Gezagsdragers, kostwinners en leiders

Mijn naam is Sheik Salin. Vroeger was ik Moslim. Nu ben ik een volgeling van Jezus Christus. Bid met mij voor Moslimmannen over de hele wereld.

Lieve Hemelse Vader, we komen aan Uw voeten in de naam van Uw Zoon Jezus Christus om voor de Moslimmannen te bidden over de hele wereld. Vader, we willen een grote verandering zien in Moslimmannen. We willen zien Moslimmannen in liefde spreken, leven en handelen. Laat iedere Moslimman de diepte van Uw liefde ervaren.

Vader, ik wil graag bidden voor hun huwelijken. Ik bid U, raak iedere Moslimman aan in deze generatie. Laat hen rolmodellen zijn, goede echtgenoten, goede vaders, door de kracht van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat hun huwelijken gebouwd worden in Uw liefde. Geef hen kracht om hun gezinnen te leiden, met de liefde in de Christus Jezus.

Vader, sommige Moslimmannen hebben het Evangelie gehoord. Ze willen het geloven, maar ze hebben veel angst. Veel vrees voor hun omgeving, hun gemeenschap. Ze vrezen voor hun veiligheid. Vader, ik bid U, geef hen de moed en kracht om op te staan voor de waarheid. Geef hen kracht om hun families tot geloof te leiden, door Uw Zoon Jezus Christus.

Vader, ik bid dat U elk hart van Moslimmannen over de hele wereld zacht maakt. We weten dat we willen huilen. Maar we zijn geleerd dat we mannen zijn en moedig moeten zijn. Vader, ik bid U namens Moslimmannen over de hele wereld, vergeef hun zonden. Vergeef hun brutaliteit. Alstublieft, vergeef iedere zonde die ze in hun leven hebben gedaan. Ze worstelen met zoveel zonden, homoseksualiteit, pornografie, de verborgen zonden die ze met niemand anders kunnen delen. Maar ze worstelen met dit schuldgevoel, ze voelen de veroordeling. Ze kunnen nergens heen voor hulp. Er is niemand die hen kan helpen. Bevrijdt hen Vader.

Er is kracht in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus, Yeshua Hamashiach. Laat iedere Moslimman het uitroepen tot U, Heilige Geest. Hun zonde verwoest hun huwelijken. Het beschadigd de vrouwen in de Moslimwereld.

Vader, ik bid, er zijn mensen die verschrikkelijke zonden begaan hebben. Moorden. Het verkrachten van vrouwen. Het ontvoeren van kinderen om hen te misbruiken. U hebt de mens hier niet voor geschapen. We hebben U nodig. Zonder U kunnen we ons niet bekeren. Vader, ik bid dat U Moslimmannen over de hele wereld bekeert. Laat hen de vrijheid in Christus ervaren. Laat hen de eer en heerlijkheid kennen die beschikbaar is in Uw Zoon, Jezus Christus.

Laat hen weten dat hun zonden vergeven zijn in Uw Zoon, Jezus Christus. Dat er redding te vinden is in Uw Zoon, Jezus Christus. Er is kracht in de naam van Jezus. Breek alle boeien. Laat de grote verandering plaatsvinden. Laat Uw Koninkrijk komen, in Jezus’ naam. Amen.

Een veel voorkomend stereotype is dat Moslimmannen gevaarlijke fanatici en terroristen zijn. Toch hebben veel Moslimmannen dezelfde verwachtingen en dromen als iedere andere man. Hoewel het per sociale, culturele en economische situatie verschilt, willen de meeste Moslimmannen een goede opleiding, een goede baan, trouwen, kinderen krijgen en gerespecteerd worden.

De voornaamste verantwoordelijkheid van de man is om zijn huishouden te ondersteunen (Dit kan betekenen dat hij volgens de Islamitische wet voor maximaal vier vrouwen mag zorgen, als hij in gelijke mate voor hen kan zorgen.) De Moslimcultuur wordt gedomineerd door mannen.

Terwijl de plichten van een Moslimvrouw vooral in het huishouden liggen, bevindt het leven en de verantwoordelijkheid van de Moslimman zich in de publieke sfeer. Mannen en vrouwen leven vaak een gescheiden leven. Veel meer mannen dan vrouwen wonen dagelijks de gebeden bij in de plaatselijke moskee en alleen mannen leiden de gebeden en geven preken.

In conservatieve Moslimgemeenschappen, zijn het vooral de mannen die cafe’s, restaurants en overheidsgebouwen bezoeken. Op de werkvloer, ook al veranderd dit snel, zijn het vooral de mannen die bestuurlijke en leidinggevende rollen hebben. Zoals overal ter wereld, domineren de mannen ook de politiek in de Moslimwereld. Toch worden er steeds meer Moslimvrouwen actief op dit gebied.

Hoewel de gedachten van de 21ste eeuw in sommige kringen opkomen tegen de traditionele interpretaties van geslachtsrollen in Islam, is de identiteit en rol van de man stevig verankerd in de openbaringen uit de zevende eeuw en hun latere interpretatie in de Islamitische traditie (hadith) en de Islamitsiche wet (sharia).

De Koran zegt dat zowel mannen als vrouwen uit dezelfde ziel geschapen zijn (4:1), beiden moeten kuis zijn (24:30-31), en beiden zullen beloond worden voor goede daden (33:35). Mensen zijn zwak en vergeetachtig geschapen (4:28) en hebben de constante leiding van Allah nodig.

Alle verschillende sharia-scholen geloven dat de Koran leert dat mannen superieur zijn en het gezag dragen. Ze onderschrijven de verschillende geslachtsrollen: Mannen beschermen en voorzien; vrouwen gehoorzamen en ontvangen. Omdat mannen voor hun gezinnen moeten zorgen hebben ze recht op een groter deel van de erfenis (4:11).

Verschillende verzen moedigen liefde en barmhartigheid aan tussen echtgenoten (30:21), maar als een vrouw niet gehoorzaamd, wordt de man opgedragen haar (uiteindelijk) te slaan (4:34). Hoewel de wetten ingewikkeld zijn, wordt de vader over het algemeen gezien als de bewaarder van de kinderen in het geval van een scheiding.

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een  boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. (Psalm 1:1-3)

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8)

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. (1 Petrus 3:10-11)

Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen  bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. (1 Timotheüs 2:8)

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. (Kolossenzen 3:23-24)

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:3-4)

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent,  opdat u zegen zult beërven. (1 Petrus 3:8-9)

De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. (Titus 2:2)

Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. (Titus 2:6)

Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers. (1 Timotheüs 5:1)

IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. (Spreuken 27:17)

  • Bid dat de Heilige Geest de harten van de mannen zal verzachten om de liefde van Jezus te ontvangen.
  • Bid dat ze moed ontvangen om Jezus te volgen en om hun gezinnen en gemeenschappen ertoe te leiden hetzelfde te doen.
  • Bid voor bevrijding van alle vormen van kwaad.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast