Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. (Lukas 24:5-6)

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. (Lukas 24:5-6)


Zij die de opgestane Jezus met hun eigen ogen zagen en Hem aanraakten met hun eigen handen, waren de rest van hun leven vol van de opstanding. Overal waar ze kwamen spraken ze erover. Terwijl jij misschien bang bent voor de dood of jezelf afvraagt of er leven is na de dood, twijfelden Jezus’ volgelingen daar geen moment meer aan.

Ze werden niet vervolgd, gemarteld en gedood om wat ze zeiden over Zijn dood, maar om wat er na Zijn dood gebeurde. Het eerste boek wat de geschiedenis van deze eerste volgelingen beschrijft, laat zien dat ze vol waren van Jezus’ opstanding en laat zien wat het betekent om deze opgestane Jezus te volgen. 

Er waren weinig mensen die zich afvroegen of Jezus echt gestorven was, maar genoeg die niet wilden geloven dat Hij drie dagen later opgestaan was. Ze twijfelden niet zo zeer aan het kruis, maar vooral door het lege graf. Het grootste struikelblok voor hen was in feite een grote steen die weggerold was waardoor iedereen kon zien dat het graf leeg was.

Nee, Jezus is niet dood. Toen Hij opstond uit het graf, tegen alle leugens en plannen van Satan in, garandeerde Hij je de grootste zegen ter wereld. Tweeduizend jaar later verkondigt de opstanding nog steeds Gods onvermoeibare toewijding om iedere overwinning voor jou te behalen. 

Lees verder hoe Jezus’  zeven overwinningen jouw leven kunnen veranderen.

De eerste overwinning: Jezus heeft de dood voor je overwonnen

Satan had een plan gemaakt, met Judas, Pilatus en de Joodse leiders om de Vorst van het leven te doden, maar God wekte Hem op (Handelingen 3:15), “door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden” (Handelingen 2:24). En wanneer je in Hem gelooft kan de dood ook jou niet houden: “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.” (Johannes 11:25)

Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat Hij de dood had overwonnen. Tot Zijn opstanding leek de dood elk sprankje leven en hoop van generatie op generatie op te slokken. “Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23), en “er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” (Romeinen 3:10) Hoe kunnen zondaren dan aan de dood ontsnappen?

Eeuwen daarvoor had God eeuwig leven beloofd, maar de opstanding onthulde dat dit zeker was voor Zijn gekozen, verloste en geadopteerde zonen en dochters. Hoewel velen vóór Hem geloofden en stierven, was Jezus de eerstgeborene uit de dood (Kolossenzen 1:18). En als er een eerste is, zullen er meer volgen! 

De tweede overwinning: Jezus heeft alles wat God belooft heeft, mogelijk gemaakt

Jezus stond op om te bewijzen dat de beloften en waarschuwingen uit het Oude Testament werkelijk van God waren. Gods beloften waren altijd de enige reddingsboei van hoop voor hen die onder het hoogste doodsvonnis leefden. Maar de opstanding zorgde ervoor dat deze beloften vervuld konden worden op een vollere en diepere manier.

Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was… Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. (Handelingen 10:39-43)

Deze beloften lijken te mooi om waar te zijn — tot we zien dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Wat onmogelijk was bij mensen werd plotseling wonderlijk mogelijk bij God.

De derde overwinning: Jezus zal elke zonde door jou of tegen jou oordelen

Toen Paulus in Athene was, verkondigde Hij: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17:30-31)

Jezus stond op om te bewijzen dat Hij op een dag alle zonden zou oordelen. Elke zonde die wij begaan hebben en elke zonde die tegen ons begaan is, stelt God de vraag: Zal er gerechtigheid gedaan worden? Zullen we allemaal worden weggevaagd en in de hel geworpen worden? Toen God Jezus uit de dood opwekte, maakte Hij het duidelijk dat elke zonde gestraft zou worden — aan het kruis droeg Jezus de straf voor ieder die zich bekeert en in het komende oordeel zal ieder die door leeft in zonde zijn eigen straf moeten dragen.

Wanneer je je afkeert van je zonde en vertrouwt op Jezus, zul je leven met Hem en is er voor jou geen veroordeling (Romeinen 8:1), en geen enkele zonde die tegen jou is begaan zal door de vingers gezien worden of vergeten worden door God.

De vierde overwinning: Jezus zal alles herstellen wat verkeerd en gebroken is 

Petrus nodigt zijn Joodse broeders tot Jezus en zegt: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.” (Handelingen 3:19-21)

Jezus stond op om te bewijzen dat Hij uiteindelijk terug zou keren om alle dingen te herstellen. Het afgelopen jaar is een bewijs dat deze wereld gebroken is en steeds verder breekt. Maar Pasen is een verklaring dat onze hoop zo levend is als Jezus. De wereld zal verlost worden van de zonde, inclusief alle oorzaken en gevolgen van de zonde. Gods wijsheid heeft besloten dat het vandaag nog niet de dag is voor dit volkomen herstel. Maar vandaag staan we stil bij het lege graf en zien we uit naar die dag waarop dit uiteindelijke herstel werkelijkheid zal zijn.

De vijfde overwinning: De slavernij van zonde is zwaar, maar Jezus maakt vrij

Petrus genas een man die vanaf zijn geboorte verlamd was. Hij nodigde hem na al die jaren op te staan en te lopen, in de genezende naam van Jezus. De priesters kwamen en arresteerden Petrus en Johannes “geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.” (Handelingen 4:2)

Terwijl Petrus terechtstond, verkondigde hij vrijmoedig:

“Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de redding is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij gered moeten worden.” (Handelingen 4:10-12)

Jezus stond op om te bewijzen dat Hij werkelijk van zonden kan redden. Je verdient geen redding en je kunt dit nooit bereiken in je eigen kracht of met vastberadenheid. Als Jezus niet was opgestaan zou je hoop daar met Hem in het graf liggen. Maar Hij is niet dood, Hij leeft en daarom hebben we hoop!

De zonde veroordeelt ons tot eeuwig oordeel en oneindige marteling (Mattheüs 13:41–42; Openbaring 14:11). De zonde maakt ons genadeloos slaaf van de dood, dat wil zeggen, je kunt niet anders dan zondigen (Romeinen 6:16–20; Efeze 2:1). Maar Jezus stond op om onze schuld kwijt te schelden, door die aan het kruis te nagelen (Kolossenzen 2:14) en ons vrij te maken van de slavernij van de zonde.

Paulus verkondigt over de opstanding: “Immers, David is ontslapen en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien; maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.” (Handelingen 13:36-39)

Voor onze vergeving en bevrijding is Jezus gestorven, begraven en op gestaan, om ons vrij te maken (Galaten 5:1).

De zesde overwinning: Jezus wil mensen van over de hele wereld redden

Jezus was de beloofde Messias voor Israël, maar Hij stierf en stond niet alleen op voor etnisch Israël. Weer verkondigt Paulus: “Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.” (Handelingen 26:22-23)

Jezus stond op om te bewijzen dat God overal ter wereld mensen heeft uitgekozen — niet alleen in Israël, maar ook in Europa, Azië, Afrika en Amerika. Zijn bloed was voldoende om mensen uit elke stam, taal en natie vrij te kopen (Openbaring 5:9). Zijn dood verzoent ons niet alleen met God, maar ook met elkaar over alle grenzen heen. Zijn opstanding is krachtig genoeg om mensen overal op aarde hoop te bieden.

De zevende overwinning: Geen kwaad kan Jezus plan voor jou verstoren

De dood van Jezus leek de grootste nederlaag voor Gods kinderen. In plaats van de troon te bestijgen en Zijn vijanden te verslaan, werd de beloofde Koning vernederd en gekruisigd. Maar op het moment dat het erop leek dat het kwaad overwonnen had, gebruikte God al dit kwaad om de grootste overwinning te behalen.

Petrus zegt tegen zijn Joodse broeders: “Deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.” (Handelingen 2:23-24)

Jezus stond op om te bewijzen dat God sterker is dan het grootste kwaad ter wereld (Handelingen 2:23). In de grootste daad van opstand en onrecht, keerde God de hele geschiedenis met liefde om, om Zijn kinderen te redden en te zegenen. En door Zijn Zoon met Pasen op te wekken, beloofde God dat Hij alles mee zou laten werken ten goede, ook de meest moeilijke en pijnlijke dingen in je leven, voor al Zijn zonen en dochters.

Deel in Jezus’ overwinning

Veel van hen die van deze overwinningen hoorden, vroegen zich af wat ze moesten doen om deze heerlijke beloften te ontvangen. Luister goed naar Petrus’ woorden als je ook verlangt naar de vergeving van je zonden en de zegen van Jezus’ overwinningen: 

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!” (Handelingen 2:38-40).

Keer je af van je zonden, laat je zonden afwassen onder het aanroepen van de naam van de Heere, stervend en opstaand met Hem (Handelingen 22:16) en ontvang de Heilige Geest. Zijn Geest zal je van binnenuit helpen om Jezus te volgen en Hij zal ervoor zorgen dat je de overwinningen van Jezus ontvangt (Efeze 1:14).

Laat je redden uit deze gebroken wereld vol kwaad die veroordeeld zal worden en leef, met Jezus! 

“Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is” (2 Korinthe 5:15)

Zij die de opgestane Jezus met hun eigen ogen zagen en Hem aanraakten met hun eigen handen, waren de rest van hun leven vol van de opstanding. Overal waar ze kwamen spraken ze erover. Terwijl jij misschien bang bent voor de dood of jezelf afvraagt of er leven is na de dood, twijfelden Jezus’ volgelingen daar geen moment meer aan.

Ze werden niet vervolgd, gemarteld en gedood om wat ze zeiden over Zijn dood, maar om wat er na Zijn dood gebeurde. Het eerste boek wat de geschiedenis van deze eerste volgelingen beschrijft, laat zien dat ze vol waren van Jezus’ opstanding en laat zien wat het betekent om deze opgestane Jezus te volgen. 

Er waren weinig mensen die zich afvroegen of Jezus echt gestorven was, maar genoeg die niet wilden geloven dat Hij drie dagen later opgestaan was. Ze twijfelden niet zo zeer aan het kruis, maar vooral door het lege graf. Het grootste struikelblok voor hen was in feite een grote steen die weggerold was waardoor iedereen kon zien dat het graf leeg was.

Nee, Jezus is niet dood. Toen Hij opstond uit het graf, tegen alle leugens en plannen van Satan in, garandeerde Hij je de grootste zegen ter wereld. Tweeduizend jaar later verkondigt de opstanding nog steeds Gods onvermoeibare toewijding om iedere overwinning voor jou te behalen. 

Lees verder hoe Jezus’  zeven overwinningen jouw leven kunnen veranderen.

De eerste overwinning: Jezus heeft de dood voor je overwonnen

Satan had een plan gemaakt, met Judas, Pilatus en de Joodse leiders om de Vorst van het leven te doden, maar God wekte Hem op (Handelingen 3:15), “door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden” (Handelingen 2:24). En wanneer je in Hem gelooft kan de dood ook jou niet houden: “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.” (Johannes 11:25)

Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat Hij de dood had overwonnen. Tot Zijn opstanding leek de dood elk sprankje leven en hoop van generatie op generatie op te slokken. “Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23), en “er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” (Romeinen 3:10) Hoe kunnen zondaren dan aan de dood ontsnappen?

Eeuwen daarvoor had God eeuwig leven beloofd, maar de opstanding onthulde dat dit zeker was voor Zijn gekozen, verloste en geadopteerde zonen en dochters. Hoewel velen vóór Hem geloofden en stierven, was Jezus de eerstgeborene uit de dood (Kolossenzen 1:18). En als er een eerste is, zullen er meer volgen! 

De tweede overwinning: Jezus heeft alles wat God belooft heeft, mogelijk gemaakt

Jezus stond op om te bewijzen dat de beloften en waarschuwingen uit het Oude Testament werkelijk van God waren. Gods beloften waren altijd de enige reddingsboei van hoop voor hen die onder het hoogste doodsvonnis leefden. Maar de opstanding zorgde ervoor dat deze beloften vervuld konden worden op een vollere en diepere manier.

Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was… Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. (Handelingen 10:39-43)

Deze beloften lijken te mooi om waar te zijn — tot we zien dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Wat onmogelijk was bij mensen werd plotseling wonderlijk mogelijk bij God.

De derde overwinning: Jezus zal elke zonde door jou of tegen jou oordelen

Toen Paulus in Athene was, verkondigde Hij: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17:30-31)

Jezus stond op om te bewijzen dat Hij op een dag alle zonden zou oordelen. Elke zonde die wij begaan hebben en elke zonde die tegen ons begaan is, stelt God de vraag: Zal er gerechtigheid gedaan worden? Zullen we allemaal worden weggevaagd en in de hel geworpen worden? Toen God Jezus uit de dood opwekte, maakte Hij het duidelijk dat elke zonde gestraft zou worden — aan het kruis droeg Jezus de straf voor ieder die zich bekeert en in het komende oordeel zal ieder die door leeft in zonde zijn eigen straf moeten dragen.

Wanneer je je afkeert van je zonde en vertrouwt op Jezus, zul je leven met Hem en is er voor jou geen veroordeling (Romeinen 8:1), en geen enkele zonde die tegen jou is begaan zal door de vingers gezien worden of vergeten worden door God.

De vierde overwinning: Jezus zal alles herstellen wat verkeerd en gebroken is 

Petrus nodigt zijn Joodse broeders tot Jezus en zegt: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.” (Handelingen 3:19-21)

Jezus stond op om te bewijzen dat Hij uiteindelijk terug zou keren om alle dingen te herstellen. Het afgelopen jaar is een bewijs dat deze wereld gebroken is en steeds verder breekt. Maar Pasen is een verklaring dat onze hoop zo levend is als Jezus. De wereld zal verlost worden van de zonde, inclusief alle oorzaken en gevolgen van de zonde. Gods wijsheid heeft besloten dat het vandaag nog niet de dag is voor dit volkomen herstel. Maar vandaag staan we stil bij het lege graf en zien we uit naar die dag waarop dit uiteindelijke herstel werkelijkheid zal zijn.

De vijfde overwinning: De slavernij van zonde is zwaar, maar Jezus maakt vrij

Petrus genas een man die vanaf zijn geboorte verlamd was. Hij nodigde hem na al die jaren op te staan en te lopen, in de genezende naam van Jezus. De priesters kwamen en arresteerden Petrus en Johannes “geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.” (Handelingen 4:2)

Terwijl Petrus terechtstond, verkondigde hij vrijmoedig:

“Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de redding is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij gered moeten worden.” (Handelingen 4:10-12)

Jezus stond op om te bewijzen dat Hij werkelijk van zonden kan redden. Je verdient geen redding en je kunt dit nooit bereiken in je eigen kracht of met vastberadenheid. Als Jezus niet was opgestaan zou je hoop daar met Hem in het graf liggen. Maar Hij is niet dood, Hij leeft en daarom hebben we hoop!

De zonde veroordeelt ons tot eeuwig oordeel en oneindige marteling (Mattheüs 13:41–42; Openbaring 14:11). De zonde maakt ons genadeloos slaaf van de dood, dat wil zeggen, je kunt niet anders dan zondigen (Romeinen 6:16–20; Efeze 2:1). Maar Jezus stond op om onze schuld kwijt te schelden, door die aan het kruis te nagelen (Kolossenzen 2:14) en ons vrij te maken van de slavernij van de zonde.

Paulus verkondigt over de opstanding: “Immers, David is ontslapen en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien; maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.” (Handelingen 13:36-39)

Voor onze vergeving en bevrijding is Jezus gestorven, begraven en op gestaan, om ons vrij te maken (Galaten 5:1).

De zesde overwinning: Jezus wil mensen van over de hele wereld redden

Jezus was de beloofde Messias voor Israël, maar Hij stierf en stond niet alleen op voor etnisch Israël. Weer verkondigt Paulus: “Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.” (Handelingen 26:22-23)

Jezus stond op om te bewijzen dat God overal ter wereld mensen heeft uitgekozen — niet alleen in Israël, maar ook in Europa, Azië, Afrika en Amerika. Zijn bloed was voldoende om mensen uit elke stam, taal en natie vrij te kopen (Openbaring 5:9). Zijn dood verzoent ons niet alleen met God, maar ook met elkaar over alle grenzen heen. Zijn opstanding is krachtig genoeg om mensen overal op aarde hoop te bieden.

De zevende overwinning: Geen kwaad kan Jezus plan voor jou verstoren

De dood van Jezus leek de grootste nederlaag voor Gods kinderen. In plaats van de troon te bestijgen en Zijn vijanden te verslaan, werd de beloofde Koning vernederd en gekruisigd. Maar op het moment dat het erop leek dat het kwaad overwonnen had, gebruikte God al dit kwaad om de grootste overwinning te behalen.

Petrus zegt tegen zijn Joodse broeders: “Deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.” (Handelingen 2:23-24)

Jezus stond op om te bewijzen dat God sterker is dan het grootste kwaad ter wereld (Handelingen 2:23). In de grootste daad van opstand en onrecht, keerde God de hele geschiedenis met liefde om, om Zijn kinderen te redden en te zegenen. En door Zijn Zoon met Pasen op te wekken, beloofde God dat Hij alles mee zou laten werken ten goede, ook de meest moeilijke en pijnlijke dingen in je leven, voor al Zijn zonen en dochters.

Deel in Jezus’ overwinning

Veel van hen die van deze overwinningen hoorden, vroegen zich af wat ze moesten doen om deze heerlijke beloften te ontvangen. Luister goed naar Petrus’ woorden als je ook verlangt naar de vergeving van je zonden en de zegen van Jezus’ overwinningen: 

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!” (Handelingen 2:38-40).

Keer je af van je zonden, laat je zonden afwassen onder het aanroepen van de naam van de Heere, stervend en opstaand met Hem (Handelingen 22:16) en ontvang de Heilige Geest. Zijn Geest zal je van binnenuit helpen om Jezus te volgen en Hij zal ervoor zorgen dat je de overwinningen van Jezus ontvangt (Efeze 1:14).

Laat je redden uit deze gebroken wereld vol kwaad die veroordeeld zal worden en leef, met Jezus! 

“Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is” (2 Korinthe 5:15)