Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:32)

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:32)


Het is allereerst goed om toe te geven dat dit een probleem is waarmee iedereen geconfronteerd wordt, wat de religieuze overtuiging ook is. Dit is niet alleen een Protestants probleem. Iedereen die denkt dat er binnen de Rooms-Katholieke kerk altijd een monolitische en uniforme interpretatie is, is niet goed geïnformeerd. En dit is niet alleen een probleem binnen de verschillende takken van het Christelijk geloof, het is een probleem op alle gebieden van het aardse bestaan. Met andere woorden, het is geen religieus probleem. Het is een menselijk probleem dat iedere studie en alle literatuur die we lezen infecteert. Niettemin is dit probleem vooral aanwezig binnen het Christendom omdat we beweren dat onze “literatuur”, de Bijbel, geïnspireerd, onfeilbaar, gezaghebbend en sluitend is.

Met dat in gedachten kunnen we een aantal redenen voor de verschillende interpretaties onderzoeken. Dit zijn zeker niet de enige redenen, maar het is goed om hier te beginnen.

1. Er is veel meer waarover we het eens zijn dan wat ons verdeelt. Vrijwel alle Protestanten (ja, natuurlijk zijn er altijd wat uitzonderingen), zijn het erover eens dat (1) de Bijbel Gods geopenbaarde Woord is, (2) God Drie-enig is (Vader, Zoon en Heilige Geest), (3) God de Schepper en Onderhoudende Heer is van de hele geschiedenis, (4) de mens gevallen is in zonde en zichzelf onmogelijk uit die situatie en haar eeuwige gevolgen kan halen, (5) God uit alle volken op de aarde Israël uitkoos om een baken van licht te zijn en de weg te bereiden voor de komende Messias (6) Jezus geboren is uit een maagd, de vleesgeworden tweede persoon van de Drie-eenheid, (7) Jezus zonder zonde leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, (8) Jezus stierf aan een kruis als plaatsvervangend offer voor zondaren om verzoening te doen voor onze overtredingen, (9) Jezus lichamelijk opstond uit de dood, (10) Jezus opgevaren is en nu zit aan de rechterhand van de Vader, (11) Jezus heerst over de hele geschiedenis, (12) redding gebaseerd is op het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus, (13) redding uit genade is, door het geloof in wat Christus voor ons volbracht heeft, (14) Jezus Christus persoonlijk en fysiek zal terugkeren om Zijn Koninkrijk te voltooien, (15) de hele mensheid voor God zal verschijnen om geoordeeld te worden, waarvan de uiteindelijke uitkomst hemel of hel is.

Hierover zijn vrijwel alle Christenen het eens. We zouden hier talloze andere overtuigingen en praktijken aan toe kunnen voegen waar we het allemaal over eens zijn, zoals: de Gemeente van Jezus Christus, de rol van het gebed, het belang van de doop en het Avondmaal, het werk van de Heilige Geest in de heiligmaking, enz. In vergelijking tot dat waar we het over eens zijn, zijn de verschillen maar klein onder Protestanten.

2. Een belangrijke reden waarom de meeste meningsverschillen bestaan, is omdat sommige Bijbelteksten gewoon moeilijk te interpreteren zijn. Dat is ook wat Petrus over de brieven van Paulus zei (2 Petrus 3:16). En ik durf te beweren dat God het zo bedoelt heeft. Hij heeft ons moeilijke teksten gegeven zodat we niet verwaand, arrogant en onafhankelijk worden in onze benadering van het begrijpen van de Bijbel. Hij heeft ons moeilijke teksten gegeven om ons te dwingen om te bidden om licht, om diep te graven in teksten en andere bronnen die ons begrip kunnen helpen en om ons tot complete afhankelijkheid van Hem en Zijn wijsheid te dwingen, in plaats van onze eigen wijsheid.

3. Wat eerst verschillende of tegenstrijdige interpretaties lijken van de Bijbelse tekst, blijken uit nader onderzoek vaak verschillende toepassingen te zijn of verschillende manieren om de praktische toepassing van een bepaalde teksten te begrijpen. Christenen kunnen bijvoorbeeld verschillend denken over de politieke partij waar ze op moeten stemmen. Ze kunnen erover verschillen of een Christen alcohol moet drinken, en zo ja, hoeveel dan. Maar dit zijn niet perse verschillen in de interpretatie van Bijbelteksten, eerder zijn dit verschillen in het toepassen van deze teksten op hedendaagse ethische keuzes.

Bijvoorbeeld, als iemands vader alcoholist was en zijn familie sloeg, dan kan diegene heel goed concluderen dat ieder weldenkend Christen geheelonthouding zal omhelzen ook al eist de Bijbel dat niet. Anderen die niet in zulke omstandigheden zijn opgegroeid, kunnen een andere conclusie trekken over het uitoefenen van Christelijke vrijheid hierin.

4. Alle Christenen worden veel meer beïnvloed door hun eigen persoonlijke tradities dan ze toe willen geven. De kerkelijke achtergrond van iemand, of iemands ouders Christen waren, de plaats en tijd van iemands geboorte en de bredere cultuur waarin iemand opgegroeid is, al deze dingen vormen onze overtuigingen verlangens en hoe we de Bijbel benaderen veel meer dan we vaak denken. En de verschillende interpretaties die daarop volgen zijn dus niet het probleem van de Bijbel maar van degene die de Bijbel benaderd met een andere soort bril.

5. Vaak zijn verschillen in interpretaties ook te wijten aan het feit dat mensen weten of vermoeden dat hun persoonlijke mening onjuist is maar ze willen het alternatief gewoon niet. Met andere woorden, ik heb mensen gekend die alverzoening omarmden omdat ze niet van het idee hielden dat mensen moesten lijden in een eeuwige hel. Anderen waren het niet eens met de traditionele visie op homoseksualiteit, niet omdat de tekst zo dubbelzinnig was, maar omdat ze geen andere manier zagen om hun familielid of vriend lief te hebben en te steunen die bekend had gemaakt dat hij zich aangetrokken voelde tot iemand van hetzelfde geslacht.

6. Dit maakt me verdrietig, maar ik vrees dat er mensen zijn die een verschillende interpretatie van Bijbelteksten hanteren omdat, wanneer ze werkelijk zouden omhelzen wat de ze geloven dat de Bijbel zegt, het gevaar lopen dat ze hun baan kwijtraken, hun ambt op moeten geven, de erkenning van familie verliezen, of een dergelijke uitkomst. Persoonlijke belangen en zelfbehoud kunnen ons op een vreemde manier beïnvloeden, vaak onbewust, in de manier waarop we de Bijbel lezen en interpreteren. En sommigen omhelzen niet alleen een interpretatie om een baan te houden, maar soms ook om er één te krijgen. Hun liefde voor een comfortabel leven is groter dan hun liefde voor de Bijbel.

7. Met nog meer verdriet moet ik toegeven dat er sommigen een andere interpretatie kiezen omdat ze hun eigen zonde willen rechtvaardigen. Wanneer ze toe zouden geven aan de standaard (en meest duidelijke) interpretatie zouden ze moeten erkennen dat hun gedrag zondig is en vraagt om bekering. Hun liefde voor hun zonde is groter dan hun verlangen om zich te onderwerpen aan de waarheid van Gods Woord.

8. Vaak werken ook persoonlijke vooroordelen mee. Vooroordelen kunnen verschillende vormen aannemen, maar in vrijwel elk geval zal het het de interpretatie van de tekst vervormen ten dienst van het specifieke vooroordeel.

