Of het zeewater was, zweet of tranen, hij wist het niet. Het was zout en het stroomde langs zijn wangen, zoals de golven over het dek. Wat het ook was, in gedachten was hij in de haven, die heerlijke veilige plek waar hij snel aan zou komen. Daar was hij zeker van en daarom ging hij door, wat er om hem heen ook gebeurde.

In gedachten klonken nog de woorden van de Stuurman: “Wie naar Mij luistert en de Scheepsbouwer Die Mij gestuurd heeft gelooft, die zal veilig aankomen in de haven en niet op de rotsen verbrijzeld worden.” (Johannes 5:24) Het gaf hem vreugde en kracht! De Stuurman wist waar Hij het over had, Hij had verteld over de gevaren van de zee en verteld hoe Hij zelf de rotsen had gevoeld toen Hij daarop verbrijzeld werd om ook hun schip te kunnen bereiken. En Hij had laten zien dat Hij het schip weer veilig naar de haven kon leiden.

Daarom luisterde hij en deed hij alles wat de Stuurman hem opdroeg. Soms kwamen er zeerovers langszij die hem toeriepen, “Je houdt jezelf voor de gek, Hij houdt je voor de gek. Je zult alsnog op de rotsen eindigen!” Maar hij had de littekens van de Stuurman gezien, Zijn schip was verbrijzeld op de rotsen maar Hij was levend teruggekomen en Zijn schip was mooier dan voorheen en daarom riep hij hen toe “Ik onderga dit, maar ik schaam mij er niet voor, want ik weet Wie ik geloof en ik weet zeker dat Hij mij veilig naar de haven zal brengen!” (2 Timotheüs 1:12-13).

Ja, hij wist het zeker. Hij vertrouwde de Stuurman die het had beloofd en daarom vertrouwde hij erop dat alles wat Hij van hem vroeg goed zou zijn voor hem en hen veilig naar de haven zou leiden.

God is het verplicht

Misschien geloof je alles wat we tot nu toe in Gods Woord gezien hebben, misschien durf je niet te ontkennen dat het waar is. Maar nog minder durf je te geloven dat je het betrouwbare getuigenis van de Heere Jezus en Zijn discipelen echt aan mag nemen. Wat als je iets over het hoofd ziet of denkt dat je veilig bent, terwijl je in werkelijkheid nog op weg bent naar een hel die nooit meer eindigt.

Ik begrijp zo goed dat je voorzichtig wilt zijn met je ziel. Je moet ook voorzichtig zijn, je hebt maar één ziel en de eeuwigheid is zo lang! Maar hier is de tijd kort en als je wacht zul je straks zeker vergaan!

Want dit is wat de Heere Jezus verzekert: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” (Johannes 5:24)

Luister naar Hem! Hij is betrouwbaar. Hij heeft gedaan wat Hij beloofde, gehoorzaam tot in de dood, zodat dit nu werkelijkheid is: “zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” (2 Korinthe 1:20)

Je verdient de vloek, niet de zegeningen die God belooft heeft: “Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.” (Galaten 3:10)

God is jou niets verplicht. Het licht van de vuurtorens laat zien dat je al tot dichtbij de rotsen van Gods toorn bent afgedreven. Je leeft onder de vloek, onder naderend oordeel. Maar aan het kruis wilde Christus sterven. Aan het kruis wilde Hij vervloekt worden voor jou. Verbrijzeld op de rotsen van Gods toorn. Hij wilde al jouw straf opnemen, al jouw schuld en al jouw zonde. Zo heeft Christus alle beloften voor je gekocht. De Heere is het niet aan jou verplicht, maar aan Christus is Hij het verplicht te geven en zo vervolgt Paulus in Galaten 3 dat ieder die gelooft, gezegend wordt met Abraham. Geen vloek meer, maar zegen voor ieder die gelooft.

“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” (Galaten 3:13-14).

Zou God Zijn Woord niet houden als je gelovig tot Hem komt? Als je Zijn betrouwbare Woord aanneemt, zoals de eerste Christenen? O als je luistert naar Zijn Woorden, als je de Waarachtige aanneemt, als je tot Hem komt, zal Hij je niet uitwerpen. Hij liegt niet. Hij is niet ontrouw. Hij breekt Zijn Woord niet, Hij is het verplicht aan Zijn Zoon, Die alle beloften — waarvan de Heilige Geest de waarborg is — met Zijn bloed heeft bevestigd en verzekerd.

“Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. 34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (Johannes 3:32-36)

Met Gods Woord zul je je niet bedriegen. Mensenwoorden zijn niets waard. Als je straks voor Gods troon staat, heb je niets aan de woorden van mensen. Hij luistert niet als je de woorden van je dominee erbij haalt. Wijs Hem op Zijn eigen Woord. “Heere, U hebt het zelf gezegd dat wie de Zoon gelooft, eeuwig leven heeft.”

Hij zal je niet teleurstellen. David bevestigt dit: “Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.” (Psalm 25:3)

Nee, nooit zal Zijn Woord je beschamen,
Geloof Hem en alles komt goed.

Geloof en gehoorzaamheid

Misschien begint het je op te vallen. Geloof wordt uitgedrukt in bekering, in afkeer van de zonde en overgave aan Christus om Hem door de kracht van de Heilige Geest te volgen in nieuwe gehoorzaamheid. Kijk maar naar Psalm 25:3.

Het tegenovergestelde van geloven is niet ongeloof maar trouweloos handelen, ongehoorzaamheid, dat hebben we net ook gelezen in Johannes 3:36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (Johannes 3:36)

God bedriegt je niet, Zijn Woord is betrouwbaar en Hij zal je niet beschamen. Maar je kunt jezelf bedriegen, dat leren Zijn discipelen:

“Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.” (Jakobus 1:21-22)

Het Woord dat aangenomen is, groeit op als een plantje, het Woord verandert in daden. Zo wordt het Woord steeds weer in de aarde van je hart gezaaid. Je hoort of leest het Woord en je slaat er acht op, luistert naar wat het Woord zegt. Geloof groeit op als gehoorzaamheid. Jakobus zegt dat je jezelf bedriegt als je het Woord hoort, maar er niet naar leeft. Hij roept je op om daders te zijn van het Woord dat in je hart gezaaid wordt.

Luister naar Zijn Woord, neem Zijn betrouwbare getuigenis aan in geloof en keer je af van de zonde, geef je over aan Christus om Hem te volgen wat Hij ook van je vraagt. Hij leidt je naar de veilige haven!

De Heere Jezus Zelf zegt:

“Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:18-23)

Je kunt roepen en bidden, profeteren en wonderen doen, maar zolang je niet luistert naar wat de Heere Jezus van je vraagt, zal Hij zeggen: “Ik heb je nooit gekend.” Als je zegt dat Hij Heer is, als je zegt dat je Hem gelooft, laat dat dan zien in je verlangen om Hem ook te gehoorzamen. Als je Hem gelooft, verlang je te doen wat Hij van je vraagt, namelijk de wil van Zijn Vader.

Het is genade waardoor je gered wordt, alleen genade, door het geloof. Maar niet om in de zonde te blijven liggen. Hij wil je redden om goede werken te doen. Het reddende geloof wordt uitgedrukt in goede werken waarin we wandelen door Gods kracht.

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10)

Ja, zoals we eerder gezien hebben wil de Heere Jezus je niet alleen redden van de schuld van je zonde, maar Hij wil je ook reinigen van de zonde zelf. “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.” (Titus 2:14)

Je zult jezelf niet bedriegen als je overtuigingen van Christus, wat je van Hem gelooft, je dringen tot gehoorzaamheid aan Christus. En meer nog, Hij zal je niet beschamen.

Als je bidt en roept, maar niet doet wat Hij van je vraagt, ben je als een dwaas die Zijn huis op het zand bouwt. Als je naar de Heere Jezus toekomt, Hem vertrouwt op Zijn Woord en je overgeeft aan Hem om Hem te volgen, dan ben je wijs. Dan ben je als iemand die bouwt op een rots. Je kent die gelijkenis. Maar de wijsheid van de wijze zat niet in het diepe graven in zijn hart om zijn zondigheid te leren kennen, niet in zijn tranen en gebeden, zelfs niet in zijn geloof in Christus. Nee, “Wie Mijn woorden hoort én doet!” (Lukas 6:46-49). Geloof, uitgedrukt in gehoorzaamheid zal de eeuwigheid verduren, dat zal staande blijven in het laatste oordeel.

Blijf trouw tot de dood

Er is nog één gelijkenis, waardoor de Heere Jezus de vele hypocrieten in Zijn tijd op aarde terechtwijst, en aanspoort om Zijn Woord in acht te nemen, de gelijkenis van de zaaier waar ook Jakobus van geleerd had.

“Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. 5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. 8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. 9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.” (Mattheüs 13:1-9)

En dit is hoe de Heere Jezus Zelf deze gelijkenis uitlegt:

“Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. 20 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. 22  En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.” (Mattheüs 13:18-23)

Wil je jezelf bedriegen, vertrouw dan op de Heere Jezus en doe niet wat Hij zegt. Hoor het aan, neem het aan, met vreugde of met tranen, zo je wil, maar geef het op als het moeilijk wordt, als je uitgelachen wordt, als het te veel gaat kosten of als de wereld en de zorgen van dit leven belangrijker lijken dan gehoorzaamheid.

Het zal makkelijk zijn om met je mond vol te blijven houden dat je gelooft, om jezelf nog wat te troosten. Maar als je straks niet meer leeft naar wat je zegt te geloven, omdat je de mensen om je heen niet wilt teleurstellen, omdat je werk en gezin zoveel van je vraagt of omdat pornografie je leven verlamt, bedrieg je jezelf. Het zaad was niet vruchtbaar. Je werd geen dader van het Woord. Geloof groeide niet uit tot gehoorzaamheid. Het werd verstikt.

Als je niet op Hem vertrouwt ben je misleid, maar als je zegt dat je op Hem vertrouwt en niet doet wat Hij zegt, bedrieg je jezelf. Niet als je wat gevoel mist, bedrieg je jezelf, niet als je wat indrukken mist, maar als je Gods Woord hoort maar niet doet.

Laat alles om je heen los en leef alleen nog voor Hem, want al het andere zal je teleurstellen.

“En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” (Mattheüs 10:38-39)

Volg Hem vol vertrouwen

Vertrouw de Heere Jezus daarom op Zijn Woord, vertrouw erop dat wat Hij van je vraagt, goed is voor je en Hem zal verheerlijken. Volg Hem, Zijn voetspoor leidt naar huis, dan zul je je leven vinden.

“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” (Johannes 8:12)

Neem dit Woord aan, zoals de eerste Christenen. Ja, zij namen het Woord met vreugde aan!

“En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.” (Handelingen 2:40-41)

Wees niet bang, Christus en Zijn Woord met vreugde aannemen is geen bewijs van een geloof wat tijdelijk is, dat je jezelf bedriegt. Als je opgeeft, vroeg of laat, bedrieg je jezelf, houd daarom vol. Draag vrucht, gehoorzaam Zijn Woord, door de kracht van de Heilige Geest die liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing voorbrengt (Galaten 5:22).

“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft… Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10  Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.” (Johannes 15:4,9-11)

Blijf geloven, blijf gehoorzamen. Verwacht geen volmaakte gerechtigheid in dit leven, die wil de Heere je toerekenen als je door het geloof in Jezus rust, maar verlang te groeien, door de kracht van de Heilige Geest in gehoorzaamheid. Door het geloof ben je gerechtvaardigd, en wordt je geheiligd door die nieuwe kracht die je van binnenuit dringt. Die olie die je motoren laat draaien.

Wil je dat? Word je van binnenuit aangedreven? Verlang je niet alleen verlost te worden van je schuld, maar ook van de zonde zelf? Wil je die ene zonde uit je leven weg hebben? Zie je het als een vijand van Gods eer, als een saboteur van het eeuwige leven. Wil je die verslaan, heb je er hekel aan? Dat is echt geloof, geloof in wat Jezus zegt, gedaan heeft en is. Geloof wat uitgedrukt wordt in gehoorzaamheid aan wat de Heere Jezus van je vraagt.

Gerechtvaardigd door het geloof wil God je door de Heilige Geest heiligen, doen groeien in liefde voor God en liefde voor elkaar. Zijn liefde dringt je om Hem ook lief te hebben! Hij wil je leren om de toegerekende gerechtigheid uit te leven. Hij wil je leren dat het leven met Hem heerlijker is dan alles wat de zeerovers je wijsmaken over de wereld.

Laat die wereld achter, zoals de discipelen en leer Jezus te volgen. Je mag daarin groeien samen met anderen die de Heere Jezus al langer volgen. Dit was de opdracht aan Zijn eerste discipelen en zij hebben dit doorgegeven aan discipelen na hen tot het nu tot jou komt en nu mag ook jij dit gaan leren, door de kracht van de beloofde Heilige Geest:

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, (maak discipelen onder alle volken, zoals de grondtekst het zegt) hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Mattheüs 28:20)

Verlang je dit? Verlang je Christus te kennen en te volgen als Zijn discipel? Zou je het een zegen vinden om niet meer te zondigen? Verlang dan naar Zijn Woord, groei daardoor op.

“Verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, 4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een geestelijk huis, tot  een heilig priesterschap, om  geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt:  De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; 8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.” (1 Petrus 2:2-8)

Houd jezelf niet voor de gek, wees niet ongehoorzaam, maar kom gelovig naar Hem toe! Hij zal je niet beschamen, Hij houdt je niet voor de gek. Hij bedriegt je niet! Hij is te vertrouwen, Hij weet de weg en Hij heeft alles wat je nodig hebt om dichtbij Hem te blijven tot je veilig in de haven bent aangekomen. Daar wacht de heerlijkheid die Hij beloofd heeft.

Hij heeft Zichzelf verplicht dit aan jou te geven, omdat Christus dit met Zijn bloed bevestigd en verzekerd heeft en Hij zal je door de Heilige Geest dringen met opstandingskracht tot het einde toe.

“Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. 11 Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, 12 opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” (Hebreeën 6:10-12)

Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem!

Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

Loeit de levensorkaan,
komt er zorg op ons aan:
’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geween,
vrees en twijfel gaan heen,
als wij rustig vertrouwen in Hem.

Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid:
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,_
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’.

Blijf getrouw tot de dood,
zorg in voorspoed of nood,
dat toch nimmer het vuur in u doov’!
Wat Hij zegt, moet gedaan,
waar Hij zendt, moet gij gaan,
geen bezwaren; vertrouw en geloof.

O, hoe groot is ’t genot,
als men wandelt met God,
hier door ’t leven gaat, eerlijk oprecht,
als in droefheid of vreugd,
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op ’t altaar heeft gelegd.

Kijk naar de Bijbel

1a. Wat is, volgens Efeze 2:1, jouw toestand zoals je geboren bent?

1b. Hoe noemt Efeze 2:3 ons zoals we geboren zijn?

1c. Op welke manier wordt dit, volgens Efeze 2:3a zichtbaar in je leven?

2a. Wat is het bedenken van het vlees, volgens Romeinen 8:7?

2b. Wat betekent het, volgens Romeinen 8:8, om in het vlees te zijn?

2c. Waar eindigt het leven als je luistert naar je vlees, volgens Romeinen 8:6?

3. Hoe komt het, volgens 1 Korinthe 2:14, dat we, zoals we geboren zijn, de dingen van God niet aannemen?

4. Op welke manier schiep God, volgens Genesis 1:3-25, het universum?

5. Hoe ontstaat iets uit niets, volgens Psalm 33:9?
Híj …………… en het is er, Híj ………… en het staat er.

6. Wat bewees de Heere Jezus in Markus 4:39-41?

7. Wat geloofde de hoofdman in Mattheüs 5:5-13 over de Heere Jezus?

8. Op welke manier wekte de Heere Jezus, volgens Johannes 11:43-44, de gestorven Lazarus op?

9a. Wat gebeurt er, volgens Johannes 5:25, als je het Woord van de Heere Jezus hoort?

9b. Wat ontvang je, volgens Johannes 5:24, als je de Heere Jezus gelooft?

10. Hoe mag je volgens, Romeinen 10:9, gehoor geven aan het gepredikte Woord?

11. Hoe wordt een dode zondaar, volgens Kolossenzen 2:13-15, levend gemaakt?

Door ……………………………………………….

Persoonlijke vragen

1. Hoe zie je in jouw leven de neiging van je vlees tot zonde?

2. Verlang je ernaar om deze neigingen kwijt te raken en waarom?

3. Hoe lees/hoor jij Gods Woord, geloof je wat je leest/hoort?

4. Welke waarheden uit Gods Woord zorgden ervoor dat er iets in je leven veranderde?

5. Op welke manier verlang je Gods levendmakende kracht in je leven te zien?

Inhoudsopgave