Het is een harde werkelijkheid die door veel psychologen als een gevaarlijke gedachte word gezien. Zoals je geboren bent ben je dood, geestelijk dood, niet in staat om iets goeds te doen. Dit wekt geen positieve gevoelens, dit gaat in tegen alles wat we over onszelf denken. Ja, misschien ben je vriendelijk voor de mensen om je heen, zelfs voor degenen die je eigenlijk niet mag, misschien heb je je naasten lief, zoals jezelf.

Maar zonder liefde tot God, zonder aanbidding van God is het waardeloos. Je mist je doel als je enkel door je vlees gedreven wordt, het leidt tot de dood. Zelfs je beste werken. Het leidt tot de dood omdat het voortkomt uit je vlees, het is voor jezelf en niet voor God. En daar had God je juist voor gemaakt, om Hem te behagen.

“Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” (Romeinen 8:7-8)

We hebben de Heilige Geest nodig. Dit hebben we eerder al gezien. Zonder de olie van Gods Geest zal ons levensschip slechts door de stroming worden meegesleurd, richting de rotsen van Gods oordeel.

“Want het bedenken van het vlees is de dood…” (Romeinen 8:6)

En dit is wat je heel je leven doet, tot de Heere ingrijpt. Je leeft voor jezelf. Dood, blind, doof en gevoelloos voor de geestelijke werkelijkheid.
“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” (1 Korinthe 2:14)

Zoals je geboren bent, neem je het betrouwbare Woord van God niet aan, je gelooft het niet, je hebt geen afkeer van je zonde en geen verlangen om je over te geven aan de Heere Jezus om Hem te volgen in nieuwe gehoorzaamheid. Je hele leven, ja, misschien tot nu toe, leek het dwaasheid.

God spreekt en het is er

Maar God doet onmogelijke dingen. Hij is zo machtig en Hij gebruikt Zijn Woord. Ja, door de hele Bijbel zien we de onvoorstelbare kracht die Zijn Woord heeft. Kijk om je heen, de bloemen, de vogels, de wormpjes in de grond en meer nog, de wijde zee, de machtige Alpen met daarboven duizenden sterrenstelsels.

Dit heeft God gemaakt, nee, niet met fysieke handen, maar door Zijn machtige Woord. Hij sprak en het lege universum lichtte op!

“En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” (Genesis 1:3)

En zo spreekt Hij en op machtige Zijn Woord zijn daar op dat moment een nieuwe atmosfeer, het land en de zee, de bomen en de planten, de zon, de maan en de sterren en alle dieren in de zee, op het land en in de lucht. Hij sprak, “en het was zo.”

Eerst was er niets, en toen was er iets! Dat doet God, zo machtig is Hij. Hij is de God, en Hij voert het bevel, Hij heeft de leiding over alles in het hele universum. Hij heeft gezag.

En kijk naar die man uit Nazareth. Het vleesgeworden Woord, zoals Johannes Hem noemt, door wie alles is ontstaan. En als Hij met zijn discipelen in een hevige storm terechtkomt, spreekt Hij een machtig woord: “Zwijg, wees stil.” En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte (Markus 4:39-41).

Hier laat Hij zien wie Hij is, degene met alle macht in hemel en op aarde, alles gehoorzaamd Zijn bevel, zoals soldaten het bevel van een hoofdman gehoorzamen.

In Kapernaüm was zo’n hoofdman. Hij had gezag over honderd soldaten. En hij kende de macht van een bevel. Maar nu was zijn knecht ziek. Dit lag buiten zijn macht, hierover had hij geen controle. Maar hij had gezien hoeveel macht het Woord van de Heere Jezus had. Daarom riep hij: “Spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.” En de Heere Jezus sprak en op dat moment werd zijn knecht genezen (Mattheüs 5:5-13).

En niet alleen zieken. Lazarus lag al drie dagen in het graf, hij was gestorven. Er was geen zuchtje leven meer in hem. Alle hoop was vergaan. Maar de Heere Jezus kwam en riep: “Lazarus, kom naar buiten!” En hij gehoorzaamde, hij kwam naar buiten. (Johannes 11:43-44)

Zo machtig is God, zo sterk is Zijn Woord.

“Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.” (Psalm 33:9)

Luister naar Zijn stem

Hij kan wat dood is levend maken!

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.” (Johannes 5:24-25)

Hoe dood je ook bent in al je zonden en misdaden, nu je Zijn stem hoort, mag je Hem geloven, mag je Zijn woord aannemen, de dingen van de Geest van God (1 Korinthe 2:14).

Het is niet aan jou om levend te worden, dat doet God. Zoals we zagen bij Lazarus, bij de lamme man, of bij de man met de verdorde hand, maakt de almachtige God het onmogelijke mogelijk. God werkt het willen en het werken.

Hij geeft je leven door al je zonden te vergeven. Er is nieuw leven voor jou mogelijk, ondanks de grote onmogelijkheid, omdat de Heere Jezus wilde sterven. De dood die jij verdient, de dood die jouw beheerst en slaaf maakt van angst en zonde, wilde Christus op zich nemen. Dit is de overwinning die de Heere Jezus behaalde, dit is wat Hij won, leven, voor dode zondaren.

“En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. 15  Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kolossenzen 2:13-15)

Als je zonden weg zijn, en meer nog, als je hart besneden is door de Heilige Geest, is al het oude voorbij gegaan en alles nieuw geworden. De Heilige Geest zal in je nieuwe verlangens wekken, en je nieuwe kracht geven om voor God te leven, om niet langer je vlees te volgen, maar te leven naar de Geest. Hij maakt alles nieuw!

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft,  heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5:16-21)

Het is Christus wonderwerk om je levend te maken, maar jouw smeekt Hij nu opnieuw, laat je verzoenen!

Van jou vraagt Hij geloof, vertrouw op Zijn betrouwbare en machtige Woord dat Hij voor jouw tot zonde gemaakt wilde worden om je Zijn gerechtigheid te kunnen geven!

Ezechiël profeteerde tegen dorre, dode botten. Tegen een levenloos volk. En God gebruikte Zijn woorden, om hen door de Heilige Geest op te wekken.

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17)

Je zult lang wachten als je eerst wilt weten of je leeft voordat je Zijn Woord aanneemt, voordat je Hem vertrouwt. Maar als je Zijn betrouwbare woord aanneemt, verlangt naar Hem, weet je dat je levend gemaakt bent, niet langer vleselijk maar geestelijk.

“En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.”(Romeinen 8:10)

Gij hebt, o HEER, in ’t dood’lijkst tijdsgewricht
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen,
Steeds wandelen in ’t vrolijk levenslicht.

Kijk naar de Bijbel

1a. Wat is, volgens Efeze 2:1, jouw toestand zoals je geboren bent?

1b. Hoe noemt Efeze 2:3 ons zoals we geboren zijn?

1c. Op welke manier wordt dit, volgens Efeze 2:3a zichtbaar in je leven?

2a. Wat is het bedenken van het vlees, volgens Romeinen 8:7?

2b. Wat betekent het, volgens Romeinen 8:8, om in het vlees te zijn?

2c. Waar eindigt het leven als je luistert naar je vlees, volgens Romeinen 8:6?

3. Hoe komt het, volgens 1 Korinthe 2:14, dat we, zoals we geboren zijn, de dingen van God niet aannemen?

4. Op welke manier schiep God, volgens Genesis 1:3-25, het universum?

5. Hoe ontstaat iets uit niets, volgens Psalm 33:9?
Híj …………… en het is er, Híj ………… en het staat er.

6. Wat bewees de Heere Jezus in Markus 4:39-41?

7. Wat geloofde de hoofdman in Mattheüs 5:5-13 over de Heere Jezus?

8. Op welke manier wekte de Heere Jezus, volgens Johannes 11:43-44, de gestorven Lazarus op?

9a. Wat gebeurt er, volgens Johannes 5:25, als je het Woord van de Heere Jezus hoort?

9b. Wat ontvang je, volgens Johannes 5:24, als je de Heere Jezus gelooft?

10. Hoe mag je volgens, Romeinen 10:9, gehoor geven aan het gepredikte Woord?

11. Hoe wordt een dode zondaar, volgens Kolossenzen 2:13-15, levend gemaakt?

Door ……………………………………………….

Persoonlijke vragen

1. Hoe zie je in jouw leven de neiging van je vlees tot zonde?

2. Verlang je ernaar om deze neigingen kwijt te raken en waarom?

3. Hoe lees/hoor jij Gods Woord, geloof je wat je leest/hoort?

4. Welke waarheden uit Gods Woord zorgden ervoor dat er iets in je leven veranderde?

5. Op welke manier verlang je Gods levendmakende kracht in je leven te zien?

Inhoudsopgave