamitische tradities (sunna) zijn zowel positief als negatief voor vrouwen. De eerste vrouwe van Mohammed, Khadija, was een rijke zakenvrouw in het Arabië van de zesde eeuw. Zijn tweede vrouw, Aisha, met wie hij trouwde toen ze negen was, voerde later een leger aan.

In veel Islamitische culturen zijn vrouwen verplicht om verschillende bedekkingen te dragen in het bijzijn van mannen die geen familie van haar zijn. Deze bedekking varieert van een losse hoofddoek tot de volledige bedekking van het gezicht en het lichaam.

Soms worden vrouwen als gelijken beschouwt in de Koran (9:72, 16:97, 33:35), maar in 2:228 hebben de mannen gezag over de vrouwen en in 2:282 staat dat het getuigenis van een vrouw maar de helft waard is van het getuigenis van een man. In 4:34, een weliswaar controversieel vers, worden mannen aangemoedigd om hun ongehoorzame vrouw te slaan.

Mohammed zei eens dat de meerderheid van de mensen in de hel vrouw zijn omdat ze ondankbaar zijn tegenover hun man en tekort schieten in intelligentie en religie (Bukhari 1:6:301).

Terwijl sommige Moslims bevestigen dat de Islamitische wet (sharia) vrouwen beschermt door haar van voorzieningen te verzekeren in bijvoorbeeld het geval van een schuldige man, beweren anderen dat het vrouwen hun fundamentele mensenrechten ontzegt. De doodstraf door steniging voor overspel wordt nog steeds uitgevoerd in sommige delen van de Moslimwereld.

Wie zal  een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. (Spreuken 31:10)

Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. (Spreuken 31:11-12)

Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.  Zij zet haar zinnen op een akker, en verwerft die, van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk. (Spreuken 31:15-17)

Kracht en glorie zijn haar kleding, zij lacht de komende dag toe. Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. (Spreuken 31:25-26)

Zij opent haar hand voor de ellendige, zij spreidt haar handen uit naar de arme. (Spreuken 31:20)

Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven. (Psalm 28:6-7)

Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente,
want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren?
Laten wij samen opstaan! Wie heeft een rechtszaak tegen Mij?  Laat hij tot Mij naderen!  Zie, de Heere HEERE helpt Mij. Wie is het die Mij schuldig verklaart? (Jesaja 50:7-9a)

En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. (Handelingen 16:14)

Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël! (Ruth 4:14)

En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer. (Johannes 8:3-11)

En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit hun eigen bezittingen. (Lukas 8:1-3)

En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren Jezus gevolgd van Galilea om Hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. (Mattheüs 27:55-56)

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. (Mattheüs 28:5-8)

  • Bid voor bevrijding, troost en genezing voor hen die mishandelt, verwaarloosd en onderdrukt worden.
  • Bid dat vrouwen de intieme en persoonlijke liefde van Jezus Christus zullen ervaren.
  • Bid dat Jezus’ onvoorwaardelijke liefde het nieuwe fundament wordt van hun identiteit en waardigheid.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast