In hoeverre mag/moet je evangeliseren op je werk? En hoe doe je dat? Ik werk in de zorg en vind het soms best lastig wanneer ik wel moet evangeliseren en wanneer niet. Ik kan natuurlijk juist ook door mijn daden wat van Gods liefde laten zien, maar ik heb het idee dat ik daar ook weer in te kort schiet, dat ik ook iets moet zeggen. Maar dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat en hoe ik dan iets over God kan vertellen tegen een patiënt.

In hoeverre mag/moet je evangeliseren op je werk? En hoe doe je dat? Ik werk in de zorg en vind het soms best lastig wanneer ik wel moet evangeliseren en wanneer niet. Ik kan natuurlijk juist ook door mijn daden wat van Gods liefde laten zien, maar ik heb het idee dat ik daar ook weer in te kort schiet, dat ik ook iets moet zeggen. Maar dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat en hoe ik dan iets over God kan vertellen tegen een patiënt.


Ze waren vurig, stellig overtuigd. Ze waren bewogen en maakten zich oprecht zorgen om hun collega’s. Ik heb twee collega’s in gedachten. De één kon niet zwijgen over het gevaar van het virus. De ander niet over het gevaar van de maatregelen. Het dreef hen. Elke mogelijkheid die ze kregen, namen ze om te waarschuwen en te wijzen op de oplossing. Hun hart was er vol van, het beheerste hen. Deze twee collega’s hadden geen handboek nodig, het kwam vanzelf.

Ik denk ook aan een andere collega, hij houdt ervan om op vakantie te gaan. Nooit heeft hij geleerd om het daarover te hebben, hij heeft er geen gebod voor nodig, hij is er gewoon vol van en steeds weer geeft hij de beste reisadviezen. Wat we liefhebben, zullen we aanprijzen en verdedigen.

Jezus zegt: Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. (Mattheüs 12:34) Waar jij het liefst over spreekt, laat zien waar je hart vol van is. Daarom is het goed om je hart te onderzoeken aan de hand van je woorden. Waar ben jij vol van, waarvan wil je anderen graag overtuigen? Je muziekstijl, je politieke voorkeur, of die ene manier om gezonder te leven? Of wil je niets liever dan dat de mensen om je heen gered worden van hun zonden?

Geloof je het zelf?

Als we als Christenen werkelijk geloven wat we zeggen te geloven, dan kan het niet anders dan dat ons hart daarvan overstroomt. De mensen die je op je werk tegenkomt, zullen in niet al te lange tijd hun laatste adem uitblazen. Er wacht hun een eeuwigheid die nooit meer eindigt. Iedereen die je tegenkomt zal na de dood of altijd vol vreugde leven met God, of vol verdriet lijden zonder God. Geef je om de mensen die je tegenkomt en geloof je werkelijk dat ze eeuwig verloren zullen gaan als ze niet gered worden?

De mensen die je op je werk tegenkomt, kunnen, net als alle andere mensen die je op straat of in de kerk tegenkomt, door niemand anders gered worden door de Heere Jezus, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. (Johannes 14:16). “Want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig (gered) moeten worden.” (Handelingen 4:12) Ze moeten gered worden, en Jezus is gewillig om hen vandaag te redden, geloof je dat?

De Heere Jezus is het die vermoeide harten rust kan geven. Hij kan niet alleen van schuldgevoel maar van de schuld zelf verlossen! Hij is de enige die stervenden vrede geeft zonder dat ze moeilijke gedachten weg hoeven te drukken. Hij is het die harten vreugde kan geven in het lijden. Hij is het die depressieve en verdrietige harten kan verlichten en hoop wil geven die de dood niet kan wegnemen. Geloof je dat wat God beloofd heeft ook werkelijkheid zal zijn voor hen die zich gelovig vastklampen aan Hem, dat Hij ze werkelijk vrede zal geven met God als ze gerechtvaardigd worden door het geloof?

Denk hierover na, geknield, met een open Bijbel, sta stil bij het heilige, rechtvaardige en liefdevolle karakter van God, de ernst van de zonde die ons moet laten beven, de onvoorstelbare rijkdom van Gods genade en liefde voor zondaren in de Heere Jezus, Zijn grote gewilligheid om zondaren te redden, de noodzaak van bekering en geloof en de eeuwigheid die dringt. Er is geen tijd te verliezen! Geloof je dat?

Ze konden het niet laten

Soms willen we Hem aanprijzen en over Hem vertellen, maar is er iets wat ons tegenhoudt. Misschien gedachten die ons influisteren dat dit niet aan ons is en dat we ons gewoon bij ons werk moeten houden, die werelden niet met elkaar moeten vermengen en het vertellen over de Heere Jezus aan zendelingen en dominees over moeten laten.

Laat niets je tegenhouden om van Hem te spreken, zoals niets de eerste Christenen kon tegenhouden, want de eeuwigheid dringt, ook op je werk!

En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen… Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. (Handelingen 8:1,4)

Dit waren niet alleen de zendelingen, niet alleen de dominees, maar heel de gemeente, waar ze ook kwamen, hoe moeilijk het ook werd, ze konden het niet laten om namens de Heere Jezus te spreken. Zelfs als ze bedreigd werden, gingen ze door:

“En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.” (Handelingen 4:18-20)

Ze konden het niet laten. Ze waren er vol van. Als je dan door Hem leeft, spreek dan ook namens Hem. Dat is jouw doel tot je Jezus ziet in heerlijkheid.

Petrus zegt dat we hiervoor uitgekozen zijn; dit is het doel van ons als koningen en priesters, als het heilige volk van God: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2:9)

Bewonder Zijn deugden, en verkondig ze, waar je ook komt.

Vrijmoedigheid en kracht

De eerste volgelingen van Jezus die Jezus zelf in levende lijve gezien hadden, zelfs na Zijn opstanding, die als getuigen in de wereld waren gestuurd, en vervuld waren met de Heilige Geest op de Pinksterdag, waren er vol van en ze wilden niets liever dan Hem aanprijzen.

Misschien lijkt het alsof ze altijd onverschrokken naar hun werk gingen en altijd vrijmoedig met mensen spraken over Jezus. Maar niet lang na de Pinksterdag en het vrijmoedige getuigenis voor het Sanhedrin, zaten ze zonder vrijmoedigheid in een kamer. Ze hadden nieuwe kracht nodig, kracht van de Heilige Geest, om vrijmoedig te spreken.

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:29-31)

Elke dag hebben we weer het Pinksterfeest nodig, zoals de eerste volgelingen van Jezus, die met Petrus en Johannes in dat huis zaten, dat nodig hadden. We hebben dagelijkse vervulling nodig, om vol van Hem, Gods Woord vrijmoedig te verkondigen. Verwacht Hem, zoals de eerste Christenen!

Laat je licht schijnen

Wanneer je er vol van bent, zul je vanzelf naar manieren en mogelijkheden zoeken om ook maar iets te vertellen over de Heere Jezus. Zeker ook door je levenswandel: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:16)

Laat zo je licht schijnen op je werk zodat ze je goede werken zien. Maar ze zullen jou verheerlijken en niet je Vader in de hemel als je ook niet wijst op de Heere Jezus die je goede werken mogelijk heeft gemaakt.

Je goede werken, je vriendelijkheid, je glimlach laten Jezus’ liefde zien, maar ze waarschuwen niet voor het komende oordeel en de noodzaak tot bekering en geloof in Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Daar zijn woorden voor nodig! “Want het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17)

Open deuren

Zoals Petrus, Johannes en hen die met hen in het huis waren niet zonder gebed konden, zo kon ook Paulus niet zonder gebed, niet alleen voor vrijmoedigheid, maar ook voor de mogelijkheid.

Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. (Kolossenzen 4:3)

Bid voor je naar je werk gaat of je de mogelijkheid krijgt en aansluiting vindt, om de waarheden van het Evangelie door je gesprekken te verweven. Hoe meer je er vol van bent, hoe meer mogelijkheden je zult zien, de Heere zal deuren openen!

En vertrouw erop dat de schapen Zijn stem zullen horen, je hoeft alleen maar Zijn stem te laten klinken, laat Zijn Woord spreken (Johannes 10:16). Je hoeft alleen maar te zaaien, Hij zal zorgen voor de vrucht, maar zolang er niet gezaaid of natgemaakt wordt, kun je geen vrucht verwachten.

Zaai daarom, verkondig, vrijmoedig, ook als het moeilijk is, wat het ook kost. De eeuwigheid dringt, ook voor die specifieke persoon die je vandaag tegenkomt op je werk. Verwacht Gods kracht, kracht van de Heilige Geest om, vol van Jezus’ en Zijn liefde, waar je ook bent Hem aan te prijzen.

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. (Psalm 126:5)

Ze waren vurig, stellig overtuigd. Ze waren bewogen en maakten zich oprecht zorgen om hun collega’s. Ik heb twee collega’s in gedachten. De één kon niet zwijgen over het gevaar van het virus. De ander niet over het gevaar van de maatregelen. Het dreef hen. Elke mogelijkheid die ze kregen, namen ze om te waarschuwen en te wijzen op de oplossing. Hun hart was er vol van, het beheerste hen. Deze twee collega’s hadden geen handboek nodig, het kwam vanzelf.

Ik denk ook aan een andere collega, hij houdt ervan om op vakantie te gaan. Nooit heeft hij geleerd om het daarover te hebben, hij heeft er geen gebod voor nodig, hij is er gewoon vol van en steeds weer geeft hij de beste reisadviezen. Wat we liefhebben, zullen we aanprijzen en verdedigen.

Jezus zegt: Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. (Mattheüs 12:34) Waar jij het liefst over spreekt, laat zien waar je hart vol van is. Daarom is het goed om je hart te onderzoeken aan de hand van je woorden. Waar ben jij vol van, waarvan wil je anderen graag overtuigen? Je muziekstijl, je politieke voorkeur, of die ene manier om gezonder te leven? Of wil je niets liever dan dat de mensen om je heen gered worden van hun zonden?

Geloof je het zelf?

Als we als Christenen werkelijk geloven wat we zeggen te geloven, dan kan het niet anders dan dat ons hart daarvan overstroomt. De mensen die je op je werk tegenkomt, zullen in niet al te lange tijd hun laatste adem uitblazen. Er wacht hun een eeuwigheid die nooit meer eindigt. Iedereen die je tegenkomt zal na de dood of altijd vol vreugde leven met God, of vol verdriet lijden zonder God. Geef je om de mensen die je tegenkomt en geloof je werkelijk dat ze eeuwig verloren zullen gaan als ze niet gered worden?

De mensen die je op je werk tegenkomt, kunnen, net als alle andere mensen die je op straat of in de kerk tegenkomt, door niemand anders gered worden door de Heere Jezus, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. (Johannes 14:16). “Want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig (gered) moeten worden.” (Handelingen 4:12) Ze moeten gered worden, en Jezus is gewillig om hen vandaag te redden, geloof je dat?

De Heere Jezus is het die vermoeide harten rust kan geven. Hij kan niet alleen van schuldgevoel maar van de schuld zelf verlossen! Hij is de enige die stervenden vrede geeft zonder dat ze moeilijke gedachten weg hoeven te drukken. Hij is het die harten vreugde kan geven in het lijden. Hij is het die depressieve en verdrietige harten kan verlichten en hoop wil geven die de dood niet kan wegnemen. Geloof je dat wat God beloofd heeft ook werkelijkheid zal zijn voor hen die zich gelovig vastklampen aan Hem, dat Hij ze werkelijk vrede zal geven met God als ze gerechtvaardigd worden door het geloof?

Denk hierover na, geknield, met een open Bijbel, sta stil bij het heilige, rechtvaardige en liefdevolle karakter van God, de ernst van de zonde die ons moet laten beven, de onvoorstelbare rijkdom van Gods genade en liefde voor zondaren in de Heere Jezus, Zijn grote gewilligheid om zondaren te redden, de noodzaak van bekering en geloof en de eeuwigheid die dringt. Er is geen tijd te verliezen! Geloof je dat?

Ze konden het niet laten

Soms willen we Hem aanprijzen en over Hem vertellen, maar is er iets wat ons tegenhoudt. Misschien gedachten die ons influisteren dat dit niet aan ons is en dat we ons gewoon bij ons werk moeten houden, die werelden niet met elkaar moeten vermengen en het vertellen over de Heere Jezus aan zendelingen en dominees over moeten laten.

Laat niets je tegenhouden om van Hem te spreken, zoals niets de eerste Christenen kon tegenhouden, want de eeuwigheid dringt, ook op je werk!

En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen… Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. (Handelingen 8:1,4)

Dit waren niet alleen de zendelingen, niet alleen de dominees, maar heel de gemeente, waar ze ook kwamen, hoe moeilijk het ook werd, ze konden het niet laten om namens de Heere Jezus te spreken. Zelfs als ze bedreigd werden, gingen ze door:

“En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.” (Handelingen 4:18-20)

Ze konden het niet laten. Ze waren er vol van. Als je dan door Hem leeft, spreek dan ook namens Hem. Dat is jouw doel tot je Jezus ziet in heerlijkheid.

Petrus zegt dat we hiervoor uitgekozen zijn; dit is het doel van ons als koningen en priesters, als het heilige volk van God: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2:9)

Bewonder Zijn deugden, en verkondig ze, waar je ook komt.

Vrijmoedigheid en kracht

De eerste volgelingen van Jezus die Jezus zelf in levende lijve gezien hadden, zelfs na Zijn opstanding, die als getuigen in de wereld waren gestuurd, en vervuld waren met de Heilige Geest op de Pinksterdag, waren er vol van en ze wilden niets liever dan Hem aanprijzen.

Misschien lijkt het alsof ze altijd onverschrokken naar hun werk gingen en altijd vrijmoedig met mensen spraken over Jezus. Maar niet lang na de Pinksterdag en het vrijmoedige getuigenis voor het Sanhedrin, zaten ze zonder vrijmoedigheid in een kamer. Ze hadden nieuwe kracht nodig, kracht van de Heilige Geest, om vrijmoedig te spreken.

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:29-31)

Elke dag hebben we weer het Pinksterfeest nodig, zoals de eerste volgelingen van Jezus, die met Petrus en Johannes in dat huis zaten, dat nodig hadden. We hebben dagelijkse vervulling nodig, om vol van Hem, Gods Woord vrijmoedig te verkondigen. Verwacht Hem, zoals de eerste Christenen!

Laat je licht schijnen

Wanneer je er vol van bent, zul je vanzelf naar manieren en mogelijkheden zoeken om ook maar iets te vertellen over de Heere Jezus. Zeker ook door je levenswandel: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:16)

Laat zo je licht schijnen op je werk zodat ze je goede werken zien. Maar ze zullen jou verheerlijken en niet je Vader in de hemel als je ook niet wijst op de Heere Jezus die je goede werken mogelijk heeft gemaakt.

Je goede werken, je vriendelijkheid, je glimlach laten Jezus’ liefde zien, maar ze waarschuwen niet voor het komende oordeel en de noodzaak tot bekering en geloof in Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Daar zijn woorden voor nodig! “Want het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17)

Open deuren

Zoals Petrus, Johannes en hen die met hen in het huis waren niet zonder gebed konden, zo kon ook Paulus niet zonder gebed, niet alleen voor vrijmoedigheid, maar ook voor de mogelijkheid.

Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. (Kolossenzen 4:3)

Bid voor je naar je werk gaat of je de mogelijkheid krijgt en aansluiting vindt, om de waarheden van het Evangelie door je gesprekken te verweven. Hoe meer je er vol van bent, hoe meer mogelijkheden je zult zien, de Heere zal deuren openen!

En vertrouw erop dat de schapen Zijn stem zullen horen, je hoeft alleen maar Zijn stem te laten klinken, laat Zijn Woord spreken (Johannes 10:16). Je hoeft alleen maar te zaaien, Hij zal zorgen voor de vrucht, maar zolang er niet gezaaid of natgemaakt wordt, kun je geen vrucht verwachten.

Zaai daarom, verkondig, vrijmoedig, ook als het moeilijk is, wat het ook kost. De eeuwigheid dringt, ook voor die specifieke persoon die je vandaag tegenkomt op je werk. Verwacht Gods kracht, kracht van de Heilige Geest om, vol van Jezus’ en Zijn liefde, waar je ook bent Hem aan te prijzen.

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. (Psalm 126:5)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →