Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u!  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. (Johannes 20:21)

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u!  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. (Johannes 20:21)


Waarom gaan we niet direct naar het heerlijke paradijs wanneer we tot geloof komen? Zou de hemel zonder verdriet, zonder pijn en zonder verleiding niet veel beter zijn? Waarom laat God Zijn kinderen in deze zondige en moeilijke wereld? Kan Hij ze niet veel beter tot Zich nemen zodat ze niet meer in de verleiding komen om te zondigen? Waarom laat Hij de Christen lijden in zijn vergankelijke lichaam, waarin ze in dit leven God nooit kunnen behagen zoals ze Hem willen behagen? 

Jezus vertelt het ons Zelf in Mattheüs 5:13-16 waar Hij spreekt over het zout van de aarde. Maar ook in Johannes 17 geeft Hij een belangrijke reden waarom we niet direct naar de hemel gaan.

Jezus bid tot Zijn Vader in het Hogepriesterlijk gebed. Het is een gebed voor de Kerk. Hij bid voor hen die Gods Woord in acht hebben genomen, voor hen die God aan Jezus gegeven heeft. Voor hen die erkennen dat alles wat aan Christus gegeven is bij God vandaan komt, voor hen die geloven dat God Hem gezonden heeft. Voor hen bid Hij. Niet voor deze wereld, maar voor Hen die van Jezus zijn. Jezus heeft de gelovigen Zijn Woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat ze niet van de wereld zijn zoals Jezus niet van deze wereld is. Maar Jezus bidt niet dat God hen uit de wereld wegneemt maar dat Hij hen bewaart voor de boze. Hij bidt dat ze geheiligd worden door de waarheid. En die waarheid is Zijn woord. Hij bidt dat ze apart gezet worden door deze waarheid. Dat ze in deze wereld blijven en in Gods Woord blijven. Jezus zegt tegen Zijn Vader: “Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.” (Johannes 17:18). En in vers 20 zegt Hij: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.” Als jij door hun woord in Jezus gelooft, dan bad Hij ook voor jou. 

Dat is één van de redenen waarom de Christenen niet direct naar God gaan wanneer ze tot geloof komen. Ze hebben nog een taak in deze wereld. Ze worden deze wereld in gestuurd. Jezus bidt niet dat Hij de Christenen wegneemt maar dat Hij ze in deze wereld laat en bewaart voor de boze. Dat ze de Gods Woord begrijpen en dat Zijn Woord in hen leeft zodat ze in de waarheid leven die hen vrijgemaakt heeft. Christenen zijn niet geroepen om ver van de wereld te blijven. Ze moeten daar juist blijven. God zorgt er voor dat de gelovige in de waarheid geheiligd wordt, Hij zal in gedachten geven alles wat Hij gesproken heeft op momenten van verleiding, moeite en verlangen naar de eeuwigheid met de heerlijke God. Christenen zijn niet geroepen om de wereld te vermijden. Christenen zijn door Jezus zelf in deze zondige wereld gezonden en God bewaart ze voor de boze en Hij leidt ze in alle waarheid. Zoals Jezus door Zijn Vader in deze zondige wereld is  gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is zo zend Hij ook de Christenen. Alle Christenen.

De opdracht

Maar wat verwacht God dan van ons in deze wereld? Waarom moeten ze zich in gevaar begeven?

Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld geloven zal, dat Gij Mij gezonden hebt… En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Hij bid dat de gelovigen één zijn en dat Gods liefde in hen is zodat de wereld zal geloven dat God Jezus gezonden heeft. Zodat de wereld erkent dat God hen liefheeft zoals Hij Jezus liefheeft. Jezus heeft Zijn Naam bekendgemaakt en Hij zal die bekend blijven maken zodat de liefde waarmee God Jezus heeft liefgehad in de gelovigen is. Zodat Hij Zelf in de gelovigen is. 

Met dat doel worden ze de wereld in gezonden. Dat de wereld tot geloof komt, dat de wereld de liefde ziet waarmee de Vader de Zoon en de wereld heeft liefgehad. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” God laat ons in de wereld om de wereld Gods liefde te laten smaken, om Gods liefde te laten schijnen en om de waarheid te verkondigen totdat Hij komt. Christenen zijn zout en ze moeten smaakvolle dingen doen en het licht van het Evangelie overal laten schijnen.

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheüs 5:13-16)

Nadat de Heere Jezus in de zaligsprekingen verklaart heeft wie er zalig zullen worden en dat de heerlijke toekomst van hen die zalig worden, ligt in het beërven van het Koninkrijk, in de troost die ze zullen ontvangen, in het beërven van de aarde, in de verzadiging, in de barmhartigheid die hun zal geschieden, in het zien van God, in de aanneming tot kinderen en in het grote loon wat op hen wacht in de hemel, gaat Jezus laten zien waarom ze niet direct naar de hemel gaan. 

Zij zijn het zout van de aarde. Ze moeten deze wereld Gods liefde laten proeven. Ze zijn het licht van de wereld. Ze moeten Jezus licht op de donkerste plaatsen laten schijnen. Ze moeten het licht niet verbergen maar op een kandelaar zetten zodat iedereen het kan zien. Ze moeten goede werken laten zien zodat de Vader verheerlijkt wordt. De gelovige die zalig wordt moet als Jezus leven. Jezus kwam naar de wereld met de waarheid en zondigde niet. De gelovige moet net als Hem God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat zijn smaakvolle goede werken. Dan zal de wereld liefde proeven in de Christen en als dit samen gaat met de verkondiging van de waarheid dan zal God verheerlijkt worden. De gelovige moet net als Jezus de liefde en het licht van de waarheid overal brengen. Het goede nieuws van zaligheid in Christus moet overal vertelt worden. Overal moet de liefde komen. Het Evangelie moet verspreidt worden over heel de aarde. Het moet aan alle mensen verkondigd worden, dichtbij en veraf. Daarom gaan gelovigen niet direct naar de hemel. Gods Naam moet verheerlijkt worden doordat de waarheid verspreidt wordt en de liefde door de Christen werkzaam is. 

We kunnen goede werken doen maar als we daarbij niet de waarheid verkondigen en op Jezus wijzen dan zullen we naar ons zelf wijzen. Wanneer we netjes leven maar niet vertellen wie Jezus is zal de wereld ons verheerlijken en niet God. Ze zullen onze werken prijzen terwijl God ze werkt. Daarom moet de Christen ook in de waarheid leven. Ze moeten vol zijn van Gods Woord zodat ze overstromen en aan iedereen vertellen wie God is. Ze moeten vertellen en laten zien dat de liefde en het leven bij God vandaan komt. Dan zal de wereld geloven dat God Jezus en ons gezonden heeft, dan zal God verheerlijkt worden.

Zinvol werelds

Willen we dus echt Christen zijn, dan moeten we ook werelds zijn. Een echte Christen is zinvol werelds. Anders zal het Koninkrijk van God niet uitgebreid worden. Ja, er zijn zeker Christenen die te werelds zijn en dat gaat ten koste van de waarheid maar er zijn ook Christenen die te bang zijn voor de wereld. En oh, dan gaat het ten koste van de waarheid en de liefde. Oh hoe zal de wereld kunnen geloven als er niemand is die predikt? Oh we moeten met de ze zondige wereld omgaan zoals Jezus met deze wereld omging. Hij is de God, de almachtige, de Hoge Verhevene en Hij vernederde Zich om ons zonder zonden gelijk te worden. Hij kwam in onze wereld en werd verleidt door de Satan. Hij heeft gevochten tegen de begeerten van deze wereld. Hij is volmaakt liefdevol en Hij is de waarheid. En toch droeg Hij de straf op de zonden, God Zelf droeg de straf voor de zonden van deze verdorven wereld. Hij kwam om ware liefde en waarheid te laten zien. Hij kwam om leven te geven aan de doden. Om vreugde te geven aan hen die verdrietig zijn. Om zalig te maken die verloren zijn. Hij kwam om zondaren te redden van de eeuwige straf. Om gevangenen van satan te bevrijden aan het kruis. Om ons vrij te kopen door Zijn bloed.

En als wij dan door het geloof deel hebben gekregen aan dat wat Christus hier volbracht, zouden we dan wegvluchten voor de wereld? De wereld die Christus liefhad en opzocht? Zouden we dan zo egoïstisch zijn en het beste nieuws in de wereld niet tegen iedereen vertellen? Oh ik bid je in Jezus Naam: eet met tollenaren en zondaren! Ga naar de zondige plaatsen om het Evangelie wat jou verlichtte en vrijmaakte te verkondigen! Ga en deel de liefde waarmee Jezus jou heeft liefgehad uit aan iedereen. Hoe kun je deze liefde en dit goede nieuws voor jezelf houden? Hoe kunnen we zo op onszelf gericht zijn terwijl de wereld om ons heen onnodig naar de hel gaat? Er is een weg en een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dat moeten we iedereen vertellen. Die weg, de Naam Jezus Christus moeten we aan iedereen bekend maken.

Ja wanneer je liefhebt als Jezus en de waarheid verkondigd zal de wereld je voor dwaas uitmaken. Je zult verdrukt en vervolgt worden. De wereld zal je uitlachen, je vrienden zullen je in de steek laten en je familie zal je niet begrijpen. Maar zou dat het niet waard zijn als er een ook maar een ziel van het helse vuur zou worden gered? Zou dat het niet waard zijn als God verheerlijkt wordt? Dat is wat Jezus zegt in Markus 8, vlak voordat Hij de weg naar het kruis gaat: “Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.”

Of denk je dat dit goede nieuws een leugen is? Heb je nog geen deel aan Christus? Denk je dat de genadige God liegt als Hij zegt: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid” (Johannes 11:25-26). Denk je dat Jezus liegt als Hij in Johannes 6:37 zegt: “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Oh geloof toch dat iedereen die de Vader aan Jezus geeft, tot Jezus zal komen. Maar ook dat zij die tot Jezus komen door de Vader aan Jezus zijn gegeven. En dat zij die naar Jezus gaan, degenen die God aan Jezus gegeven heeft beslist niet buiten geworpen worden. Bekeer je tot God, ga naar Jezus zodat je niet buiten geworpen zult! Geloof Gods genadige Evangelie en vertel het aan iedereen die je tegenkomt! Dan zul je eeuwig gelukkig zijn. God zal je genadig vullen met Zijn Geest en met zijn liefde zodat je Hem zult liefhebben boven alles en je naaste al jezelf. Gehoorzaam zijn bevel om Hem te geloven en deze wereld te winnen voor God door de liefde van Christus. Heb God lief boven alles want God heeft jou eerst liefgehad, Hij zond Zijn Zoon voor zondaren. Heb elkaar lief zodat de wereld Christus zal zien en proeven en God verheerlijkt wordt. 

Waarom gaan we niet direct naar het heerlijke paradijs wanneer we tot geloof komen? Zou de hemel zonder verdriet, zonder pijn en zonder verleiding niet veel beter zijn? Waarom laat God Zijn kinderen in deze zondige en moeilijke wereld? Kan Hij ze niet veel beter tot Zich nemen zodat ze niet meer in de verleiding komen om te zondigen? Waarom laat Hij de Christen lijden in zijn vergankelijke lichaam, waarin ze in dit leven God nooit kunnen behagen zoals ze Hem willen behagen? 

Jezus vertelt het ons Zelf in Mattheüs 5:13-16 waar Hij spreekt over het zout van de aarde. Maar ook in Johannes 17 geeft Hij een belangrijke reden waarom we niet direct naar de hemel gaan.

Jezus bid tot Zijn Vader in het Hogepriesterlijk gebed. Het is een gebed voor de Kerk. Hij bid voor hen die Gods Woord in acht hebben genomen, voor hen die God aan Jezus gegeven heeft. Voor hen die erkennen dat alles wat aan Christus gegeven is bij God vandaan komt, voor hen die geloven dat God Hem gezonden heeft. Voor hen bid Hij. Niet voor deze wereld, maar voor Hen die van Jezus zijn. Jezus heeft de gelovigen Zijn Woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat ze niet van de wereld zijn zoals Jezus niet van deze wereld is. Maar Jezus bidt niet dat God hen uit de wereld wegneemt maar dat Hij hen bewaart voor de boze. Hij bidt dat ze geheiligd worden door de waarheid. En die waarheid is Zijn woord. Hij bidt dat ze apart gezet worden door deze waarheid. Dat ze in deze wereld blijven en in Gods Woord blijven. Jezus zegt tegen Zijn Vader: “Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.” (Johannes 17:18). En in vers 20 zegt Hij: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.” Als jij door hun woord in Jezus gelooft, dan bad Hij ook voor jou. 

Dat is één van de redenen waarom de Christenen niet direct naar God gaan wanneer ze tot geloof komen. Ze hebben nog een taak in deze wereld. Ze worden deze wereld in gestuurd. Jezus bidt niet dat Hij de Christenen wegneemt maar dat Hij ze in deze wereld laat en bewaart voor de boze. Dat ze de Gods Woord begrijpen en dat Zijn Woord in hen leeft zodat ze in de waarheid leven die hen vrijgemaakt heeft. Christenen zijn niet geroepen om ver van de wereld te blijven. Ze moeten daar juist blijven. God zorgt er voor dat de gelovige in de waarheid geheiligd wordt, Hij zal in gedachten geven alles wat Hij gesproken heeft op momenten van verleiding, moeite en verlangen naar de eeuwigheid met de heerlijke God. Christenen zijn niet geroepen om de wereld te vermijden. Christenen zijn door Jezus zelf in deze zondige wereld gezonden en God bewaart ze voor de boze en Hij leidt ze in alle waarheid. Zoals Jezus door Zijn Vader in deze zondige wereld is  gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is zo zend Hij ook de Christenen. Alle Christenen.

De opdracht

Maar wat verwacht God dan van ons in deze wereld? Waarom moeten ze zich in gevaar begeven?

Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld geloven zal, dat Gij Mij gezonden hebt… En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Hij bid dat de gelovigen één zijn en dat Gods liefde in hen is zodat de wereld zal geloven dat God Jezus gezonden heeft. Zodat de wereld erkent dat God hen liefheeft zoals Hij Jezus liefheeft. Jezus heeft Zijn Naam bekendgemaakt en Hij zal die bekend blijven maken zodat de liefde waarmee God Jezus heeft liefgehad in de gelovigen is. Zodat Hij Zelf in de gelovigen is. 

Met dat doel worden ze de wereld in gezonden. Dat de wereld tot geloof komt, dat de wereld de liefde ziet waarmee de Vader de Zoon en de wereld heeft liefgehad. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” God laat ons in de wereld om de wereld Gods liefde te laten smaken, om Gods liefde te laten schijnen en om de waarheid te verkondigen totdat Hij komt. Christenen zijn zout en ze moeten smaakvolle dingen doen en het licht van het Evangelie overal laten schijnen.

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheüs 5:13-16)

Nadat de Heere Jezus in de zaligsprekingen verklaart heeft wie er zalig zullen worden en dat de heerlijke toekomst van hen die zalig worden, ligt in het beërven van het Koninkrijk, in de troost die ze zullen ontvangen, in het beërven van de aarde, in de verzadiging, in de barmhartigheid die hun zal geschieden, in het zien van God, in de aanneming tot kinderen en in het grote loon wat op hen wacht in de hemel, gaat Jezus laten zien waarom ze niet direct naar de hemel gaan. 

Zij zijn het zout van de aarde. Ze moeten deze wereld Gods liefde laten proeven. Ze zijn het licht van de wereld. Ze moeten Jezus licht op de donkerste plaatsen laten schijnen. Ze moeten het licht niet verbergen maar op een kandelaar zetten zodat iedereen het kan zien. Ze moeten goede werken laten zien zodat de Vader verheerlijkt wordt. De gelovige die zalig wordt moet als Jezus leven. Jezus kwam naar de wereld met de waarheid en zondigde niet. De gelovige moet net als Hem God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat zijn smaakvolle goede werken. Dan zal de wereld liefde proeven in de Christen en als dit samen gaat met de verkondiging van de waarheid dan zal God verheerlijkt worden. De gelovige moet net als Jezus de liefde en het licht van de waarheid overal brengen. Het goede nieuws van zaligheid in Christus moet overal vertelt worden. Overal moet de liefde komen. Het Evangelie moet verspreidt worden over heel de aarde. Het moet aan alle mensen verkondigd worden, dichtbij en veraf. Daarom gaan gelovigen niet direct naar de hemel. Gods Naam moet verheerlijkt worden doordat de waarheid verspreidt wordt en de liefde door de Christen werkzaam is. 

We kunnen goede werken doen maar als we daarbij niet de waarheid verkondigen en op Jezus wijzen dan zullen we naar ons zelf wijzen. Wanneer we netjes leven maar niet vertellen wie Jezus is zal de wereld ons verheerlijken en niet God. Ze zullen onze werken prijzen terwijl God ze werkt. Daarom moet de Christen ook in de waarheid leven. Ze moeten vol zijn van Gods Woord zodat ze overstromen en aan iedereen vertellen wie God is. Ze moeten vertellen en laten zien dat de liefde en het leven bij God vandaan komt. Dan zal de wereld geloven dat God Jezus en ons gezonden heeft, dan zal God verheerlijkt worden.

Zinvol werelds

Willen we dus echt Christen zijn, dan moeten we ook werelds zijn. Een echte Christen is zinvol werelds. Anders zal het Koninkrijk van God niet uitgebreid worden. Ja, er zijn zeker Christenen die te werelds zijn en dat gaat ten koste van de waarheid maar er zijn ook Christenen die te bang zijn voor de wereld. En oh, dan gaat het ten koste van de waarheid en de liefde. Oh hoe zal de wereld kunnen geloven als er niemand is die predikt? Oh we moeten met de ze zondige wereld omgaan zoals Jezus met deze wereld omging. Hij is de God, de almachtige, de Hoge Verhevene en Hij vernederde Zich om ons zonder zonden gelijk te worden. Hij kwam in onze wereld en werd verleidt door de Satan. Hij heeft gevochten tegen de begeerten van deze wereld. Hij is volmaakt liefdevol en Hij is de waarheid. En toch droeg Hij de straf op de zonden, God Zelf droeg de straf voor de zonden van deze verdorven wereld. Hij kwam om ware liefde en waarheid te laten zien. Hij kwam om leven te geven aan de doden. Om vreugde te geven aan hen die verdrietig zijn. Om zalig te maken die verloren zijn. Hij kwam om zondaren te redden van de eeuwige straf. Om gevangenen van satan te bevrijden aan het kruis. Om ons vrij te kopen door Zijn bloed.

En als wij dan door het geloof deel hebben gekregen aan dat wat Christus hier volbracht, zouden we dan wegvluchten voor de wereld? De wereld die Christus liefhad en opzocht? Zouden we dan zo egoïstisch zijn en het beste nieuws in de wereld niet tegen iedereen vertellen? Oh ik bid je in Jezus Naam: eet met tollenaren en zondaren! Ga naar de zondige plaatsen om het Evangelie wat jou verlichtte en vrijmaakte te verkondigen! Ga en deel de liefde waarmee Jezus jou heeft liefgehad uit aan iedereen. Hoe kun je deze liefde en dit goede nieuws voor jezelf houden? Hoe kunnen we zo op onszelf gericht zijn terwijl de wereld om ons heen onnodig naar de hel gaat? Er is een weg en een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dat moeten we iedereen vertellen. Die weg, de Naam Jezus Christus moeten we aan iedereen bekend maken.

Ja wanneer je liefhebt als Jezus en de waarheid verkondigd zal de wereld je voor dwaas uitmaken. Je zult verdrukt en vervolgt worden. De wereld zal je uitlachen, je vrienden zullen je in de steek laten en je familie zal je niet begrijpen. Maar zou dat het niet waard zijn als er een ook maar een ziel van het helse vuur zou worden gered? Zou dat het niet waard zijn als God verheerlijkt wordt? Dat is wat Jezus zegt in Markus 8, vlak voordat Hij de weg naar het kruis gaat: “Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.”

Of denk je dat dit goede nieuws een leugen is? Heb je nog geen deel aan Christus? Denk je dat de genadige God liegt als Hij zegt: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid” (Johannes 11:25-26). Denk je dat Jezus liegt als Hij in Johannes 6:37 zegt: “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Oh geloof toch dat iedereen die de Vader aan Jezus geeft, tot Jezus zal komen. Maar ook dat zij die tot Jezus komen door de Vader aan Jezus zijn gegeven. En dat zij die naar Jezus gaan, degenen die God aan Jezus gegeven heeft beslist niet buiten geworpen worden. Bekeer je tot God, ga naar Jezus zodat je niet buiten geworpen zult! Geloof Gods genadige Evangelie en vertel het aan iedereen die je tegenkomt! Dan zul je eeuwig gelukkig zijn. God zal je genadig vullen met Zijn Geest en met zijn liefde zodat je Hem zult liefhebben boven alles en je naaste al jezelf. Gehoorzaam zijn bevel om Hem te geloven en deze wereld te winnen voor God door de liefde van Christus. Heb God lief boven alles want God heeft jou eerst liefgehad, Hij zond Zijn Zoon voor zondaren. Heb elkaar lief zodat de wereld Christus zal zien en proeven en God verheerlijkt wordt. 

Vragen

  1. Waarom verheerlijken echte goede werken niet de mens maar God?
  2. Wat kunnen wij doen om Gods liefde en waarheid aan de wereld te laten zien?
  3. Moeten we eerst een speciale roeping hebben om het Evangelie te mogen verspreiden?
  4. Lees Mattheüs 28:19-20. Geldt dit voor alle Christenen of alleen voor de eerste discipelen?