9. Vaak zijn verschillende interpretaties te wijten aan het feit dat sommige mensen gewoon want minder geleerd zijn dan anderen. Sommigen kennen Grieks en Hebreeuws, terwijl anderen alleen hun Nederlandse Bijbel kunnen lezen. Sommigen zijn hoog opgeleid in de culturele achtergrond van de Bijbelste teksten, terwijl anderen hier maar weinig van weten. Ik beweer hier niet dat alleen hoogopgeleide professoren de Bijbel juist kunnen interpreteren. Soms is het juist de gemiddelde leek die het beter en met meer inzicht begrijpt dan anderen. Mijn punt is hier dat verschillende opleidingsniveaus bij kunnen dragen aan de verschillende interpretaties van de Bijbelse tekst.

10. Sommige mensen geloven niet dat de Bijbel geïnspireerd, onfeilbaar en altijd intern consequent is en daarom aarzelen ze niet om te concluderen dat de Bijbel bepaalde dingen gewoon verkeerd heeft. De verschillende interpretaties van de slachting van de Kanaänieten in het Oude Testament zijn daarvan een goed voorbeeld. Iemand vertelde mij onder vier ogen dat hij het niet eens was met mijn standpunt of vrouwen wel of niet de positie van ouderling of dominee mocht krijgen omdat hij ervan overtuigd was dat de Paulus het verkeerd had. Het maakte niet uit wat de tekst erover zei. In zijn gedachten was er geen goede reden waarom vrouwen niet konden dienen in die posities in de lokale gemeente en daarom kon hij niet toegeven dat Paulus iets anders leerde.

11. De invloed van ouders, broers en zussen en onderwijzers op wat we denken, waar we onze voorkeur aan geven, en waarom we een bepaalde tekst op een bepaalde manier lezen is enorm en vaak onbewust. Soms houden mensen vast aan bepaalde opvattingen over theologische kwesties omdat hun ouders dat geloofden, of omdat het als verraad zou voelen wanneer we onze geliefde en gerespecteerde Bijbelleraar de rug zouden toekeren. Niemand geeft graag toe dat degenen van wie ze het meest houden geen gelijk hadden.

12. Een eenvoudige maar niet zeldzame reden waarom er zoveel verschillende interpretaties zijn, is omdat sommige Christenen niet diep in de Schriften graven. Ze nemen genoegen met wat voor hen aan de oppervlakte duidelijk lijkt. Soms trekken ze interpretatieve conclusies omdat ze vrije overzetting lezen van de Bijbel, in plaats van een meer letterlijke vertaling. Met tijd, toewijding en uitgebreid onderzoek kunnen we een heel eind komen om interpretatieverschillen op te lossen.

13. Er is altijd de mogelijkheid dat cultuur een krachtige invloed uitoefent op de manier waarop we de Bijbel lezen. Mensen in het Midden-Oosten zien de dingen niet altijd zoals de mensen in Soedan. Christenen in Oost-Azië zullen de Bijbel anders interpreteren dan degenen die in het Westen zijn opgevoed en onderwezen.

En natuurlijk moeten we de nooit vergeten dat de culturele context van de Bijbel aanzienlijk anders was dan onze culturele context.

Met andere woorden, we brengen niet alleen unieke culturele omstandigheden mee in de manier waarop we de Bijbel lezen, ook de woorden van de Schrift weerspiegelen de culturele omstandigheden van haar vele schrijvers en dit kan voor moeilijkheden zorgen wanneer we erachter proberen te komen wat de schrijver bedoelde.

14. Er zijn altijd verschillende persoonlijkheden die de manier waarop we de Bijbel lezen beïnvloeden. Denk er bijvoorbeeld over na hoe iemand met een sterk vertrouwen op God en de waarheid van vergeving bepaalde teksten zal lezen in tegenstelling tot iemand met een uiterst gevoelig en teer geweten.

Wie nederig is zal teksten op een andere manier lezen en toepassen dan wie arrogant is. Talloze andere verschillen in persoonlijkheid kunnen krachtige invloed uitoefenen op wat we onszelf toestaan te zien in de Bijbel. Iemand die neigt tot wetticisme zal teksten anders lezen dan een vrijgevochten antinomiaan. Iemand die neigt naar isolatie en separatisme zal teksten anders lezen dan iemand die mensen graag ontvangt en erbij trekt.

En als wij dan onze verantwoording nemen die God ons gegeven heeft om de Bijbel te interpreteren, moeten we altijd op onze hoede zijn voor de subjectiviteit die alle interpretatie beïnvloedt. Het interpreteren van de Bijbel moeten we niet vergelijken met iemand die in een viskom kijkt, maar met een vis in zijn eigen viskom die naar een andere vis kijkt in zijn eigen viskom.

15. Onze persoonlijke ervaring in het verleden heeft grote invloed op de manier waarop we de Bijbel lezen. Iemand die opgegroeid is in een gemeente waar de tucht nooit over zonde werd uitgeoefend, zal teksten anders lezen dan iemand aan de andere kant die verwond is door buitensporige en hardhandige tucht die uitgeoefend wordt op een geliefde, familielid of vriend. Er zijn waarschijnlijk nog talloze manieren waarop persoonlijke ervaring, zowel binnen als buiten de gemeente, ons vermogen en bereidheid om de Bijbelse tekst objectief en eerlijk te lezen, beïnvloedt.

Als laatste wil ik nog zeggen dat schijnbare verschillen inderdaad alleen maar schijn zijn. Wanneer we meer onderzoek doen komen we er vaak achter dat dat wat eerst tegenstrijdig of verschillend leek, niet meer is dan aanvullend op elkaar en in harmonie met elkaar.

Ik beweer niet dat deze punten het probleem van zoveel verschillende interpretaties wegneemt, maar ik hoop dat het je mate van perspectief heeft gegeven op het probleem. In ieder geval omarm ik graag alle moeilijkheden die onze verschillen die we meebrengen tot het lichaam van Christus. Laten we op deze onontkoombare realiteit reageren door zowel beter te luisteren naar elkaar als naar wat de Bijbel nu eigenlijk zegt.

Het is allereerst goed om toe te geven dat dit een probleem is waarmee iedereen geconfronteerd wordt, wat de religieuze overtuiging ook is. Dit is niet alleen een Protestants probleem. Iedereen die denkt dat er binnen de Rooms-Katholieke kerk altijd een monolitische en uniforme interpretatie is, is niet goed geïnformeerd. En dit is niet alleen een probleem binnen de verschillende takken van het Christelijk geloof, het is een probleem op alle gebieden van het aardse bestaan. Met andere woorden, het is geen religieus probleem. Het is een menselijk probleem dat iedere studie en alle literatuur die we lezen infecteert. Niettemin is dit probleem vooral aanwezig binnen het Christendom omdat we beweren dat onze “literatuur”, de Bijbel, geïnspireerd, onfeilbaar, gezaghebbend en sluitend is.

Met dat in gedachten kunnen we een aantal redenen voor de verschillende interpretaties onderzoeken. Dit zijn zeker niet de enige redenen, maar het is goed om hier te beginnen.

1. Er is veel meer waarover we het eens zijn dan wat ons verdeelt. Vrijwel alle Protestanten (ja, natuurlijk zijn er altijd wat uitzonderingen), zijn het erover eens dat (1) de Bijbel Gods geopenbaarde Woord is, (2) God Drie-enig is (Vader, Zoon en Heilige Geest), (3) God de Schepper en Onderhoudende Heer is van de hele geschiedenis, (4) de mens gevallen is in zonde en zichzelf onmogelijk uit die situatie en haar eeuwige gevolgen kan halen, (5) God uit alle volken op de aarde Israël uitkoos om een baken van licht te zijn en de weg te bereiden voor de komende Messias (6) Jezus geboren is uit een maagd, de vleesgeworden tweede persoon van de Drie-eenheid, (7) Jezus zonder zonde leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, (8) Jezus stierf aan een kruis als plaatsvervangend offer voor zondaren om verzoening te doen voor onze overtredingen, (9) Jezus lichamelijk opstond uit de dood, (10) Jezus opgevaren is en nu zit aan de rechterhand van de Vader, (11) Jezus heerst over de hele geschiedenis, (12) redding gebaseerd is op het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus, (13) redding uit genade is, door het geloof in wat Christus voor ons volbracht heeft, (14) Jezus Christus persoonlijk en fysiek zal terugkeren om Zijn Koninkrijk te voltooien, (15) de hele mensheid voor God zal verschijnen om geoordeeld te worden, waarvan de uiteindelijke uitkomst hemel of hel is.

Hierover zijn vrijwel alle Christenen het eens. We zouden hier talloze andere overtuigingen en praktijken aan toe kunnen voegen waar we het allemaal over eens zijn, zoals: de Gemeente van Jezus Christus, de rol van het gebed, het belang van de doop en het Avondmaal, het werk van de Heilige Geest in de heiligmaking, enz. In vergelijking tot dat waar we het over eens zijn, zijn de verschillen maar klein onder Protestanten.

2. Een belangrijke reden waarom de meeste meningsverschillen bestaan, is omdat sommige Bijbelteksten gewoon moeilijk te interpreteren zijn. Dat is ook wat Petrus over de brieven van Paulus zei (2 Petrus 3:16). En ik durf te beweren dat God het zo bedoelt heeft. Hij heeft ons moeilijke teksten gegeven zodat we niet verwaand, arrogant en onafhankelijk worden in onze benadering van het begrijpen van de Bijbel. Hij heeft ons moeilijke teksten gegeven om ons te dwingen om te bidden om licht, om diep te graven in teksten en andere bronnen die ons begrip kunnen helpen en om ons tot complete afhankelijkheid van Hem en Zijn wijsheid te dwingen, in plaats van onze eigen wijsheid.

3. Wat eerst verschillende of tegenstrijdige interpretaties lijken van de Bijbelse tekst, blijken uit nader onderzoek vaak verschillende toepassingen te zijn of verschillende manieren om de praktische toepassing van een bepaalde teksten te begrijpen. Christenen kunnen bijvoorbeeld verschillend denken over de politieke partij waar ze op moeten stemmen. Ze kunnen erover verschillen of een Christen alcohol moet drinken, en zo ja, hoeveel dan. Maar dit zijn niet perse verschillen in de interpretatie van Bijbelteksten, eerder zijn dit verschillen in het toepassen van deze teksten op hedendaagse ethische keuzes.

Bijvoorbeeld, als iemands vader alcoholist was en zijn familie sloeg, dan kan diegene heel goed concluderen dat ieder weldenkend Christen geheelonthouding zal omhelzen ook al eist de Bijbel dat niet. Anderen die niet in zulke omstandigheden zijn opgegroeid, kunnen een andere conclusie trekken over het uitoefenen van Christelijke vrijheid hierin.

4. Alle Christenen worden veel meer beïnvloed door hun eigen persoonlijke tradities dan ze toe willen geven. De kerkelijke achtergrond van iemand, of iemands ouders Christen waren, de plaats en tijd van iemands geboorte en de bredere cultuur waarin iemand opgegroeid is, al deze dingen vormen onze overtuigingen verlangens en hoe we de Bijbel benaderen veel meer dan we vaak denken. En de verschillende interpretaties die daarop volgen zijn dus niet het probleem van de Bijbel maar van degene die de Bijbel benaderd met een andere soort bril.

5. Vaak zijn verschillen in interpretaties ook te wijten aan het feit dat mensen weten of vermoeden dat hun persoonlijke mening onjuist is maar ze willen het alternatief gewoon niet. Met andere woorden, ik heb mensen gekend die alverzoening omarmden omdat ze niet van het idee hielden dat mensen moesten lijden in een eeuwige hel. Anderen waren het niet eens met de traditionele visie op homoseksualiteit, niet omdat de tekst zo dubbelzinnig was, maar omdat ze geen andere manier zagen om hun familielid of vriend lief te hebben en te steunen die bekend had gemaakt dat hij zich aangetrokken voelde tot iemand van hetzelfde geslacht.

6. Dit maakt me verdrietig, maar ik vrees dat er mensen zijn die een verschillende interpretatie van Bijbelteksten hanteren omdat, wanneer ze werkelijk zouden omhelzen wat de ze geloven dat de Bijbel zegt, het gevaar lopen dat ze hun baan kwijtraken, hun ambt op moeten geven, de erkenning van familie verliezen, of een dergelijke uitkomst. Persoonlijke belangen en zelfbehoud kunnen ons op een vreemde manier beïnvloeden, vaak onbewust, in de manier waarop we de Bijbel lezen en interpreteren. En sommigen omhelzen niet alleen een interpretatie om een baan te houden, maar soms ook om er één te krijgen. Hun liefde voor een comfortabel leven is groter dan hun liefde voor de Bijbel.

7. Met nog meer verdriet moet ik toegeven dat er sommigen een andere interpretatie kiezen omdat ze hun eigen zonde willen rechtvaardigen. Wanneer ze toe zouden geven aan de standaard (en meest duidelijke) interpretatie zouden ze moeten erkennen dat hun gedrag zondig is en vraagt om bekering. Hun liefde voor hun zonde is groter dan hun verlangen om zich te onderwerpen aan de waarheid van Gods Woord.

8. Vaak werken ook persoonlijke vooroordelen mee. Vooroordelen kunnen verschillende vormen aannemen, maar in vrijwel elk geval zal het het de interpretatie van de tekst vervormen ten dienst van het specifieke vooroordeel.

9. Vaak zijn verschillende interpretaties te wijten aan het feit dat sommige mensen gewoon want minder geleerd zijn dan anderen. Sommigen kennen Grieks en Hebreeuws, terwijl anderen alleen hun Nederlandse Bijbel kunnen lezen. Sommigen zijn hoog opgeleid in de culturele achtergrond van de Bijbelste teksten, terwijl anderen hier maar weinig van weten. Ik beweer hier niet dat alleen hoogopgeleide professoren de Bijbel juist kunnen interpreteren. Soms is het juist de gemiddelde leek die het beter en met meer inzicht begrijpt dan anderen. Mijn punt is hier dat verschillende opleidingsniveaus bij kunnen dragen aan de verschillende interpretaties van de Bijbelse tekst.

10. Sommige mensen geloven niet dat de Bijbel geïnspireerd, onfeilbaar en altijd intern consequent is en daarom aarzelen ze niet om te concluderen dat de Bijbel bepaalde dingen gewoon verkeerd heeft. De verschillende interpretaties van de slachting van de Kanaänieten in het Oude Testament zijn daarvan een goed voorbeeld. Iemand vertelde mij onder vier ogen dat hij het niet eens was met mijn standpunt of vrouwen wel of niet de positie van ouderling of dominee mocht krijgen omdat hij ervan overtuigd was dat de Paulus het verkeerd had. Het maakte niet uit wat de tekst erover zei. In zijn gedachten was er geen goede reden waarom vrouwen niet konden dienen in die posities in de lokale gemeente en daarom kon hij niet toegeven dat Paulus iets anders leerde.

11. De invloed van ouders, broers en zussen en onderwijzers op wat we denken, waar we onze voorkeur aan geven, en waarom we een bepaalde tekst op een bepaalde manier lezen is enorm en vaak onbewust. Soms houden mensen vast aan bepaalde opvattingen over theologische kwesties omdat hun ouders dat geloofden, of omdat het als verraad zou voelen wanneer we onze geliefde en gerespecteerde Bijbelleraar de rug zouden toekeren. Niemand geeft graag toe dat degenen van wie ze het meest houden geen gelijk hadden.

12. Een eenvoudige maar niet zeldzame reden waarom er zoveel verschillende interpretaties zijn, is omdat sommige Christenen niet diep in de Schriften graven. Ze nemen genoegen met wat voor hen aan de oppervlakte duidelijk lijkt. Soms trekken ze interpretatieve conclusies omdat ze vrije overzetting lezen van de Bijbel, in plaats van een meer letterlijke vertaling. Met tijd, toewijding en uitgebreid onderzoek kunnen we een heel eind komen om interpretatieverschillen op te lossen.

13. Er is altijd de mogelijkheid dat cultuur een krachtige invloed uitoefent op de manier waarop we de Bijbel lezen. Mensen in het Midden-Oosten zien de dingen niet altijd zoals de mensen in Soedan. Christenen in Oost-Azië zullen de Bijbel anders interpreteren dan degenen die in het Westen zijn opgevoed en onderwezen.

En natuurlijk moeten we de nooit vergeten dat de culturele context van de Bijbel aanzienlijk anders was dan onze culturele context.

Met andere woorden, we brengen niet alleen unieke culturele omstandigheden mee in de manier waarop we de Bijbel lezen, ook de woorden van de Schrift weerspiegelen de culturele omstandigheden van haar vele schrijvers en dit kan voor moeilijkheden zorgen wanneer we erachter proberen te komen wat de schrijver bedoelde.

14. Er zijn altijd verschillende persoonlijkheden die de manier waarop we de Bijbel lezen beïnvloeden. Denk er bijvoorbeeld over na hoe iemand met een sterk vertrouwen op God en de waarheid van vergeving bepaalde teksten zal lezen in tegenstelling tot iemand met een uiterst gevoelig en teer geweten.

Wie nederig is zal teksten op een andere manier lezen en toepassen dan wie arrogant is. Talloze andere verschillen in persoonlijkheid kunnen krachtige invloed uitoefenen op wat we onszelf toestaan te zien in de Bijbel. Iemand die neigt tot wetticisme zal teksten anders lezen dan een vrijgevochten antinomiaan. Iemand die neigt naar isolatie en separatisme zal teksten anders lezen dan iemand die mensen graag ontvangt en erbij trekt.

En als wij dan onze verantwoording nemen die God ons gegeven heeft om de Bijbel te interpreteren, moeten we altijd op onze hoede zijn voor de subjectiviteit die alle interpretatie beïnvloedt. Het interpreteren van de Bijbel moeten we niet vergelijken met iemand die in een viskom kijkt, maar met een vis in zijn eigen viskom die naar een andere vis kijkt in zijn eigen viskom.

15. Onze persoonlijke ervaring in het verleden heeft grote invloed op de manier waarop we de Bijbel lezen. Iemand die opgegroeid is in een gemeente waar de tucht nooit over zonde werd uitgeoefend, zal teksten anders lezen dan iemand aan de andere kant die verwond is door buitensporige en hardhandige tucht die uitgeoefend wordt op een geliefde, familielid of vriend. Er zijn waarschijnlijk nog talloze manieren waarop persoonlijke ervaring, zowel binnen als buiten de gemeente, ons vermogen en bereidheid om de Bijbelse tekst objectief en eerlijk te lezen, beïnvloedt.

Als laatste wil ik nog zeggen dat schijnbare verschillen inderdaad alleen maar schijn zijn. Wanneer we meer onderzoek doen komen we er vaak achter dat dat wat eerst tegenstrijdig of verschillend leek, niet meer is dan aanvullend op elkaar en in harmonie met elkaar.

Ik beweer niet dat deze punten het probleem van zoveel verschillende interpretaties wegneemt, maar ik hoop dat het je mate van perspectief heeft gegeven op het probleem. In ieder geval omarm ik graag alle moeilijkheden die onze verschillen die we meebrengen tot het lichaam van Christus. Laten we op deze onontkoombare realiteit reageren door zowel beter te luisteren naar elkaar als naar wat de Bijbel nu eigenlijk zegt.