Teleurgesteld en vatbaar voor extremisme

Mijn naam Nicky en vroeger was ik Moslim. Maar nu ben ik een volgeling van Jezus. Ik dank God dat Hij zichzelf aan mij bekendgemaakt heeft toen ik opstandig was tegen mijn familie en religie, op zoek naar hoop. Bid met mij voor de Moslimjongeren over de hele wereld. Want, net zoals ik, worstelen ook zij met hun identiteit en zoeken ze naar hoop en verlossing.

Vader God, we bidden voor de Moslimjongeren over de hele wereld die eenzaamheid en wanhoop ervaren. We bidden voor hen die zich verworpen en verlaten voelen omdat ze de religie van hun ouders afgewezen hebben. We bidden voor degenen die de liefde die U voor hen hebt niet kennen.

Jezus, maak Uw aanwezigheid alstublieft aan hen bekend. Geef dat ze Uw liefde, ontferming en genade zullen ervaren. Maak aan hen bekend dat U de enige levende God bent die vergeving en redding biedt.

Jezus, veel jongeren zijn op zoek naar antwoorden en ze zoeken naar de betekenis van hun leven. Jezus, Uw Woord zegt, “die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.”

Vader God, we bidden dat U Uw kinderen een diep verlangen geeft naar de waarheid. Ik bid voor Moslimstudenten die over de hele wereld studeren dat ze Christenen zullen ontmoeten, zodat ze door hen Uw liefde zullen ervaren.

Jezus, we bidden voor de jonge Moslimmannen en -vrouwen over de hele wereld, dat ze hun identiteit in U zullen vinden. We bidden dat deze jonge Moslims de waarde gaan zien die U op hen gelegd hebt. En help hen de diepte van Uw liefde voor hen te begrijpen.

Jezus, we bidden dat Moslimjongeren zullen gaan zien dat ze unieke talenten hebben gekregen. En we bidden dat ze Uw stem en roeping voor hun leven zullen horen.

Jezus, we bidden dat U hun leven binnenkomt en hen veranderd. Als ze Uw goedheid proeven, geef hen dan moed om standvastig in hun nieuwe geloof te staan. Geef hen een moedige geest. Help hen om Uw Woord te delen met hun familie en vrienden.

Vader God, geef hen een veilig pad zodat ze beschermd zullen worden tegen hun vijanden, degenen die hen vervolgen. Jezus, U hebt gezegd, “al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Uw Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.”

Vader God, we bidden dat U de ogen van Uw verloren kinderen opent en hen beschermt tegen haat en de invloeden van radicale extremisten. We bidden dat U hun oren en verstand opent en hen leidt om te onderzoeken wat hun is vertelt.

Jezus, open hun ogen voor de leugens van de vijand. Bevrijdt hen van hun schuld, zonde, wanhoop en schaamte. We bidden dat U hen bevrijdt als slaven van de zonde en verandert in slaven van een rechtvaardig leven.

We bidden, Vader, dat Uw kinderen zullen begrijpen dat als ze hun leven proberen te geven voor feesten, drugs, alcohol, lust, seks en geld, dat deze verleidingen hen maar op één plek zullen brengen waar de vijand meer macht over hen heeft om hen te verslinden en over hen te heersen. Open hun ogen voor de leegheid van die levensstijl. En herstel hun gebroken en verwonde geest.

We bidden in Uw machtige naam, Jezus, dat U hen zult genezen die mishandelt zijn of een verschrikkelijk trauma hebben. Geef hen troost in deze beproevingen, want Uw juk is zacht en last is licht en Uw genade is genoeg voor ons.

Vader God, we bidden voor openbaringen, genezing en wijsheid onder de Moslimjongeren. Uw naam is Overwinnaar. Onze lof stijgt op tot Christus onze Koning. Amen.

Meer dan de helft van de mensen in landen waar de meerderheid Moslim is, is jonger dan 30. De levenservaring van jongeren is afhankelijk van veel dingen: Was zij geboren in armoede in Pakistan of in welvaart in Saudi-Arabië? Was hij ontheemd door oorlog of leeft hij in het land waar zijn familie al generaties lang woont? Leven ze in een dorp of in een stad? Hebben ze toegang tot onderwijs?

Jonge Moslims staan vaak in het middelpunt van politieke hervormingsbewegingen in hun thuisland, terwijl anderen voor de uitdaging staan om het gewend te raken als ze naar het westen zijn geëmigreerd. Veel jongeren hebben moeite om een eenvoudige baan te vinden: het werkeloosheidscijfer is in de Arabische regio bijna twee keer zo hoog als het wereldwijde gemiddelde. Radicale Moslimgroepen als Islamitische Staat profiteren van deze ontevredenheid en rekruteren ontevreden jongeren met de belofte van een hoger doel.

Veel jongeren vandaag zijn teleurgesteld in de Islam en zoekend. Ze bieden weerstand tegen de traditionele waarden van de ouders. En Moslimouders zijn op hun beurt bang dat hun kinderen de traditionele waarden loslaten en vervreemd raken van hun familie.

Andere ouders hebben hoge verwachtingen voor deze generatie en zien hen als de toekomst van de Islam. Hoe dan ook, de Moslimwereld ondergaat een snelle verandering en de jongeren veranderen mee.

Toen de Islam in het Arabië van de zevende eeuw opkwam, werd een tiener als een volwassene beschouwd die meestal voor het twintigste levensjaar getrouwd was. Dit is nog steeds het geval in grote delen van de Moslimwereld. De Islam moedigt al vroeg toewijding aan. De Koran prijst jongeren die “hun Heer geloven” (Koran 18:13) en verzekerd hen dat Allah iets van zijn barmhartigheid voor hen zal uitspreiden als ze hem alleen dienen (18:16).

De opgenomen woorden en daden van Mohammed (hadith) merken op dat als een man “zijn jeugd doorgebracht heeft in aanbidding en het dienen van God,” hij “beschut zal zijn onder de schaduw van God in de dag van het oordeel” (Bukhari 1:356:629).

Een andere overlevering zegt dat een man op de oordeelsdag vijf belangrijke vragen krijgt, “Hoe heeft hij zijn leven doorgebracht? Hoe heeft hij zijn jeugd doorgebracht? Hoe heeft hij zijn rijkom verdient? Hoe heeft hij het uitgegeven? En hoe heeft hij in de praktijk gebracht wat hij geleerd had (Sunan al-Tirmidhi).

Jongemannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. Laten zij de Naam van de HEERE loven, want  Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. (Psalm 148:12-13)

Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. (Titus 2:6)

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn  Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. (Joel 2:28)

Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. (Psalm 119:9)

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem,  want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:5-7)

Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken na hun verdriet. (Jeremia 31:13)

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. (Prediker 11:9)

Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. Als zij zeggen: Ga met ons mee, laten wij loeren op bloed, zonder reden een onschuldige belagen. (Spreuken 1:10-11)

Mijn zoon, vrees de HEERE en de koning, laat je niet in met hen die op veranderingen uit zijn. (Spreuken 24:21)

Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. (Spreuken 3:11-12)

Beter een arme maar wijze jongeman, dan een oude maar dwaze koning die van geen waarschuwing meer wil weten. (Prediker 4:13)

  • Bid voor degenen die teleurgesteld zijn in de Islam, dat ze op zoek gaan naar de Waarheid.
  • Bid dat Moslimstudenten over de hele wereld het Evangelie horen van hun gelovige vrienden.
  • Bid dat de jongeren hun ware identiteit vinden in Jezus.
  • Bid voor bescherming tegen de grip van haat en de invloed van extremisme.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast