In het licht van de vuurtorens heb je gezien dat je ver van de vaargeul bent afgedreven. Je bent in je zonde van God afgedwaald waardoor nu Gods toorn op je rust (Johannes 3:36). Maar ook heb je gehoord dat de Heere Jezus zondaren terug wil brengen tot God. Hij wilde zichzelf geven aan het kruis om daar Gods toorn voor zondaren te dragen. Hij werd tot zonde gemaakt zodat zondaren in Hem Zijn gerechtigheid kunnen ontvangen (2 Korinthe 5:21). Hij werd verbrijzeld om zondaren te vergeven en te herstellen.

We lazen in Handelingen 10:43, Romeinen 1:16 en Galaten 3:13 dat we deze heerlijke redding, vergeving door Christus’ bloed en herstel door Zijn Geest, kunnen ontvangen door het geloof.

En in de Bijbel zien we dat geloof de, door de Heilige Geest bewerkte, overtuiging is van de waarheid, van wat God in de Bijbel zegt en belooft en het vertrouwen op deze waarheid wat uitgedrukt wordt in een afkeer van de zonde en een liefdevolle overgave aan Christus om Hem, door de kracht van de Heilige Geest, in nieuwe gehoorzaamheid, te volgen naar beloofde heerlijkheid.

Een betrouwbaar Woord

Het geloof waartoe God ons oproept is niet een twijfelachtig geloven zoals we het woord tegenwoordig vaak gebruiken, een twijfelend “ik geloof het wel, maar ik weet niet zeker.” Geloven ís zeker weten.

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1)

“En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. 21 Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.” (Romeinen 4:20-21)

Tot dit geloof roept de Bijbel je op, omdat het waar is wat de Bijbel zegt. Wat er om je heen ook voor waarheid wordt uitgegeven, Gods Woord is betrouwbaar. Het bewijs daarvoor is geleverd toen de Heere Jezus nadat Hij verbrijzeld was als vervulling van de Schrift, opstond uit de dood, overwinnend en nu in staat om ook alle andere beloften te vervullen. De Bijbel getuigt van de waarheid en de Heere Jezus getuigt er zelf van dat wie Zijn getuigenis aanneemt, het Woord van God aanneemt. Hij sprak de woorden van de God die niet liegen kan (Titus 1:2).

“Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. 34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (Johannes 3:32-33)

Dit is een waarachtig getuigenis, dit is de waarheid waar je je vertrouwen op mag stellen. Als je de woorden van de Heere Jezus gelooft, als je Zijn getuigenis voor waar aanneemt heb je eeuwig leven. Maar als je Zijn oproep ongehoorzaam bent en Hem verwerpt zal Gods toorn op je blijven, dan zul je in duisternis op de zee blijven afdrijven tot je op de laatste dag zelf verbrijzeld wordt op de rotsen.

“Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 47 En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet,  want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” (Johannes 12:44-48)

Geloof je dat het waar is wat de Heere Jezus zegt? O erken dat het waar is wat de Heere Jezus zegt. Het is waar! Hij is gekomen op deze woeste zee, in deze zondige wereld, om je te redden! Hij kwam als het ontoegankelijke licht naar deze donkere aarde om het voor jouw licht te maken, voor een ieder die gelooft. Verwerp Hem en Zijn Woorden niet.

En, dit is zo’n wonder, de Heere wil het getuigenis van Zijn volgelingen gebruiken om je te overtuigen! Geloof komt door overtuiging.

“Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U… En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.” (Johannes 17:8-9,20)

En als Johannes ziet hoe de Heere Jezus moest lijden en aan het kruis verbrijzeld werd, getuigd hij om ook jou te overtuigen:

“En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.” (Johannes 19:35).

Jij, die dit nu leest, Johannes schreef dit opdat ook jij gelooft! Echt, de Heere wil Zijn getuigen gebruiken om jouw te overtuigen, de Heilige Geest gebruikt Zijn Woord: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17)

De volgelingen van de Heere Jezus konden er niet over zwijgen, ze schreven alles op “opdat ook jij gelooft.” Overal waar ze kwamen getuigden ze en door hun woord mag ook jij vertrouwen op de waarheid van Gods Woord (Johannes 17:20).

De Heere Jezus wíl je vergeving geven en herstel. “Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” (Handelingen 10:43)

De hele Bijbel getuigt

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament getuigen ervan dat jij met al je zonde, ongerechtigheid en schuld, mag ruilen met de Zoon van God die geen zonde gekend heeft. Je mag Hem je zonde geven, vertrouwend op Zijn Woord, omdat Hij het zegt en belooft.

Kijk ook maar terug naar de schaduwen van het Oude Testament waar dit al duidelijk werd. In het licht van de vuurtorens kon je er al een glimp van zien. Elk jaar, op de Grote Verzoendag, werd er naast de offers die gebracht werden tot reiniging, een bok genomen. De hogepriester legde zijn handen op de kop van die levende bok terwijl hij alle ongerechtigheden van het volk beleed. Zo werden alle zonden overgedragen op die bok. En nadat alle zonden beleden waren werd die bok weggestuurd in de woestijn. Alle ongerechtigheden werden weggedragen en het volk was vrij! (Leviticus 16:21-22)

Van deze schaduw is Christus de werkelijkheid!

“Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.” (Romeinen 3:25-26)

Christus is het middel tot verzoening, Christus is de Zondebok op wie je je zonden mag leggen. Hij zal ze wegdragen naar het kruis, buiten de stad, om daar de volle straf van God over jouw zonden te dragen. Christus is het middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed (vers 25) en door Christus’ verzoening is God rechtvaardig om je te rechtvaardigen (vers 26). Hij wilde voor jou tot zonde gemaakt worden om jou gerechtigheid te geven. Als jouw zonden in Christus gestraft zijn, dan is God rechtvaardig om je te vergeven.

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

Geef je zonden, belijdend en gelovend aan de Heere Jezus en vertrouw op dit ware en Bijbelse getuigenis!

Afkeer van zonde en overgave aan de Christus

Ons schip wat zo ver afgedreven is en zo gehavend is, wil de Heere Jezus herstellen. Hij wil ons door het geloof vergeven. Maar Hij wil ook de koers van ons schip veranderen. Vaker nog dan tot geloof roept de Bijbel op tot bekering. Terwijl Johannes vooral oproept tot geloof, lijkt de nadruk in andere Evangeliën en in het boek Handelingen te liggen op bekering. Maar, ze horen bij elkaar, zoals het licht en de warmte horen bij de zon. Overtuigd van de waarheid wordt dit geloof uitgedrukt in bekering.

Wanneer je dit heerlijke getuigenis van Gods reddende genade gelooft zal dat tot uitdrukking komen in bekering. Geloof blijft niet bij het erkennen van de waarheid maar het wordt zichtbaar in je leven. Dit is bekering: een afkeer van de zonde en een liefdevolle overgave aan Christus om Hem, door de kracht van de Heilige Geest, in nieuwe gehoorzaamheid, te volgen naar beloofde heerlijkheid. Deze bekering is een uitdrukking van de overtuiging van de waarheid van Gods getuigenis, van wat Hij over jou zegt en wat Hij voor zondaren als jou wilde doen.

O, de Heere verlangd er niet alleen naar dat je op Hem vertrouwt, nee, Hij wil je ook redden van de zonde zelf die Hem zo onteert. Daarvoor had de Heere Zijn Zoon gezonden:

God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. (Handelingen 3:26)

Even daarvoor had Petrus aangedrongen: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.” (Handelingen 3:19)

En deze boodschap was niet alleen voor het Joodse volk, ook de heidenen worden opgeroepen tot bekering. Paulus had dezelfde boodschap voor het de Joden in Damascus, in Jeruzalem, in heel het land van Judea en later aan de heidenen dat “zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.” (Handelingen 26:20)

Dit was de opdracht van de Heere Jezus zelf en daarvoor hadden ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen:

“En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” (Lukas 24:47-49)

Gods Woord dringt je

Wanneer je niet gelooft wat God in Zijn Woord zegt, zul je je ook niet bekeren, zul je geen afkeer hebben van je zonde en je niet overgeven aan Christus om Hem te volgen in nieuwe gehoorzaamheid. Want waarom zou je je bekeren, als je niet gelooft dat je schuldig bent en het oordeel wacht of wanneer je denkt dat God je daartoe niet oproept?

Als je daarom Gods opdracht om je te bekeren wilt gehoorzamen, kijk dan naar Gods Woord. Laat je overtuigen door Zijn betrouwbare Woord. Luister naar het Woord van God want het geloof is door het horen (Romeinen 10:17).

Lees hoe de Heere Jezus struikelt door de straat met een kruis op Zijn rug, hoe Hij in duisternis en eenzaamheid hing. Jouw zonden lieten Hem struikelen en zorgden ervoor dat Hij door God verlaten werd. Hoor hoe Hij uitriep: “Het is volbracht!” Jouw zonden droeg Hij daar om in jouw plaats te volbrengen wat jij nooit zou kunnen volbrengen en Hij stond op uit de dood, Hij leeft om jou Zijn Geest te kunnen geven die je zal herstellen en je terug zal brengen in de vaargeul van Gods gerechtigheid die naar de thuishaven leidt.

Als je dit gelooft, als je dit getuigenis aanneemt, keer je dan af van je zonde die jouw leven bitter maakt, Christus’ lijden zo zwaar maakte en Gods toorn opwekt. Zie je het als je de Bijbel leest? Het is voor jou geschreven, opdat jij het gelooft (Johannes 19:35), en je jezelf afkeert van je zonde en je overgeeft aan Jezus als de Christus (Handelingen 2:40-41).

Dit is waarvan Jezus’ eerste volgelingen de mensen op de Pinksterdag wilden overtuigen. Ze getuigden door de kracht van de Heilige Geest van Zijn leven, sterven en opstanding, van hun schuld, Gods oordeel, vergeving en de beloofde Heilige Geest.

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.” (Handelingen 2:37-41)

Deze mensen op de Pinksterdag hoorden het ware en betrouwbare getuigenis van Petrus, ze geloofden hem, ze lieten hun oude zondige leven achter, ze keerden zich er van af en gaven zich met vreugde over aan de Heere Jezus om Hem te volgen als discipelen, om te leren onderhouden wat God geboden heeft (Mattheüs 28:19). Ze legden door het geloof hun zonden op Christus als de Redder, zoals ze vroeger op de Grote Verzoendag geleerd hadden en gaven zich in de doop over aan de Christus, als de beloofde Koning om Hem nu in groeiende gehoorzaamheid te volgen.

Geloof Gods Woord en bekeer je

Ook jij hoort nu het getuigenis van Petrus, Johannes en van andere volgelingen van de Heere Jezus, je hoort steeds weer dat je zonden je van God afdrijven, dat je verloren zult gaan als je zo doorleeft maar ook dat Hij in Christus en door Zijn Woord, langszij komt en je wil vergeven en herstellen door Zijn Heilige geest.

Petrus riep de menigte niet op om naar huis te gaan en te bidden. Om af te wachten tot God iets zou doen. Hij wees ze niet op hun onmacht of de mate van schuldbesef. Nee, hij was niet bang om ze aan te sporen. Hij wilde ze overhalen, niet laten twijfelen. Petrus drong er op aan!

Ook jij mag het woord van Petrus en van Johannes, en van alle andere getuigen met vreugde aannemen, als waarheid, om je nu, bewust gemaakt door de waarheid, af te keren van je zonde en jezelf overgeven aan Jezus als de Christus. Leg je zonden, zoals de Israëlieten op dé Zondebok, belijd ze aan God en volg Hem in een nieuw leven wat Hij je door Zijn beloofde Geest wil geven. Ik zou je met Petrus nog met veel andere woorden, met nog veel meer Bijbelteksten willen aan sporen: Laat je behouden!

Komt, zondaars, komt met al uw leed;

Hebt gij dan niet gehoord;
Bij Jezus vindt g’ uw eeuw’ge rust;
Verlaat u op Zijn woord!Wilt gelooven, wilt gelooven!
Slechts op Hem vertrouwd!
Jezus redt u, Ja Hij redt nu,

Hij is uw behoud!

Uw Heiland gaf zijn dierbaar bloed,
Opdat gij leven zoudt;
Zijn kruis is zaligheid voor u,
Zijn sterven uw behoud.Ja, Jezus is de ware weg,

Die naar den hemel leidt,

Gelooft in Hem, toeft langer niet,
En smaakt zijn zaligheid.Komt, zondaars komt, en gaat met ons

Op reis naar ’t zalig oord,

Waar eng’len juub’len voor Gods troon,
En zingt daar eeuwig voort.

Kijk naar de Bijbel

1. Wat is geloven volgens Hebreeën 11:1?

De ……………. van de dingen die men hoopt en het ……………. van de zaken die men niet ziet.

2. Hoe wordt geloven in Romeinen 4:21 ook wel genoemd?

3a. Wie wordt er volgens Johannes 3:36 gelooft?

3b. Wat wordt er volgens Johannes 3:33-34 gelooft?

3c. Wat is volgens Johannes 3:36 het tegenovergestelde aan geloof?

4. Wie worden er volgens Johannes 12:44-48 veroordeelt?

Wie ……………. verwerpt en Zijn ……………. niet aanneemt (vers 48).

5a. Hoe reageerden de discipelen van de Heere Jezus, volgens Johannes 17:8 op Zijn woorden?

5b. Voor wie bid Hij, als de grote Hogepriester, nog meer in dat gedeelte?

Voor hen die …………….. (vers 20)

6. Waarom getuigde Johannes volgens Johannes 19:35?

7. Hoe werkt God het geloof volgens Romeinen 10:17?

Zo is dan het geloof uit het ……………. en het ……………. door het ……………..

8. Hoe liet God in de schaduwen van het Oude Testament zien hoe de zonden vergeven werden? (Leviticus 16:21-22)

9a. Hoe zien we hiervan de werkelijkheid in het Nieuwe Testament? (Romeinen 3:25-26)

9b. Hoe krijgen we volgens Romeinen 3:25-26 deel aan deze verzoening?

10. Waarom denk je dat de Bijbel vaker oproept tot bekering dan tot geloof?

11a. Welke zegen was volgens Handelingen 3:26 het doel van Jezus’ komst?

Dat Hij …………….. zou afbrengen van zijn ………………

11b. Wat zou dit te maken hebben met de zegen van Abraham voor alle geslachten op aarde in vers 25?

12. Wat geeft de Heere volgens Handelingen 3:19 op bekering?

a. Uitwissen van …………………

b. Tijden van …………………

13a. Wie worden er in Handelingen 26:20 opgeroepen tot bekering?

13b. Hoe wordt bekering volgens dit gedeelte zichtbaar?

14a. Wat is volgens Handelingen 2:38 de voorwaarde om vergeving van zonden en de Heilige Geest te ontvangen?

14b. Hoe werd er volgens vers 41 aan deze oproep gehoor gegeven?

Persoonlijke vragen

1. Ben jij overtuigd van wat de Heere zegt? Leg uit waarom wel of niet.

2. Welke slechte daden herken je in je leven waarvan je je af moet keren?

3. Lees 1 Johannes 1:9. Heb je je zonden beleden en geloof je dat God getrouw en rechtvaardig is om je zonden te vergeven?

4. Handelingen 3:25-26 noemt het afbrengen van slechte daden een zegen. Hoe zie jij het stoppen met je zonden?

5. De Heere roept niet alleen op tot afkeer van de zonde maar ook tot nieuwe gehoorzaamheid, verlang jij de Heere Jezus te volgen? Leg uit waarom wel of niet.

Hoofdstuk 2