“Stil!” De stem van de Stuurman klonk kalm maar met kracht door het ruim. “Het is nu niet de tijd om je druk te maken over wat Ik doe, dat zal Ik later uitleggen.” Even daarvoor was de bemanning van het schip onrustig geworden, ze hadden gehoord dat ze naar de Stuurman moesten luisteren, en dat wilden ze ook, maar anderen riepen nu dat ze voorzichtig moesten zijn en moesten afwachten omdat ze de Stuurman anders misschien voor de voeten zouden lopen.

Zo was de bemanning weer bang in het ruim gekropen, want ze wisten niet of deze gedachten nu van de zeerovers kwamen, of dat dit echt de opdracht van de Stuurman was. Toen de Stuurman dit hoorde kwam Hij naar beneden om de bemanning toe te spreken. En nadat ze wat gekalmeerd waren, of in ieder geval stil genoeg om te luisteren, vervolgde Hij:

“Het is nu niet belangrijk hoe Ik hier gekomen ben, hoe Ik de motoren heb herstelt en hoe het komt dat de lampen op het dek weer branden. Als jullie nu Mijn stem horen, luister dan naar Mij. Doe wat Ik zeg, vertrouw Mij op Mijn woord, dan zullen jullie veilig in de haven komen en uiteindelijk zal alles duidelijk worden!”

Ja, de Stuurman had veel werk te doen, de hele bemanning had samen nooit kunnen doen wat Hij had gedaan, en hoe meer de bemanning dit alles overgaf aan Hem, hoe meer ze begonnen te zien dat juist het werk van de Stuurman er voor zorgde dat zij konden doen wat Hij hen opdroeg en zo groeide ook de bewondering voor Hem!

De listen van Satan

Nadat jij deze afgelopen weken hoorde hoe groot Gods verlangen is dat je Zijn Woord aanneemt, erop vertrouwt en je afkeert van je zonden om de Heere Jezus te volgen, herkende je misschien de gedachten die deze week langs zijn gekomen. “Maar God moet het toch doen? Hoe zou ik Hem kunnen geloven, mij van mijn zonden kunnen afkeren en de Heere Jezus kunnen volgen, als Hij mij niet uitgekozen heeft, als Hij mij niet levend maakt, roept en trekt?”

Wat het antwoord op deze vraag ook is, het weerhoudt je er nu van om te doen wat God van je vraagt en niemand anders zal je tegenhouden om tot Christus te komen dan Zijn aartsvijand.

De tegenstander doet er alles aan om je bij de Heere Jezus weg te houden, maar niet vaak gebruikte hij zo Gods heerlijke waarheden om mensen bij Hem weg te houden als vandaag in onze kerken. Maar het is hem niet vreemd, al in het begin nam Hij Gods Woord om Eva te misleiden, “Is het echt zo dat God gezegd heeft…?” (Genesis 3:1) Zij viel voor zijn misleidende leugens, en wij met haar. Later kwam hij ook naar de Heere Jezus, en ook Hem probeerde Hij met Gods Woord te misleiden, “Het Woord zegt toch ook dat de engelen U zullen dragen, spring dan van de tempel!” (Mattheüs 4:6) Maar de Heere Jezus doorzag Zijn listen, Hij weerstond hem, ook met Gods Woord, en hij vluchtte weg.

Je merkt het in je eigen leven hoe de tegenstander Gods Woord gebruikt, het vervormd en je zo weghoudt van de Heere Jezus. Wat Gods Woord ook zegt, het mag er niet toe leiden dat je Zijn Woord anders uitlegt, verkondigd en navolgt dan de eerste volgelingen van de Heere Jezus.

Het verborgene zichtbaar

Ja, God is soeverein, Hij werkt machtig, Hij doet onvoorstelbare wonderen in het verborgene. Zonder Zijn voortdurende werk in het verborgene zou er niemand gered worden. Zonder Hem zouden we machteloos, krachteloos, hulpeloos en radeloos zijn! Dood, in onze overtredingen (Kolossenzen 2:13). We zijn volkomen van Hem afhankelijk zoals de bemanning op het schip. Zonder motoren en verlichting kunnen we peddelen wat we willen, maar eindigen we op de rotsen.

Er was eens een lamme man, hulpeloos zat hij langs de weg, en er was niets wat hij kon doen. Maar toen Petrus langskwam en hem in de naam van de Heere Jezus beval: “Sta op en loop!” stond hij onmiddellijk op. Ja, hij stond zelf op! Hij bleef niet naar zijn benen staren, tegenwerpend dat God dan toch een wonder moest doen. God moest een wonder doen, maar wat God in het verborgene moest doen werd zichtbaar toen hij gehoorzaamde wat hem opgedragen werd! Ja, deze lamme, hulpeloze man stond op, hij luisterde naar het bevel in de naam van Jezus en liep. Hij sprong in het rond en loofde God, en iedereen zag het! (Handelingen 3:3-9)

Hoe meer je afziet van jezelf en je zonden, vertrouwt op de Heere Jezus, Zijn betrouwbare Woord aanneemt en navolgt, hoe meer je zult zien dat het Zijn werk is waardoor jij dit kunt doen. Je zult lang wachten wanneer je wilt weten of God in je werkt voordat je tot Hem zult komen. Pas als je tot Hem gekomen bent weet je dat Hij in je werkt zoals de lamme man pas wist dat God hem genezen had toen hij rond sprong en God loofde!

Je kunt het weten!

Hoewel je Gods boek niet in kunt zien, niet weet waar de wind vandaan komt, zoals Johannes 3 zegt, kun je weten, zeker weten dat je uitgekozen, wedergeboren, geroepen en getrokken bent!

Misschien zag je het deze afgelopen weken in jouw leven. De Heere overtuigde je van de waarheid, je las de Bijbelteksten en zag hoe hopeloos je leven was zonder God en hoe heerlijk de verlossing is die Hij aanbiedt! De Heere bevrijdde je gebonden wil door Zijn grote genade waardoor je niets liever wilde dan het betrouwbare getuigenis van Zijn volgelingen aan te nemen, je keerde je af van je zonden en gaf je over aan de Heere Jezus om Hem te volgen in nieuwe gehoorzaamheid!

Je hart begon te branden, eerst een klein vuur, maar de liefde gloeit steeds warmer! Je verlangen wordt steeds sterker, ook al zijn de aanvallen van Satan soms groot. O besef dit, God is in je aan het werk. Die almachtige God die met Zijn handen de sterrenstelsels draagt, is bezig in jouw hart, diep verborgen in je binnenste. Hij geneest je gebroken wil, Hij spreekt dingen in je leven die er niet waren alsof ze er zijn (Romeinen 4:17)!

Verwonder je dan, aanbid God, verheerlijk Hem want Hij heeft je gekozen. Hij heeft je op die speciale liefdevolle manier gekend en getrokken zoals een bruidegom zijn bruid lokt, en nu gaat Hij er voor zorgen dat je komt in Zijn heerlijkheid (Romeinen 8:29-30).

Als je hart brand, als je gelooft en afkeert van je zonde tot Christus, weet ik zeker dat God je gekozen heeft. En ook jij kunt het zeker weten zoals ook Paulus het wist van de gelovigen in Thessaloniki:

“Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. 5 Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. 6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest.” (1 Thessalonicenzen 1:4-6)

Paulus had het boek des levens niet ingezien, hij was er niet bij voor de tijd begon om te horen wie God uitkoos, maar toch weet hij dat deze broeders uitgekozen zijn door God door wat zichtbaar wordt in hun leven. Ze hadden het Woord aangenomen met blijdschap en waren navolgers geworden van de Heere omdat Paulus het Evangelie met kracht, met de Heilige Geest en vol overtuiging verkondigd had.

Nogmaals verwonder je als je het Woord van de Heere Jezus wilt geloven, je af wilt keren van je zonde en de Heere Jezus wilt volgen, God is aan het werk in je! Het Evangelie is tot je gekomen met kracht en met de Heilige Geest. Laat deze wetenschap, dat de almachtige God in je bezig is, je vernederen en aansporen om meer en meer te vertrouwen op wat Hij zegt en te doen wat Hij van je vraagt!

“Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (Filippenzen 2:12-13)

Hij beschaamt niet

En als alles nog donker is, je eigenlijk niet wilt, luister dan naar Gods Woord wat Hij wil gebruiken om dingen die niet zijn te roepen alsof ze er zijn (Romeinen 4:17). Kom naar de Heere Jezus toe, Hij wacht op je, laat aan God over wat aan God is, laat de Heere Jezus doen wat Hij moet doen. Kom jij naar Hem toe, vertrouw Hem! Want die grote soevereine God, vraagt van jou dat je komt. Kom dan, kom nu. En Hij belooft: “Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” (Johannes 6:37)

Als je nu Zijn stem hoort, luister dan. Het is nu niet de tijd om erover na te denken wat Hij allemaal moet doen, laat dat over aan Hem. Doe jij wat Hij nu van jou vraagt! Ik smeek het je met Paulus en de Heere Jezus zelf: “Laat u met God verzoenen” (2 Korinthe 5:20).

O, ik zou willen dat ik je kon overtuigen en ik wil je met Paulus bewegen tot geloof, ik wil je dwingen om in te gaan! Echt, de Heere zal je niet uitwerpen als je tot Hem komt. Zal Hij je uitwerpen, veroordelen, als je ingaat op Zijn eigen uitnodiging? Zal God je weigeren en zo Zijn belofte breken? Is Hij een God die kan liegen, een onbetrouwbare God die je uitlacht als je doet wat Hij van je vraagt?

Nee!

“Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven.” (Jesaja 55:3)

Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
‘k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Kijk naar de Bijbel

1a. Welke twee dingen doet God, volgens Johannes 6:44-45, met degenen die Hij aan de Heere Jezus geeft?

1b. Hoe weet je, volgens Johannes 6:37b en 47, of God dit (wat je bij 1a hebt ingevuld) gedaan heeft?

2a. Wie geloofden er in Handelingen 13:48?

Zovelen als er ……………………………

2b. Lees de verzen 47-49. Waardoor geloofden zij?

3a. Wat deed de Heere, volgens Handelingen 16:14-15,  in het leven van Lydia?

3b. Hoe werd zichtbaar wat de Heere gedaan had?

4a. Welk wonder moest de Heere doen in het leven van de man in Handelingen 3:3-9.

4b. Waar legde Petrus de nadruk op in Zijn boodschap?

4c. Hoe reageerde de man, volgens vers 8-9, en wie kreeg vervolgens de eer?

5a. Lees Handelingen 11:5-18. Wat gaf God de heidenen volgens vers 18?

De ……………………….. die tot het leven leidt.

5b. Waardoor werkte de Heere dit (wat je bij 5a hebt ingevuld) volgens vers 14?

6a. Lees 1 Thessalonicenzen 1:4-6. Hoe wist Paulus, volgens  vers 5 dat God deze Thessalonicenzen uitgekozen had?

6b. Hoe kwam deze Geestelijke kracht tot uitdrukking, volgens vers 6?

7a. Wat is volgens Filippenzen 2:12-13 het werk van de Heere in een gelovige?

7b. Hoe kun je weten of de Heere dit gewerkt heeft?

Persoonlijke vragen

1. Zijn er Bijbelse waarheden die jou weerhouden om Gods bevel van geloof en bekering te gehoorzamen?

 

2. Welke verschillen of overeenkomsten zie je in de manier waarop de eerste discipelen het werk van God benadrukten in hun oproep tot geloof en bekering en de manier waarop dit vandaag, in jouw omgeving, benadrukt wordt?

3. Hoe zie jij Gods werk in je leven?

4. Als je wacht op Gods werk, wat verlang je daarvan dan te zien in je leven?

5. Hoe zie je, dat wat je van God verlangt te zien in je leven, terug in de Bijbel?

6. Wil je geloven en je afkeren van je zonde, en wat zegt dat volgens Filippenzen 2:12-13?

7. Hoe kun jij de Heere loven en prijzen voor dat wat in jouw tot uitdrukking komt?

Inhoudsopgave