Beheerst door eigen verlangens

Mijn naam is Shaikh Salim, ik ben opgegroeid in een Islamitisch gezin. Jarenlang was mijn leven doortrokken van begeerte. Maar God liet mij in Zijn genade de betekenisloosheid en leegheid van dit alles zien. En Hij heeft mij vergeven, bevrijdt en op het rechte pad geleidt. Nu volg ik Jezus. Bid met mij voor Moslims over de hele wereld van wie het leven doortrokken is van begeerte.

God, we zien in de Koran en in de Hadith dat Moslimmannen, al vanaf het eerste begin, meerdere vrouwen namen om hun eigen plezier te bevredigen. Ze namen bijvrouwen en seksslaven. Seksuele bekwaamheid werd gevierd en verheerlijkt. Moslims werd zelfs geleerd dat beste in het paradijs zich concentreert rondom seksueel plezier.

Maar dit was niet alleen vroeger zo, we zien het overal om ons heen vandaag. Heer, we zien overal pornografie, polygamie, prostitutie. Heer, we zien homoseksualiteit, verkrachtingen en seksueel geweld. Vader, U ziet de handel van mensen voor plezier. U ziet de uitbuiting van kinderen en jongeren. God, dit was niet Uw verlangen voor Uw schepping, maar wij zijn zo egoïstisch geworden. Ons leven word doordrongen door het verlangen om te hebben wat we willen. Een ieder van ons heeft eens geleefd om de begeerten van ons vlees te bevredigen en verdienen van nature Uw toorn.

Maar vanwege U grote liefde voor ons, hebt U ons levend gemaakt met Christus, zelfs toen wij dood waren in zonden en misdaden. Het is Uw genade dat U ons gered hebt. Dank U wel, o God, dat U mij bevrijdt hebt uit de heerschappij van begeerte in mijn leven. Dank U wel, dat U mijn ogen geopend hebt zodat ik vrouwen kan zien zoals U ze ziet, geliefde dochters van de Koning, gelijk in waardigheid en waarde. U hebt hen bestemd om liefgehad, beschermd en verzorgd te worden, niet om gebruikt en misbruikt te worden.

Ik zie nu zo duidelijk dat U het enige doel bent in het paradijs. Dichtbij U zijn is mijn grootste verlangen.

God, U kent de kracht van ons visuele geheugen, maar U bent sterker. Uw Woord zegt, dat wanneer U ons reinigt, wij witter zullen zijn dan sneeuw. Daarom smeken wij U, Heer, dat U de gedachten, van hen die gegrepen zijn door begeerte, wilt reinigen. We smeken U dat U voor hen gedachten en beelden wilt wegnemen en vervang ze met alles wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat welluidend is.

Heer, we bidden om genezing voor hen die geleden hebben onder seksueel geweld. Laat al diegenen die slachtoffer zijn geworden beseffen dat ze geen slachtoffer zijn maar overlevenden en dat Jezus hen naar overwinning en heelheid wil brengen.

God, we bidden voor bevrijding van hen die seksueel geweld hebben gepleegd, leidt hen onder tranen tot berouw voor wat ze hebben gedaan. En bevrijdt hen dan van de leugens en misleiding over hoe en met welk doel mannen vrouwen geschapen zijn. Bevrijdt hen, o God, van hun eigen egoïsme.

Heer, U hebt beloofd, dat iedereen die de naam van Jezus zal aanroepen, gered zal worden, bevrijdt zal worden. En daarom smeken wij, o God, dat miljoenen de naam van Jezus zullen aanroepen en gered zullen worden, bevrijdt zullen worden van de begeerte die hun leven doordringt.

Laat een verlangen naar Jezus hun doordringen. We bidden dit alles in Zijn heilige naam. Amen.

Degenen die onbekend zijn met de Moslimwereld gaan er gewoonlijk vanuit, omdat vrouwen bedekt zijn in het openbaar, dat er geen probleem is met begeerte en ongeoorloofd seksueel gedrag. In werkelijkheid worden vrouwen in Moslimlanden bedekt omdat zowel mannen als vrouwen geloven dat de schoonheid van een vrouw een gevaarlijke, onweerstaanbaar verleiding is voor mannen. Daarom houdt de samenleving onbedekte vrouwen verantwoordelijk wanneer mannen hen lastigvallen of verkrachten.

Zowel de Koran (33:50) als de Hadith (Bukhari 1:268) laten zien dat Mohammed een man was met een onverzadigbare seksuele begeerte. Hij trouwde met 13 vrouwen en had een groot harem. Hij moedigde alle Moslimmannen, die zich dat konden veroorloven, aan om vier vrouwen te hebben (Koran 4:3). In de Koran is het paradijs een plek waar Moslimmannen voor hun plezier maagdelijke gezellinnen krijgen (Koran 4.57, 55.56, 78.33). Ondanks het conservatieve uiterlijk, zijn Islamitische samenlevingen vaak erg geseksualiseerd. Zowel mannen als vrouwen zien vrouwen als seksuele objecten.

Toen we elkaar ontmoetten in een bar in Beirut hielden we van het jongvolwassen sociale leven van drinken en seks. Nadat we drie jaar hadden samengewoond dwongen onze families ons om met elkaar te trouwen. Tijdens de bruiloft beloofden we dat we elkaar trouw zouden zijn, maar dat lukte niet.

Ik had geen zelfbeheersing en ik bleef in het geheim andere vrouwen opzoeken. En hoewel ze het verborg, had ook Halima vroeger twee andere mannen gehad. Na drie jaar ging ons huwelijk kapot. Toen Halima hoorde van mijn ontrouw, voelde ze zich verraden en werd ze depressief.

Toen haar vriendin Fatima haar vroeg waarom ze ongelukkig was, nam Halima haar in vertrouwen. Fatima en haar man werden vrienden met ons en ze vertelden het verbazingwekkende verhaal van hoe ze tot geloof in Christus gekomen waren en hoe hun huwelijk begon te bloeien.

In onze wanhoop, besloten we ons tot Jezus te wenden. Met de hulp van de Heilige Geest werden we uiteindelijk allebei bevrijdt van lust. Het was de eerste paar jaar moeilijk voor mij om verleidingen te weerstaan, maar ons huwelijk wordt langzaam beter. Jezus verandert onze lust in liefde.

Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw  kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. (Mattheüs 5:28)

Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. (Romeinen 8:7)

Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. (Mattheüs 15:19)

Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. (1 Korinthe 6:13)

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. (Kolossenzen 3:5)

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. (1 Korinthe 6:18)

Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam  weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. (1 Thessalonicenzen 4:3-4)

Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. (Romeinen 13:12b-14)

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. (1 Johannes 2:16)

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;  waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (Galaten 5:19:24)

…onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden. (Efeze 2:3-5)

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:18-19)

De HEERE maakt de gevangenen los. (Psalm 146:7b)

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:36)

…en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. (Handelingen 13:39)

En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. (Romeinen 6:18)

  • Bid dat de miljoenen die vastgehouden worden door begeerte, Jezus zullen aanroepen en bevrijding zullen vinden.
  • Bid voor overlevenden van seksueel geweld, dat ze overwinning, troost en genezing vinden in Jezus.
  • Bid dat de ogen geopend worden zodat ze mannen en vrouwen zien zoals God dat doet — gelijk in waarde.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast