Als gemeenteleden op een gegeven moment bemerken dat ze onder de prediking van een andere dominee in een nabij gelegen gemeente meer zegen ervaren dan bij de eigen dominee, is dit dan een reden om de kerk te verlaten?

Als gemeenteleden op een gegeven moment bemerken dat ze onder de prediking van een andere dominee in een nabij gelegen gemeente meer zegen ervaren dan bij de eigen dominee, is dit dan een reden om de kerk te verlaten?


Als het probleem werkelijk zo eenvoudig is, moet je zeker gaan voor meer zegen, meer zegen is altijd goed, simpel. Het probleem is alleen dat wat voor ons zegen lijkt ons misschien op de lange termijn niet tot zegen zal zijn. Zegen is dat we een grotere afkeer krijgen van de zonde, God meer liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, meer gevormd wordt naar het beeld van Jezus, beter toegerust wordt om de gemeente te dienen en je in te zetten voor de fysieke en geestelijke nood in de wereld. Zeker, als dat de reden is, moet je zeker gaan of je gemeenteleden laten gaan.

Maar één ding is zeker, de weg van de minste weerstand brengt die zegen meestal niet voort in je leven. Onderzoek daarom je motieven en beproef je hart en leven. Wil je sterven aan je zonde en jezelf, is je leven op God gericht, wil je je kruis opnemen en Jezus volgen, wil je je leven geven voor Zijn bruid zoals Hij Zijn leven voor jou gaf en wil je gaan waar Hij ook roept om je in te zetten voor de fysieke en geestelijke nood in de wereld?

Als je dat niet wilt zul je vanzelf de “zegen” zoeken het meest aangenaam is voor je vlees maar uiteindelijk niet tot zegen zal zijn. Maar daar ga ik niet vanuit en daarom wil ik je verder nog deze Bijbelse waarheden meegeven wanneer je Gods wil en leiding hierin biddend onderzoekt.

Wees zelf tot zegen

Allereerst dat de gemeente niet alleen de plek is om gezegend te worden. Als je de gemeente alleen ziet als een plek om gezegend en gediend te worden zullen we er zeker op een bepaald moment genoeg van hebben. Veel Christenen bezoeken de gemeente op die manier, om te consumeren. Maar als we zien hoe Gods Woord de gemeente omschrijft is dat geen eenrichtingsverkeer waar we als toeschouwers even om een zegen komen en weer verder gaan met ons eigen leven.

Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. (1 Korinthe 14:26-33)

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (1 Petrus 4:10, lees ook: 1 Korinthe 12:12-31)

Het gaat er dus niet alleen om of jij gezegend wordt, maar ook dat je tot zegen bent voor de broeders en zusters in je nabije omgeving.

In je nabije omgeving

Dat is het tweede waar ik op wil wijzen. De Bijbel leert niets over verschillende denominaties maar spreekt over groepen gelovigen die van Jezus zijn in een bepaalde plek, niet gelovigen van een bepaalde leider met bepaalde gedachten zoals Paulus of Apollos, niet gedoopt in een bepaald kerkverband of in de naam van een wijze theoloog. De eerste brief aan de Korintiërs begint bijvoorbeeld met:

“Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats…”

En vervolgens wijst hij sommigen die in Korinthe op verschillende plekken samenkomen, terecht:

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? (1 Korinthe 1:10-13)

Als gelovigen, geroepen heiligen, broeders en zusters van elkaar, moeten we zorg dragen en tot zegen zijn voor elkaar in onze nabije omgeving.

Besef dit goed, laat dit tot je doordringen, de gelovigen in je nabije omgeving, degenen die zich afgekeerd hebben van hun zonde en Jezus gelovig volgen, zijn de bruid van Christus, Zijn lichaam. Zeker is ze onvolmaakt, maar voor haar heeft Jezus Zijn leven gegeven en Hij heiligt haar, ze is kostbaar voor Hem. Zoek haar daarom op, dien haar daarom, juist omdat ze onvolmaakt is, zoals jij. Als we onze vijanden moeten liefhebben dan zeker onze broeders en zusters. We hebben elkaar als Jezus’ bruid, als Zijn lichaam, nodig. We zijn allemaal van belang voor elkaar:

“Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Efeze 4:16)

Geleidt door de Geest

Houdt dit vast wanneer je hierin de wil van de Heere zoekt. Zeker, er is nog veel over te zeggen en aan toe te voegen want er is veel verward en scheefgegroeid wat dit ingewikkeld maakt. In sommige “gemeenten” is de bruid van Jezus bijvoorbeeld ver te zoeken, er zijn gemeenten waar het grootste gedeelte niet van wedergeboorte, van zichtbare vernieuwing door de Heilige Geest, kan getuigen.

Dat kan heel moeilijk zijn en grote invloed hebben op de geestelijke gezondheid van een gemeente, zowel aan de rechter als de linkerkant van het nu zo verwarde spectrum. Wanneer die eenheid gemist wordt waarmee een gemeente door “één Geest tot één lichaam gedoopt… en van diezelfde Geest doordrenkt…” (1 Korinthe 12:13) is, kunnen we ook moeilijk die opofferende liefde verwachten waarvoor bovennatuurlijke liefde nodig is

En hoewel we elkaar niet alleen opzoeken om gezegend te worden, hebben we elkaar verder wel nodig om elkaar tot zegen te zijn. We kunnen pas tot zegen zijn wanneer wij gezegend zijn. Ja, God wil Zijn lichaam zeker gebruiken om ons toe te rusten en te zegenen. We hebben geestelijk voedsel nodig. We hebben radicaal discipelschap nodig om toegerust te worden om zowel Jezus’ bruid als de verloren wereld in liefde te dienen.

Deze dingen kunnen allemaal gemist worden en dit kan allemaal invloed hebben op het antwoord op je vraag en de manier waarop de Heilige Geest je leidt om te blijven en tot zegen te zijn of je ongezonde gemeente (tijdelijk) te verlaten om aan te sterken. Dit maakt het complex.

Maar niet voor de Heilige Geest. Geef jezelf en deze dingen over aan Hem. Hij zal je de weg wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13), Hij geeft raad, Zijn oog is op je (Psalm 32:8). Spreek hier met anderen over maar wees vooral veel alleen met Hem, geknield met een open Bijbel.

O bruid van Christus, sta toch op!
Zoek Hem die aan je deur nog klopt.
Je Liefste die je liefde zoekt,
Hoe koppig je zo vaak ook doet.

Ga dan, vergeven, met Hem uit,
En dien Zijn onvolmaakte bruid,
Zodat Hij door ons, straks volmaakt,
Ook nu al, één, wordt grootgemaakt.

Als het probleem werkelijk zo eenvoudig is, moet je zeker gaan voor meer zegen, meer zegen is altijd goed, simpel. Het probleem is alleen dat wat voor ons zegen lijkt ons misschien op de lange termijn niet tot zegen zal zijn. Zegen is dat we een grotere afkeer krijgen van de zonde, God meer liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, meer gevormd wordt naar het beeld van Jezus, beter toegerust wordt om de gemeente te dienen en je in te zetten voor de fysieke en geestelijke nood in de wereld. Zeker, als dat de reden is, moet je zeker gaan of je gemeenteleden laten gaan.

Maar één ding is zeker, de weg van de minste weerstand brengt die zegen meestal niet voort in je leven. Onderzoek daarom je motieven en beproef je hart en leven. Wil je sterven aan je zonde en jezelf, is je leven op God gericht, wil je je kruis opnemen en Jezus volgen, wil je je leven geven voor Zijn bruid zoals Hij Zijn leven voor jou gaf en wil je gaan waar Hij ook roept om je in te zetten voor de fysieke en geestelijke nood in de wereld?

Als je dat niet wilt zul je vanzelf de “zegen” zoeken het meest aangenaam is voor je vlees maar uiteindelijk niet tot zegen zal zijn. Maar daar ga ik niet vanuit en daarom wil ik je verder nog deze Bijbelse waarheden meegeven wanneer je Gods wil en leiding hierin biddend onderzoekt.

Wees zelf tot zegen

Allereerst dat de gemeente niet alleen de plek is om gezegend te worden. Als je de gemeente alleen ziet als een plek om gezegend en gediend te worden zullen we er zeker op een bepaald moment genoeg van hebben. Veel Christenen bezoeken de gemeente op die manier, om te consumeren. Maar als we zien hoe Gods Woord de gemeente omschrijft is dat geen eenrichtingsverkeer waar we als toeschouwers even om een zegen komen en weer verder gaan met ons eigen leven.

Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. (1 Korinthe 14:26-33)

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (1 Petrus 4:10, lees ook: 1 Korinthe 12:12-31)

Het gaat er dus niet alleen om of jij gezegend wordt, maar ook dat je tot zegen bent voor de broeders en zusters in je nabije omgeving.

In je nabije omgeving

Dat is het tweede waar ik op wil wijzen. De Bijbel leert niets over verschillende denominaties maar spreekt over groepen gelovigen die van Jezus zijn in een bepaalde plek, niet gelovigen van een bepaalde leider met bepaalde gedachten zoals Paulus of Apollos, niet gedoopt in een bepaald kerkverband of in de naam van een wijze theoloog. De eerste brief aan de Korintiërs begint bijvoorbeeld met:

“Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats…”

En vervolgens wijst hij sommigen die in Korinthe op verschillende plekken samenkomen, terecht:

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? (1 Korinthe 1:10-13)

Als gelovigen, geroepen heiligen, broeders en zusters van elkaar, moeten we zorg dragen en tot zegen zijn voor elkaar in onze nabije omgeving.

Besef dit goed, laat dit tot je doordringen, de gelovigen in je nabije omgeving, degenen die zich afgekeerd hebben van hun zonde en Jezus gelovig volgen, zijn de bruid van Christus, Zijn lichaam. Zeker is ze onvolmaakt, maar voor haar heeft Jezus Zijn leven gegeven en Hij heiligt haar, ze is kostbaar voor Hem. Zoek haar daarom op, dien haar daarom, juist omdat ze onvolmaakt is, zoals jij. Als we onze vijanden moeten liefhebben dan zeker onze broeders en zusters. We hebben elkaar als Jezus’ bruid, als Zijn lichaam, nodig. We zijn allemaal van belang voor elkaar:

“Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Efeze 4:16)

Geleidt door de Geest

Houdt dit vast wanneer je hierin de wil van de Heere zoekt. Zeker, er is nog veel over te zeggen en aan toe te voegen want er is veel verward en scheefgegroeid wat dit ingewikkeld maakt. In sommige “gemeenten” is de bruid van Jezus bijvoorbeeld ver te zoeken, er zijn gemeenten waar het grootste gedeelte niet van wedergeboorte, van zichtbare vernieuwing door de Heilige Geest, kan getuigen.

Dat kan heel moeilijk zijn en grote invloed hebben op de geestelijke gezondheid van een gemeente, zowel aan de rechter als de linkerkant van het nu zo verwarde spectrum. Wanneer die eenheid gemist wordt waarmee een gemeente door “één Geest tot één lichaam gedoopt… en van diezelfde Geest doordrenkt…” (1 Korinthe 12:13) is, kunnen we ook moeilijk die opofferende liefde verwachten waarvoor bovennatuurlijke liefde nodig is

En hoewel we elkaar niet alleen opzoeken om gezegend te worden, hebben we elkaar verder wel nodig om elkaar tot zegen te zijn. We kunnen pas tot zegen zijn wanneer wij gezegend zijn. Ja, God wil Zijn lichaam zeker gebruiken om ons toe te rusten en te zegenen. We hebben geestelijk voedsel nodig. We hebben radicaal discipelschap nodig om toegerust te worden om zowel Jezus’ bruid als de verloren wereld in liefde te dienen.

Deze dingen kunnen allemaal gemist worden en dit kan allemaal invloed hebben op het antwoord op je vraag en de manier waarop de Heilige Geest je leidt om te blijven en tot zegen te zijn of je ongezonde gemeente (tijdelijk) te verlaten om aan te sterken. Dit maakt het complex.

Maar niet voor de Heilige Geest. Geef jezelf en deze dingen over aan Hem. Hij zal je de weg wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13), Hij geeft raad, Zijn oog is op je (Psalm 32:8). Spreek hier met anderen over maar wees vooral veel alleen met Hem, geknield met een open Bijbel.

O bruid van Christus, sta toch op!
Zoek Hem die aan je deur nog klopt.
Je Liefste die je liefde zoekt,
Hoe koppig je zo vaak ook doet.

Ga dan, vergeven, met Hem uit,
En dien Zijn onvolmaakte bruid,
Zodat Hij door ons, straks volmaakt,
Ook nu al, één, wordt grootgemaakt.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →