Wat is de verzegeling met de Heilige Geest en wat is de doop/vervulling met de Heilige Geest?

Wat is de verzegeling met de Heilige Geest en wat is de doop/vervulling met de Heilige Geest?


Hoewel we er vorige week over nagedacht hebben dat er geen bepaalde bevinding nagestreefd moet worden vóór we tot Jezus mogen komen om Zijn aangeboden genade en vergeving te ontvangen, zien we aan de andere kant, aan de hand van het Nieuwe Testament, dat het zeker merkbaar is wanneer we tot Jezus gekomen zijn en van Zijn levende water gedronken hebben.

Er is een geestelijke werkelijkheid die door onze materialistische visie vaak over het hoofd wordt gezien. Zo wordt ook de Heilige Geest vaak beaamd als een theorie, maar niet als een werkelijkheid die we in ons leven opmerken.

Toch zien we door het hele boek Handelingen dat het ontvangen van de Heilige Geest een bewuste bevindelijke ervaring is van bovennatuurlijke kracht: Kracht om heilig te leven en kracht om te getuigen.

Verzegeld met de Heilige Geest

De Heilige Geest waarmee we verzegeld worden wanneer we tot geloof komen is de verzekering op het eeuwige leven, het voorschot op de heerlijke erfenis die op ons wacht in de hemel. Hij is als de verlovingsring die erop wijst dat de trouwdag zal komen. De Heilige Geest is de verzekering dat we op een dag met Jezus het bruiloftsmaal zullen eten

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:13-14)

Nu mogen we genieten van de voorsmaak, straks van het feestmaal. Nu een druppel, straks de oceaan.

Deze verzegeling vond plaats toen we tot geloof kwamen en is geen logisch gevolgtrekking op de wetenschap dat we tot geloof gekomen zijn, maar een bevindelijke werkelijkheid die we op kunnen merken in ons leven.

Hoewel we de echtheid van ons geloof niet af mogen meten aan de mate van een bevindelijke werkelijkheid, worden we wel opgeroepen om te onderzoeken of we dit nieuwe geestelijke leven in ons opmerken (2 Korinthe 13:5).

Ik wil de twee belangrijkste manieren noemen waarop je het verzegelende en vervullende werk van de Heilige Geest in je leven kunt opmerken: Kracht om heilig te leven en kracht om te getuigen.

Kracht om heilig te leven

Wanneer de Heilige Geest in ons uitgestort is, maakt hij ons meer en meer bewust van onze zonde (Johannes 16:8) en wakkert Hij ons verlangen aan om heilig te leven (Ezechiël 36:26-27).

Zoals een tak rust in de stam waardoor het vocht van de wortels opgedronken word en er vruchten groeien, zo rusten we vertrouwend in Jezus waardoor de kracht van Zijn Geest in ons stroomt en ons doordrenkt waardoor de heerlijke vruchten van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in ons leven gaan groeien (Galaten 5:22).

Daarom verzekerd Paulus ons dat we niet meer naar het vlees hoeven leven, we hoeven niet meer te zondigen om voldoening te krijgen: “Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.” (Romeinen 8:12-14)

Door de kracht van de Heilige Geest stelt Jezus ons in staat om daadwerkelijk de zonden in ons leven te overwinnen en meer en meer in heiligheid te wandelen.

Heb je een hekel aan je zonde en ben je er gebroken over dat je God daarmee verdriet doet? Groeit er een verlangen in je om heilig te leven en Hem lief te hebben boven alles? Vertrouw je op Jezus voor kracht om heilig te leven? Zie je in je leven dat er, hoewel ze misschien nog klein zijn, heerlijke vruchten groeien die er eerst niet waren? Is er overwinning over zonde en een groeiende liefde voor je naaste?

Dan wordt je niet meer beheerst door je vlees, de zonde of door Satan, maar geleid door Gods eigen Geest, omdat je Zijn kind bent!

Kracht om te getuigen

Daarnaast zal ons hart overstromen van liefde en aanbidding voor God. Paulus merkte op dat de Heilige Geest uitgestort was op de heidenen “want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken.” (Handelingen 10:46). Deze aanbidding bewees dat de Heilige Geest uitgestort was.

Hoewel Gods Geest niet iedereen de gave van tongentaal geeft  — die we zeker verlangend mogen nastreven (1 Korinthe 12:11,31), zal Hij zeker onze tong losmaken om God groot te maken en van Zijn verlossingswerk te getuigen.

Dit is ook wat de Heere Jezus beloofde: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Als getuigen van Jezus hebben we het uiterste van de aarde nog niet bereikt, er zijn nog hele volken, maar ook mensen om ons heen, die nooit Jezus gehoord hebben, en daarom verwachten en verlangen we ook vandaag nog deze bovennatuurlijke kracht die ons in staat zal stellen om Zijn getuigen te zijn.

Merk je dat er in je hart liefde en aanbidding groeit voor God, voor Zijn liefde en genade voor jou en voor het werk van de Heere Jezus in jouw plaats? Zou je, hoewel je soms nog zo bang kunt zijn, aan iedereen willen vertellen wat Hij voor jou gedaan heeft en wat Hij ook voor hen wil doen?

Dan zie je iets wat je niet kon zien zoals je geboren was en heeft de Heilige Geest je bekend gemaakt wat voor dode zondaren verborgen is, dan is Zijn kracht in jou aan het werk!

Word voortdurend gevuld

Hoewel ik hoop dit vuur in je ontstoken is, kunnen we Hem uitblussen (1 Thessalonicenzen 5:19) en de Geest bedroeven (Efeze 4:30) door naar het vlees te wandelen, door onze aandacht van Jezus af te leiden en op de omstandigheden te zien of te zondigen. Daarom roept Paulus ons op om niet naar ons vlees te luisteren, haar daden te doden en voortdurend vervuld te worden met de Geest (Efeze 5:18), om zoals die tak in de stam te blijven rusten in Jezus om voortdurend doordrenkt te zijn met Zijn levenskracht.

En zo zien we hoe degenen die al eerder de machtige uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag ervaren hadden, bevreesd baden om een nieuwe vervulling van de Heilige Geest en bovennatuurlijke tekenen en wonderen om het Woord van God vrijmoedig te verkondigen:

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:29-31).

Kom en drink

Wanneer je dit werk van de Heilige Geest in je leven niet opmerkt en niet verzekerd bent van deze verzegeling, keer je dan af van je zonde, kom in geloof naar de Heere Jezus en neem het levende water om niet, Hij wil Zijn Geest geven die in je zal overstromen als levend water (Johannes 7:38-39).

En als je gedronken hebt, een groeiende afkeer krijgt van je zonde, meer en meer verlangd om heilig te leven, er liefde in je hart is en aanbidding voor God en het werk van de Heere Jezus en je daarvan wilt getuigen, wakker die gave dan aan (2 Timotheüs 1:6).

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!  En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17)

Hoewel we er vorige week over nagedacht hebben dat er geen bepaalde bevinding nagestreefd moet worden vóór we tot Jezus mogen komen om Zijn aangeboden genade en vergeving te ontvangen, zien we aan de andere kant, aan de hand van het Nieuwe Testament, dat het zeker merkbaar is wanneer we tot Jezus gekomen zijn en van Zijn levende water gedronken hebben.

Er is een geestelijke werkelijkheid die door onze materialistische visie vaak over het hoofd wordt gezien. Zo wordt ook de Heilige Geest vaak beaamd als een theorie, maar niet als een werkelijkheid die we in ons leven opmerken.

Toch zien we door het hele boek Handelingen dat het ontvangen van de Heilige Geest een bewuste bevindelijke ervaring is van bovennatuurlijke kracht: Kracht om heilig te leven en kracht om te getuigen.

Verzegeld met de Heilige Geest

De Heilige Geest waarmee we verzegeld worden wanneer we tot geloof komen is de verzekering op het eeuwige leven, het voorschot op de heerlijke erfenis die op ons wacht in de hemel. Hij is als de verlovingsring die erop wijst dat de trouwdag zal komen. De Heilige Geest is de verzekering dat we op een dag met Jezus het bruiloftsmaal zullen eten

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:13-14)

Nu mogen we genieten van de voorsmaak, straks van het feestmaal. Nu een druppel, straks de oceaan.

Deze verzegeling vond plaats toen we tot geloof kwamen en is geen logisch gevolgtrekking op de wetenschap dat we tot geloof gekomen zijn, maar een bevindelijke werkelijkheid die we op kunnen merken in ons leven.

Hoewel we de echtheid van ons geloof niet af mogen meten aan de mate van een bevindelijke werkelijkheid, worden we wel opgeroepen om te onderzoeken of we dit nieuwe geestelijke leven in ons opmerken (2 Korinthe 13:5).

Ik wil de twee belangrijkste manieren noemen waarop je het verzegelende en vervullende werk van de Heilige Geest in je leven kunt opmerken: Kracht om heilig te leven en kracht om te getuigen.

Kracht om heilig te leven

Wanneer de Heilige Geest in ons uitgestort is, maakt hij ons meer en meer bewust van onze zonde (Johannes 16:8) en wakkert Hij ons verlangen aan om heilig te leven (Ezechiël 36:26-27).

Zoals een tak rust in de stam waardoor het vocht van de wortels opgedronken word en er vruchten groeien, zo rusten we vertrouwend in Jezus waardoor de kracht van Zijn Geest in ons stroomt en ons doordrenkt waardoor de heerlijke vruchten van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in ons leven gaan groeien (Galaten 5:22).

Daarom verzekerd Paulus ons dat we niet meer naar het vlees hoeven leven, we hoeven niet meer te zondigen om voldoening te krijgen: “Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.” (Romeinen 8:12-14)

Door de kracht van de Heilige Geest stelt Jezus ons in staat om daadwerkelijk de zonden in ons leven te overwinnen en meer en meer in heiligheid te wandelen.

Heb je een hekel aan je zonde en ben je er gebroken over dat je God daarmee verdriet doet? Groeit er een verlangen in je om heilig te leven en Hem lief te hebben boven alles? Vertrouw je op Jezus voor kracht om heilig te leven? Zie je in je leven dat er, hoewel ze misschien nog klein zijn, heerlijke vruchten groeien die er eerst niet waren? Is er overwinning over zonde en een groeiende liefde voor je naaste?

Dan wordt je niet meer beheerst door je vlees, de zonde of door Satan, maar geleid door Gods eigen Geest, omdat je Zijn kind bent!

Kracht om te getuigen

Daarnaast zal ons hart overstromen van liefde en aanbidding voor God. Paulus merkte op dat de Heilige Geest uitgestort was op de heidenen “want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken.” (Handelingen 10:46). Deze aanbidding bewees dat de Heilige Geest uitgestort was.

Hoewel Gods Geest niet iedereen de gave van tongentaal geeft  — die we zeker verlangend mogen nastreven (1 Korinthe 12:11,31), zal Hij zeker onze tong losmaken om God groot te maken en van Zijn verlossingswerk te getuigen.

Dit is ook wat de Heere Jezus beloofde: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Als getuigen van Jezus hebben we het uiterste van de aarde nog niet bereikt, er zijn nog hele volken, maar ook mensen om ons heen, die nooit Jezus gehoord hebben, en daarom verwachten en verlangen we ook vandaag nog deze bovennatuurlijke kracht die ons in staat zal stellen om Zijn getuigen te zijn.

Merk je dat er in je hart liefde en aanbidding groeit voor God, voor Zijn liefde en genade voor jou en voor het werk van de Heere Jezus in jouw plaats? Zou je, hoewel je soms nog zo bang kunt zijn, aan iedereen willen vertellen wat Hij voor jou gedaan heeft en wat Hij ook voor hen wil doen?

Dan zie je iets wat je niet kon zien zoals je geboren was en heeft de Heilige Geest je bekend gemaakt wat voor dode zondaren verborgen is, dan is Zijn kracht in jou aan het werk!

Word voortdurend gevuld

Hoewel ik hoop dit vuur in je ontstoken is, kunnen we Hem uitblussen (1 Thessalonicenzen 5:19) en de Geest bedroeven (Efeze 4:30) door naar het vlees te wandelen, door onze aandacht van Jezus af te leiden en op de omstandigheden te zien of te zondigen. Daarom roept Paulus ons op om niet naar ons vlees te luisteren, haar daden te doden en voortdurend vervuld te worden met de Geest (Efeze 5:18), om zoals die tak in de stam te blijven rusten in Jezus om voortdurend doordrenkt te zijn met Zijn levenskracht.

En zo zien we hoe degenen die al eerder de machtige uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag ervaren hadden, bevreesd baden om een nieuwe vervulling van de Heilige Geest en bovennatuurlijke tekenen en wonderen om het Woord van God vrijmoedig te verkondigen:

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:29-31).

Kom en drink

Wanneer je dit werk van de Heilige Geest in je leven niet opmerkt en niet verzekerd bent van deze verzegeling, keer je dan af van je zonde, kom in geloof naar de Heere Jezus en neem het levende water om niet, Hij wil Zijn Geest geven die in je zal overstromen als levend water (Johannes 7:38-39).

En als je gedronken hebt, een groeiende afkeer krijgt van je zonde, meer en meer verlangd om heilig te leven, er liefde in je hart is en aanbidding voor God en het werk van de Heere Jezus en je daarvan wilt getuigen, wakker die gave dan aan (2 Timotheüs 1:6).

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!  En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →