Is scheiden altijd verkeerd? Natuurlijk moet je je best doen om getrouwd te.blijven. zelf is mijn huwelijk na 11 jaar nu een jaar geleden beëindigd. De laatste jaren liep erg moeizaam. 1 dochter is op 6 jarige leeftijd uit huis gegaan. En op het laatst kreeg ik eigenlijk te horen dat ik kon kiezen tussen mijn kinderen (heb er 3) of mijn ex. Voor mij was die keuze duidelijk ik zal altijd kiezen voor mijn kinderen. Ik heb nu ook volledige voogdij en mijn ex mag nog 1 uur per 2 weken onder begeleiding de kids zien. De situatie was dusdanig dat ik niet zie dat er ooit weer echt herstel komt van mijn huwelijk. Tegelijk hoop ik niet de komende 50 jaar ‘single’ te blijven.

Is scheiden altijd verkeerd? Natuurlijk moet je je best doen om getrouwd te.blijven. zelf is mijn huwelijk na 11 jaar nu een jaar geleden beëindigd. De laatste jaren liep erg moeizaam. 1 dochter is op 6 jarige leeftijd uit huis gegaan. En op het laatst kreeg ik eigenlijk te horen dat ik kon kiezen tussen mijn kinderen (heb er 3) of mijn ex. Voor mij was die keuze duidelijk ik zal altijd kiezen voor mijn kinderen. Ik heb nu ook volledige voogdij en mijn ex mag nog 1 uur per 2 weken onder begeleiding de kids zien. De situatie was dusdanig dat ik niet zie dat er ooit weer echt herstel komt van mijn huwelijk. Tegelijk hoop ik niet de komende 50 jaar ‘single’ te blijven.


Het doet zo’n pijn om te lezen hoe gebroken Gods heerlijke schepping is en hoe dit jouw leven en het leven van velen die dit lezen heeft aangetast.

Ik geloof dat deze gebrokenheid in huwelijken en gezinnen één van de grootste oorzaken is van de duisternis in deze wereld. In een huwelijk en een gezin wordt de basis gelegd voor de manier waarop we leven in onze bredere omgeving. Ook geloof ik dat deze gebrokenheid één van de grootste oorzaken van de geestelijke gebrokenheid waarover we eerder nagedacht hebben.

Een schaduw van de werkelijkheid

In het gezin wordt ons beeld gevormd van God en Zijn liefde voor ons in Jezus. Wat wij in een huwelijk en gezin zien van liefde en trouw zullen we ongetwijfeld projecteren op Gods vaderliefde voor ons en Jezus’ opofferende liefde voor Zijn bruid.

Zoals wij gemaakt Zijn om Gods karakter te weerspiegelen in deze wereld, zo is het huwelijk ingesteld om Zijn relatie met ons te weerspiegelen (Efeze 5). Zo is ook het gezin een schaduw van Zijn gezin waar wij door het geloof deel van uit mogen maken met Jezus als onze oudste broeder.

Deze geestelijke werkelijkheden zijn meer reëel dan dat wat we hier op aarde zien omdat het aardse tijdelijk is en het geestelijke eeuwig. Hoe ons beeld dus door het aardse gevormd wordt van het geestelijke is daarom van eeuwige betekenis en urgentie. Het is het daarom waard om ons leven voor te geven.

Bescherming van deze schaduw

Daarom wil Jezus het huwelijk en het gezin beschermen. Daarom haat (Maleachi 2:16) Hij het wanneer degenen die Hij verenigd heeft, en één vlees gemaakt heeft, van elkaar gescheiden worden. Niet allereerst omdat het in deze wereld zo’n duisternis, verdriet en pijn brengt, maar omdat dit het beeld aantast van Zijn trouw en liefde voor ons als Zijn bruid. Die gebrokenheid heeft grote invloed op de manier waarop wij God zien, vertrouwen en weergeven.

De eenheid die gevormd is in een huwelijk mag door niets anders gebroken worden dan de dood. Enkel de dood mag scheiding brengen tussen twee die één vlees geworden zijn. Paulus zegt in Romeinen 7:2-3: “Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.”

Wat God samengevoegd heeft mag alleen door Hem gescheiden worden, een mens mag dat niet scheiden (Mattheüs 19:6). Wanneer een mens deze vereniging tussen een man en een vrouw scheidt, is dat zonde, het gaat in tegen Gods goede wil.

Het verbreken van het huwelijksverbond, die de schaduw is van Gods verbondsliefde voor ons in Christus, tast ons beeld van die liefde aan waardoor Hij onteert wordt en ons leven zo in duisternis terechtkomt waar de ene zonde de andere opvolgt als Gods genade dit niet doorbreekt, waar de breuk enkel dieper wordt als Gods genezing ons niet herstelt.

O, hebben we dan niet veel meer van Jezus’ Geest, Zijn gezindheid en Zijn gedachten nodig? Laten we daarom vragen aan de trouwe God die Zijn Geest nog eerder aan ons geeft dan een vader zijn zoon een brood geeft als die daarom vraagt. We hebben Hem hierin nodig en Hij wil ons helpen. Laten we Hem smeken om de bescherming en het behoudt van huwelijken en gezinnen. Om herstel en genezing waar de scheuren al onherstelbaar lijken te zijn.

Laten we bidden om genade zodat het beeld van Zijn trouw en liefde voor ons weer meer en meer zichtbaar wordt.

Wanneer het toch gebeurt

Jezus pleit nooit voor een scheiding van dat wat God samengevoegd heeft. Wel wijst hij erop dat er gevallen zijn waarin de scheiding niet tot verdere zonde van overspel zal leiden. Echter haat Hij het hoe dan ook, want Hij verlangd dat wat verenigd is samen blijft.

De enige ruimte die de Heere Jezus geeft om met iemand anders te trouwen is wanneer degene met wie je verenigd bent gestorven is of wanneer diegene de vereniging verbroken heeft door zich te verenigen met iemand anders (hoererij).

Wanneer iemand anders jou verstoten heeft terwijl er sprake was van hoererij door de ander en wanneer je alles geprobeerd hebt voor verzoening, wanneer je alles hebt gedaan om de ander te vergeven, dan ben je vrij. Vrij om te hertrouwen zonder dat dit overspel en dus zonde is omdat door de hoererij van de ander de vereniging verbroken is.

Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. (Mattheüs 5:31-32)

Voor Jezus’ volgelingen verwerpt Hij de ruimte voor scheiding die de Farizeeën gegeven hebben en Hij maakt zijn discipelen duidelijk dat voor God deze gescheiden mensen nog steeds bij elkaar horen als er geen sprake was van hoererij, daarom is het hertrouwen in deze context overspel, omdat daardoor pas het één vlees gescheiden wordt. Ze zijn voor God nog steeds één vlees wanneer er geen hoererij heeft plaatsgevonden. Daarom vindt er overspel plaats wanneer iemand buitenom hoererij verstoten wordt en met iemand anders trouwt.

Wanneer je één vlees wordt met iemand blijft dat tot één van beiden deze vereniging verbreekt en één vlees wordt met een ander wat overspel genoemd wordt. Daarom is er sprake van overspel wanneer je trouwt met iemand die verlaten is buitenom hoererij, zonder dat die vereniging al verbroken was.

Met hoererij worden in de Bijbel alle soorten seks bedoelt die buitenom de veiligheid van het huwelijksverbond plaatsvinden. Wanneer er een huwelijksverbond is wordt dit verbond dus verbroken door alle andere soorten seks buitenom dit verbond.

Wanneer je dus met iemand anders trouwt zonder dat het huwelijksverbond van degene die je verlaat of trouwt door hoererij verbroken is door de ander, pleeg je overspel, veroorzaak je de breuk in het één vlees.

Wat als er sprake is van geweld?

Deze gebroken wereld kent veel duistere machten die vooral ook  het huwelijk op het oog hebben. Daarom kan een huwelijk onveilig worden wat wel het meest verwrongen beeld geeft van Gods trouwe vaderliefde voor Zijn kinderen en Jezus’ opofferende liefde voor Zijn bruid.

Hoewel Jezus’ zich niet terugtrok voor Zijn vijandige bruid die Hem aan het kruis doodde, geeft Jezus ruimte voor hertrouw voor hen die gescheiden zijn uit veiligheid. Dit heeft te maken met het huwelijk in de Heere en de manier waarop we niet meer gebonden zijn (in de zin van 1 Korinthe 7:12-17 en Romeinen 7:2-3) wanneer een ongelovige niet meer met ons wil leven, waar geweld een non-verbale uitdrukking van is.

Dit hopen we in een volgend artikel verder uit te werken.

De hoge weg

Nogmaals, hoewel Jezus enige ruimte geeft, haat Hij scheiding in elk geval. Daarom roept Hij ons op om ons te verzoenen of alleen te blijven. Dit is de weg van het kruis die veel van onszelf kost, maar wel de weg waarin Zijn liefde zichtbaar wordt en we deel mogen krijgen aan het lijden van de Heere Jezus.

Dit is de beste weg. De hoge weg, zoals Isobel Kuhn het noemt, met stijle paadjes en gevaarlijke ravijnen maar met heerlijke uitzichtpunten op Gods oneindig trouwe liefde en genade. Deze weg is veel beter dan de lage weg in de mist van dit aardse waarin we zo weinig zien van Gods grote genezende en herstellende kracht.

Jezus’ voorbeeld

Als discipelen van de Heere Jezus, die zich onder Zijn zeggenschap hebben gesteld, willen doen wat Hij van ons vraagt en Hem willen verheerlijken in alles wat we doen. We zoeken er niet naar hoe we hier op aarde het makkelijkste kunnen leven, maar hoe we ons leven kunnen geven om Jezus’ liefde door te geven, in ons huwelijk, ons gezin en in deze wereld.

Daarom is een huwelijk en zeker verzoening praktisch onmogelijk voor hen die niets kennen van Jezus liefde voor hen, voor hen die niet opnieuw geboren zijn. Alleen met onze ogen gericht op Jezus zullen we onszelf in moeilijke situaties uit liefde op kunnen offeren voor de ander waardoor Jezus’ trouwe verbondsliefde voor ons zichtbaar wordt.

Genade voor verbondsbrekers

Maar hoe we Gods heerlijke scheppingswerk hier op aarde ook besmeurd en gebroken hebben, Zijn geestelijke realiteit van genade blijft onveranderd. Zijn genadetroon is door niets en niemand hier op aarde omver te halen.

Daarom roep ik je op — wanneer je hier op aarde je doel gemist hebt en een verkeerd beeld gegeven hebt geestelijke werkelijkheid, van Gods liefde en trouw voor jou — om te belijden dat je niet geleefd hebt zoals het hoorde en goed was en te vragen om vergeving. Hij blijft trouw en rechtvaardig om je zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Dan roept Hij je op om al het oude achter je te laten en Hem vanaf nu te volgen op Zijn heerlijke weg van opofferende liefde die naar het leven leidt.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17)

Door geloof, niet omdat we goed geleefd hebben, worden we één vlees met Christus, verenigd met Hem en in die geestelijke werkelijkheid kan zelfs de dood ons niet van Zijn grote liefde scheiden.

Blijf dicht bij Hem die in Zijn liefde tot je kwam, en trouw blijft ondanks je ontrouw, terwijl Hij je reinigt om straks heilig en smetteloos voor Zich te stellen als een reine bruid, zonder smet of rimpel.

Het doet zo’n pijn om te lezen hoe gebroken Gods heerlijke schepping is en hoe dit jouw leven en het leven van velen die dit lezen heeft aangetast.

Ik geloof dat deze gebrokenheid in huwelijken en gezinnen één van de grootste oorzaken is van de duisternis in deze wereld. In een huwelijk en een gezin wordt de basis gelegd voor de manier waarop we leven in onze bredere omgeving. Ook geloof ik dat deze gebrokenheid één van de grootste oorzaken van de geestelijke gebrokenheid waarover we eerder nagedacht hebben.

Een schaduw van de werkelijkheid

In het gezin wordt ons beeld gevormd van God en Zijn liefde voor ons in Jezus. Wat wij in een huwelijk en gezin zien van liefde en trouw zullen we ongetwijfeld projecteren op Gods vaderliefde voor ons en Jezus’ opofferende liefde voor Zijn bruid.

Zoals wij gemaakt Zijn om Gods karakter te weerspiegelen in deze wereld, zo is het huwelijk ingesteld om Zijn relatie met ons te weerspiegelen (Efeze 5). Zo is ook het gezin een schaduw van Zijn gezin waar wij door het geloof deel van uit mogen maken met Jezus als onze oudste broeder.

Deze geestelijke werkelijkheden zijn meer reëel dan dat wat we hier op aarde zien omdat het aardse tijdelijk is en het geestelijke eeuwig. Hoe ons beeld dus door het aardse gevormd wordt van het geestelijke is daarom van eeuwige betekenis en urgentie. Het is het daarom waard om ons leven voor te geven.

Bescherming van deze schaduw

Daarom wil Jezus het huwelijk en het gezin beschermen. Daarom haat (Maleachi 2:16) Hij het wanneer degenen die Hij verenigd heeft, en één vlees gemaakt heeft, van elkaar gescheiden worden. Niet allereerst omdat het in deze wereld zo’n duisternis, verdriet en pijn brengt, maar omdat dit het beeld aantast van Zijn trouw en liefde voor ons als Zijn bruid. Die gebrokenheid heeft grote invloed op de manier waarop wij God zien, vertrouwen en weergeven.

De eenheid die gevormd is in een huwelijk mag door niets anders gebroken worden dan de dood. Enkel de dood mag scheiding brengen tussen twee die één vlees geworden zijn. Paulus zegt in Romeinen 7:2-3: “Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.”

Wat God samengevoegd heeft mag alleen door Hem gescheiden worden, een mens mag dat niet scheiden (Mattheüs 19:6). Wanneer een mens deze vereniging tussen een man en een vrouw scheidt, is dat zonde, het gaat in tegen Gods goede wil.

Het verbreken van het huwelijksverbond, die de schaduw is van Gods verbondsliefde voor ons in Christus, tast ons beeld van die liefde aan waardoor Hij onteert wordt en ons leven zo in duisternis terechtkomt waar de ene zonde de andere opvolgt als Gods genade dit niet doorbreekt, waar de breuk enkel dieper wordt als Gods genezing ons niet herstelt.

O, hebben we dan niet veel meer van Jezus’ Geest, Zijn gezindheid en Zijn gedachten nodig? Laten we daarom vragen aan de trouwe God die Zijn Geest nog eerder aan ons geeft dan een vader zijn zoon een brood geeft als die daarom vraagt. We hebben Hem hierin nodig en Hij wil ons helpen. Laten we Hem smeken om de bescherming en het behoudt van huwelijken en gezinnen. Om herstel en genezing waar de scheuren al onherstelbaar lijken te zijn.

Laten we bidden om genade zodat het beeld van Zijn trouw en liefde voor ons weer meer en meer zichtbaar wordt.

Wanneer het toch gebeurt

Jezus pleit nooit voor een scheiding van dat wat God samengevoegd heeft. Wel wijst hij erop dat er gevallen zijn waarin de scheiding niet tot verdere zonde van overspel zal leiden. Echter haat Hij het hoe dan ook, want Hij verlangd dat wat verenigd is samen blijft.

De enige ruimte die de Heere Jezus geeft om met iemand anders te trouwen is wanneer degene met wie je verenigd bent gestorven is of wanneer diegene de vereniging verbroken heeft door zich te verenigen met iemand anders (hoererij).

Wanneer iemand anders jou verstoten heeft terwijl er sprake was van hoererij door de ander en wanneer je alles geprobeerd hebt voor verzoening, wanneer je alles hebt gedaan om de ander te vergeven, dan ben je vrij. Vrij om te hertrouwen zonder dat dit overspel en dus zonde is omdat door de hoererij van de ander de vereniging verbroken is.

Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. (Mattheüs 5:31-32)

Voor Jezus’ volgelingen verwerpt Hij de ruimte voor scheiding die de Farizeeën gegeven hebben en Hij maakt zijn discipelen duidelijk dat voor God deze gescheiden mensen nog steeds bij elkaar horen als er geen sprake was van hoererij, daarom is het hertrouwen in deze context overspel, omdat daardoor pas het één vlees gescheiden wordt. Ze zijn voor God nog steeds één vlees wanneer er geen hoererij heeft plaatsgevonden. Daarom vindt er overspel plaats wanneer iemand buitenom hoererij verstoten wordt en met iemand anders trouwt.

Wanneer je één vlees wordt met iemand blijft dat tot één van beiden deze vereniging verbreekt en één vlees wordt met een ander wat overspel genoemd wordt. Daarom is er sprake van overspel wanneer je trouwt met iemand die verlaten is buitenom hoererij, zonder dat die vereniging al verbroken was.

Met hoererij worden in de Bijbel alle soorten seks bedoelt die buitenom de veiligheid van het huwelijksverbond plaatsvinden. Wanneer er een huwelijksverbond is wordt dit verbond dus verbroken door alle andere soorten seks buitenom dit verbond.

Wanneer je dus met iemand anders trouwt zonder dat het huwelijksverbond van degene die je verlaat of trouwt door hoererij verbroken is door de ander, pleeg je overspel, veroorzaak je de breuk in het één vlees.

Wat als er sprake is van geweld?

Deze gebroken wereld kent veel duistere machten die vooral ook  het huwelijk op het oog hebben. Daarom kan een huwelijk onveilig worden wat wel het meest verwrongen beeld geeft van Gods trouwe vaderliefde voor Zijn kinderen en Jezus’ opofferende liefde voor Zijn bruid.

Hoewel Jezus’ zich niet terugtrok voor Zijn vijandige bruid die Hem aan het kruis doodde, geeft Jezus ruimte voor hertrouw voor hen die gescheiden zijn uit veiligheid. Dit heeft te maken met het huwelijk in de Heere en de manier waarop we niet meer gebonden zijn (in de zin van 1 Korinthe 7:12-17 en Romeinen 7:2-3) wanneer een ongelovige niet meer met ons wil leven, waar geweld een non-verbale uitdrukking van is.

Dit hopen we in een volgend artikel verder uit te werken.

De hoge weg

Nogmaals, hoewel Jezus enige ruimte geeft, haat Hij scheiding in elk geval. Daarom roept Hij ons op om ons te verzoenen of alleen te blijven. Dit is de weg van het kruis die veel van onszelf kost, maar wel de weg waarin Zijn liefde zichtbaar wordt en we deel mogen krijgen aan het lijden van de Heere Jezus.

Dit is de beste weg. De hoge weg, zoals Isobel Kuhn het noemt, met stijle paadjes en gevaarlijke ravijnen maar met heerlijke uitzichtpunten op Gods oneindig trouwe liefde en genade. Deze weg is veel beter dan de lage weg in de mist van dit aardse waarin we zo weinig zien van Gods grote genezende en herstellende kracht.

Jezus’ voorbeeld

Als discipelen van de Heere Jezus, die zich onder Zijn zeggenschap hebben gesteld, willen doen wat Hij van ons vraagt en Hem willen verheerlijken in alles wat we doen. We zoeken er niet naar hoe we hier op aarde het makkelijkste kunnen leven, maar hoe we ons leven kunnen geven om Jezus’ liefde door te geven, in ons huwelijk, ons gezin en in deze wereld.

Daarom is een huwelijk en zeker verzoening praktisch onmogelijk voor hen die niets kennen van Jezus liefde voor hen, voor hen die niet opnieuw geboren zijn. Alleen met onze ogen gericht op Jezus zullen we onszelf in moeilijke situaties uit liefde op kunnen offeren voor de ander waardoor Jezus’ trouwe verbondsliefde voor ons zichtbaar wordt.

Genade voor verbondsbrekers

Maar hoe we Gods heerlijke scheppingswerk hier op aarde ook besmeurd en gebroken hebben, Zijn geestelijke realiteit van genade blijft onveranderd. Zijn genadetroon is door niets en niemand hier op aarde omver te halen.

Daarom roep ik je op — wanneer je hier op aarde je doel gemist hebt en een verkeerd beeld gegeven hebt geestelijke werkelijkheid, van Gods liefde en trouw voor jou — om te belijden dat je niet geleefd hebt zoals het hoorde en goed was en te vragen om vergeving. Hij blijft trouw en rechtvaardig om je zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Dan roept Hij je op om al het oude achter je te laten en Hem vanaf nu te volgen op Zijn heerlijke weg van opofferende liefde die naar het leven leidt.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17)

Door geloof, niet omdat we goed geleefd hebben, worden we één vlees met Christus, verenigd met Hem en in die geestelijke werkelijkheid kan zelfs de dood ons niet van Zijn grote liefde scheiden.

Blijf dicht bij Hem die in Zijn liefde tot je kwam, en trouw blijft ondanks je ontrouw, terwijl Hij je reinigt om straks heilig en smetteloos voor Zich te stellen als een reine bruid, zonder smet of rimpel.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →